§ 9. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  9.
1.
System ochrony fizycznej, o którym mowa w § 8, obejmuje w szczególności:
1)
przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne przewidziane do zastosowania,
2)
rozmieszczenie poszczególnych środków zabezpieczających oraz sposób ich funkcjonowania i współdziałania,
3)
sposób powiązania zabezpieczenia materiałów jądrowych z zasadami ochrony mienia oraz z postępowaniem na wypadek awaryjnego (nadzwyczajnego) zagrożenia,
4)
sposób postępowania w razie wykrycia lub likwidowania aktów lub działalności określonych w § 1 ust. 1.
2.
System ochrony fizycznej powinien uwzględniać:
1)
charakter jednostki organizacyjnej i jej lokalizację oraz rodzaj i zakres prowadzonej przez nią działalności,
2)
ilość materiałów jądrowych poszczególnych kategorii,
3)
postać, lokalizację i ruch materiałów jądrowych,
4)
rozmieszczenie urządzeń, instalacji lub ich części, istotnych w procesie wytwarzania, przetwarzania, składowania i stosowania materiałów jądrowych.
3.
Opracowanie systemu ochrony fizycznej następuje w porozumieniu z:
1)
organem właściwym do wydawania zezwoleń na działalność związaną z materiałami jądrowymi - w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
2)
szefem wojewódzkiego (stołecznego) urzędu spraw wewnętrznych w zakresie:
a)
zastosowania środków ochrony fizycznej i zasad współdziałania na wypadek podjęcia, wykrycia lub likwidowania aktów lub działalności określonych w § 1 ust. 1,
b)
organizacji Straży Przemysłowej, jeżeli obowiązek jej powołania wynika z przepisów zarządzenia.