§ 13. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  13.
1.
Stosowanie w odniesieniu do I, II lub III kategorii materiałów jądrowych wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych oraz ochrony mienia nie zwalnia z obowiązku zastosowania środków ochrony fizycznej zgodnie z wymaganiami zarządzenia.
2.
Ochrona fizyczna materiałów jądrowych w ilości mniejszej niż podlegająca zaliczeniu do kategorii III oraz naturalnego uranu polega na zastosowaniu:
1)
w czasie ich transportu - środków określonych w odrębnych przepisach dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych,
2)
w czasie ich wytwarzania, przetwarzania, stosowania i składowania - środków określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony mienia.