§ 3. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  3.
1.
Ochrona fizyczna w czasie wytwarzania, przetwarzania, obrotu, składowania i stosowania materiałów jądrowych polega na zastosowaniu co najmniej następujących środków ochrony:
1)
w stosunku do materiałów jądrowych III kategorii - urządzeń zabezpieczających oraz kontroli dostępu do miejsc, gdzie znajdują się materiały jądrowe,
2)
w stosunku do materiałów jądrowych II kategorii - środków wymienionych w pkt 1 oraz bariery fizycznej i ciągłego strzeżenia przez pracowników Straży Przemysłowej lub za pomocą urządzeń technicznych,
3)
w stosunku do materiałów jądrowych I kategorii - ograniczenia dostępu do miejsc, w których znajdują się materiały jądrowe, tylko do osób mających imienne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej, urządzeń zabezpieczających, bariery fizycznej i ciągłego strzeżenia za pomocą urządzeń technicznych oraz przez pracowników Straży Przemysłowej, wyposażonych w urządzenia służące bezpośredniej łączności z najbliższym rejonowym (równorzędnym) urzędem spraw wewnętrznych.
2.
Jeżeli w tym samym miejscu znajdują się materiały jądrowe różnych kategorii, stosuje się środki ochrony fizycznej przewidziane dla materiałów jądrowych o wyższym poziomie ochrony.