§ 2. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  2.
1.
Biura projektów są tworzone jako przedsiębiorstwa na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111).
2.
Biura projektowe mogą być tworzone jako jednostki zarządzane centralnie, podległe właściwym ministrom lub kierownikom urzędów centralnych, albo jako jednostki terenowe, podległe wojewodom lub prezydentom miast stopnia wojewódzkiego.
3.
W zależności od potrzeb gospodarki narodowej biura projektów mogą być zgrupowane w zjednoczeniach budownictwa, przemysłu lub biur projektów.
4.
Biura projektów działają jako:
1)
technologiczne biura projektów, wykonujące prace projektowe na potrzeby określonych gałęzi gospodarki narodowej lub branż,
2)
budowlane biura projektów (budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego i robót specjalistycznych), wykonujące prace projektowe dotyczące zagadnień wspólnych dla różnych gałęzi gospodarki narodowej lub branż albo poszczególnych rodzajów budownictwa.
5.
Zakłady projektowania mogą być tworzone w kombinatach lub w innych państwowych przedsiębiorstwach wielozakładowych. Zakłady te działają na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
6.
Pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów tworzone są jako komórki organizacyjne tych jednostek działające na wewnętrznym ograniczonym rozrachunku gospodarczym.