Monitor Polski

M.P.1953.A-101.1384

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 października 1953 r.
w sprawie zasad oraz trybu planowania i zatwierdzania inwestycji nie scentralizowanych limitowych.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 26, poz. 190 i Nr 61, poz. 478) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. Nr 22, poz. 188) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Inwestycje nie scentralizowane limitowe mogą polegać jedynie:
1) na dokonywaniu zakupów maszyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza, których wartość jednostkowa nie przekracza 100.000 zł;
2) na wykonywaniu urządzeń i robót niezbędnych do realizacji wynalazków, udoskonaleń technicznych, usprawnień i innych projektów racjonalizatorskich;
3) na wykonywaniu urządzeń i robót niezbędnych dla urządzenia i prawidłowego wykorzystywania pracowniczych ogródków działkowych.
2. W ramach inwestycji nie scentralizowanych mogą być planowane jedynie nakłady, których całkowite wykonanie przewidywane jest do dnia 31 grudnia danego roku, przy czym koszt planowanych nakładów nie może w zasadzie przekroczyć u jednego inwestora kwoty 100.000 zł.
3. 1 Zezwolenia na dokonywanie nakładów przekraczających w stosunku rocznym kwotę 100.000 zł wydaje w uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanego limitu:
1) w zakresie planu centralnego - właściwy minister (kierownik urzędu centralnego),
2) w zakresie planu terenowego - prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4. Z wyjątkiem robót budowlano-montażowych, związanych z wykonaniem urządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w ramach inwestycji nie scentralizowanych limitowych nie mogą być planowane i wykonywane inwestycje polegające na robotach budowlano-montażowych bez względu na ich system wykonawstwa.
5. W ramach inwestycji nie scentralizowanych limitowych niedopuszczalne jest planowanie i wykonywanie nakładów inwestycyjnych na zakup maszyn, urządzeń, narządzi i inwentarza, stanowiących wyposażenie obiektów, wykonywanych w trybie inwestycji scentralizowanych. Wyposażenie to, zgodnie z zasadą obejmowania jednym tytułem inwestycyjnym wszystkich nakładów zawartych we wspólnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powinno być planowane i wykonywane w trybie inwestycji scentralizowanych.
§  2. Inwestycje nie scentralizowane limitowe planowane są w sposób następujący:
1) w wytycznych Prezydium Rządu dla opracowania projektu planu inwestycyjnego ustalane są limity z podziałem na inwestorów centralnych z jednoczesnym określeniem globalnych kwot dla jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego oraz dla jednostek budżetowych;
2) w fazie sporządzania projektu planu inwestycyjnego inwestorzy centralni dzielą wstępnie ustalone limity jedynie między podległych im inwestorów naczelnych, pozostawiając w swojej dyspozycji nie rozdzieloną rezerwę w wysokości co najmniej 20% otrzymanych limitów;
3) w zakresie planowania terenowego inwestorzy naczelni (prezydia wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) dokonują dalszego podziału wstępnie przydzielonych im przez inwestorów centralnych limitów między jednostkowy budżet wojewódzki oraz między budżety powiatów i miast stanowiących powiaty, a prezydia powiatowych rad narodowych - między jednostkowy budżet powiatowy oraz jednostkowe budżety miast nie stanowiących powiatów i gmin;
4) na podstawie wstępnie ustalonych limitów inwestorzy naczelni w planowaniu centralnym oraz wydziały prezydiów rad narodowych (jednostki równorzędne) w planowaniu terenowym zarządzą opracowanie i zgłoszenie przez inwestorów bezpośrednich zapotrzebowań na limity dla inwestycji nie scentralizowanych limitowych w formie projektów planów rzeczowo-finansowych (załącznik);
5) po zatwierdzeniu planu inwestycyjnego, lecz nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku, inwestorzy naczelni w planowaniu centralnym i wydziały prezydiów rad narodowych w planowaniu terenowym na podstawie przydzielonych im ostatecznie limitów oraz otrzymanych zapotrzebowań inwestorów bezpośrednich (pkt 4) dokonają przydziału limitów dla inwestorów bezpośrednich;
6) dokonując przydziału limitów dla inwestorów bezpośrednich (pkt 5) inwestorzy naczelni i wydziały prezydiów rad narodowych uprawnieni są do zatrzymania w swej dyspozycji rezerw na inwestycje nie scentralizowane limitowe w wysokości nie przekraczającej 20% posiadanych w swej dyspozycji limitów.
§  3. 2
1. Na podstawie limitów przydzielonych przez jednostki nadrzędne (§ 2 pkt 5) inwestorzy bezpośredni opracowują plany rzeczowo-finansowe.
2. Plany rzeczowo-finansowe dla jednostek objętych planem centralnym zatwierdza inwestor naczelny, jeśli łączna wartość planowanych inwestycji nie przekracza kwoty 100.000 zł, a kierownik jednostki organizacyjnej będącej inwestorem bezpośrednim - jeśli łączna wartość planowanych inwestycji nie przekracza kwoty 50.000 zł.
3. Plany rzeczowo-finansowe dla jednostek objętych planami terenowymi zatwierdza inwestor naczelny, jeśli łączna wartość planowanych inwestycji nie przekracza 100.000 zł. Jeśli łączna wartość planowanych inwestycji nie przekracza 50.000 zł, plany te zatwierdzają:
1) dla jednostek podporządkowanych powiatowym radom narodowym (radom narodowym miast stanowiących powiaty) - właściwe wydziały prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych,
2) dla jednostek podporządkowanych wojewódzkim zarządom przedsiębiorstw terenowych - właściwy wojewódzki zarząd przedsiębiorstw terenowych,
3) dla pozostałych jednostek podległych wojewódzkim radom narodowym - wydziały prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
4) Plany rzeczowo-finansowe, w których łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 100.000 zł - zatwierdza:
5) dla jednostek objętych planem centralnym - właściwy minister (kierownik urzędu centralnego),
6) dla jednostek objętych planami terenowymi - prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
5. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą przelać swoje uprawnienia w zakresie zatwierdzania planów rzeczowo-finansowych na kierowników podległych jednostek.
§  4. Inwestycje nie scentralizowane limitowe planowane są jedynie przez jednostki objęte lub rozliczające się z budżetem państwa, a pełne ich pokrycie finansowe planowane jest wyłącznie z kredytów budżetowych.
§  5. W stosunku do planu nakładów inwestycyjnych na maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz obowiązują przepisy instrukcji nr 94 Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w brzmieniu ustalonym zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 137 z dnia 28 maja 1953 r. (Biuletyn PKPG Nr 17, poz. 74).
§  6. Wstępne prace, wykonane w 1953 r., dotyczące planowania inwestycji nie scentralizowanych limitowych, powinny być skorygowane według przepisów niniejszego zarządzenia.
§  7. W instrukcji nr 93 w sprawie zasad i ramowego trybu sporządzania rocznych planów inwestycyjnych stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 163 z dnia 20 maja 1952 r. w sprawie zasad i ramowego trybu sporządzania rocznych planów inwestycyjnych § 18 pkt 1 ustęp rozpoczynający się od wyrazów "inwestycje nie scentralizowane limitowe", a kończący się wyrazami "złotych 100 tysięcy na dany rok", otrzymuje brzmienie następujące:

"Inwestycje nie scentralizowane limitowe, planowane są w ramach globalnych limitów, ustalanych przez Radę Ministrów dla poszczególnych inwestorów centralnych. Inwestycje te nie są wykazywane indywidualnie w spisach tytułów inwestycyjnych. Mogą one polegać na:

1) zakupach maszyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza, których wartość jednostkowa nie przekracza 100.000 zł;
2) urządzeniach i robotach niezbędnych dla realizacji wynalazków, udoskonaleń technicznych, usprawnień i innych projektów racjonalizatorskich;
3) urządzeniach i robotach niezbędnych dla urządzenia i prawidłowego wykorzystywania pracowniczych ogródków działkowych.

Koszt planowanych nakładów u jednego inwestora bezpośredniego nie może przekroczyć w zasadzie kwoty 100.000 zł na dany rok".

§  8. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:
1) zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 11 lipca 1952 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu planowania, zatwierdzania i realizacji inwestycji nie scentralizowanych limitowych (Monitor Polski Nr A-65, poz. 1000);
2) zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1953 r. uzupełniające przepisy w sprawie planowania inwestycji nie scentralizowanych limitowych (Monitor Polski Nr A-3, poz. 35).
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

(Strona pierwsza)
Inwestor centralnyPlan rzeczowo-finansowy inwestycji
Inwestor naczelnynie scentralizowanych limitowych
Inwestor bezpośrednina 1954 rok
Adres:Plan centralny* * )
Nazwa i siedziba oddziału banku finansującego:Plan terenowy*) .....
Lp.Wyszczególnienie przedmiotu nakładówLimit rocznyw tym:
I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
1234567
Razem:

Uzasadnienie

(Strona druga)

Plan realizacji

w tys. zł

Rodzaje nakładówLimit rocznyw tym:
I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
1. Zakup maszyn, urządzeń, narzędzi i inwentarza
2. Roboty ....................................
3. Inne nakłady ...........................
Razem:

Uwagi: Opinie i adnotacje urzędowe:

.....................................................

Stwierdzenie powiązania z budżetem.

Stwierdza się, że inwestycje nie scentralizowane limitowe objęte niniejszym planem rzeczowo-finansowym finansowane będą z budżetu centralnego/terenowego .......... (nazwa budżetu)

część nr ....... dział nr ....... rozdział nr ............

.............., dnia ....... 195 ... r. ............

(pieczęć i podpis)

Klauzula zatwierdzająca.

Niniejszym plan rzeczowo-finansowy zatwierdza się.

..................., dnia ..... 195 ... r.

..............................

(pieczęć i podpis)

1 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 marca 1955 r. (M.P.55.23.230) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 1955 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 marca 1955 r. (M.P.55.23.230) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 marca 1955 r.
*)Niepotrzebne skreślić.