§ 11. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  11.
1.
Traci moc uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie wytycznych co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania (Monitor Polski Nr 32, poz. 239).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych, których mowa w § 7 ust. 2, pozostają w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie uchwały wymienionej w ust. 1.