Monitor Polski

M.P.1974.28.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1974 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 26 lipca 1974 r.
w sprawie zasad oceny ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych.

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały nr 173 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się zasady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych, stanowiące odrębne wydawnictwo.
2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, zaleca się stosować w badaniach ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych, dotyczących:
1) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
2) ochrony zdrowia i opieki społecznej,
3) kultury fizycznej,
4) nauki,
5) oświaty i wychowania,
6) kultury i sztuki,
7) innych gałęzi poza sferą produkcji materialnej.
§  2. Badania ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych zaleca się prowadzić w celu wyboru technicznych wariantów realizacji inwestycji oraz - wtedy gdy jest to możliwe - w celu wyboru wariantów lokalizacyjnych lub wariantów różniących się terminem rozpoczęcia i długością cyklu realizacji inwestycji.
§  3.
1. W celu dostosowania wytycznych do potrzeb poszczególnych gałęzi poza sferą produkcji materialnej zaleca się zainteresowanym jednostkom opracowanie uściślonych i rozwiniętych metod badania ekonomicznej efektywności, przystosowanych do potrzeb tych gałęzi.
2. Metody, o których mowa w ust. 1, zatwierdzają właściwi ministrowie w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się do decyzji dotyczących inwestycji nieprodukcyjnych podejmowanych począwszy od dnia 1 stycznia 1975 r.