Zasady odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.

Monitor Polski

M.P.1992.10.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA
z dnia 24 marca 1992 r.
w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433) zarządza się, co następuje:
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego albo zarządca terenu nie wchodzącego w skład obwodu łowieckiego może odstąpić osobie wykonującej polowanie tuszę ubitej zwierzyny, jej skórę, trofeum lub mięso, po uiszczeniu przez tę osobę uzgodnionej między stronami kwoty stanowiącej ich równowartość. Dowód uiszczenia wspomnianej kwoty bądź odpowiednia adnotacja na oryginale zezwolenia na odstrzał zwierzyny są świadectwem legalnego pochodzenia ubitej zwierzyny lub jej części.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 marca 1987 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej osobom wykonującym polowanie (Monitor Polski Nr 13, poz.121).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.