Monitor Polski

M.P.1965.27.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 maja 1965 r.
w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych.

Na podstawie § 11 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 27, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1. Powszechna Kasa Oszczędności, oznaczona w dalszych przepisach skrótem "PKO", wystawia mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe osobom fizycznym:
1) o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2) małoletnim, na wniosek ustawowych przedstawicieli,

na systematyczne gromadzenie środków pieniężnych z przeznaczeniem na wkłady mieszkaniowe do spółdzielni mieszkaniowych, na wkłady budowlane do spółdzielni budowlano-mieszkaniowych i do spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych, a także na wkłady własne na budowę domów jednorodzinnych lub lokali w małych domach mieszkalnych.

§  2.
1. Po zgromadzeniu wkładu PKO na wniosek oszczędzającego dokona przelewu wkładu do Banku Inwestycyjnego na rachunek spółdzielni lub na rachunek oszczędzającego. W takim wypadku zapewnia się oszczędzającemu przelanie na rachunek w Banku Inwestycyjnym:
1) jeśli wkład przeznaczony jest na udział w budownictwie realizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową lub budowlano-mieszkaniową:
a) zgromadzonego wkładu, odsetek na rzecz oszczędzającego w wysokości 3% w stosunku rocznym oraz premii gwarancyjnej i premii za systematyczne oszczędzanie, a nadto
b) odsetek na rzecz spółdzielni na finansowanie działalności społeczno-wychowawczej w wysokości 1,5% w stosunku rocznym,
2) jeśli wkład przeznaczony jest na udział w budownictwie realizowanym przez spółdzielcze zrzeszenie budowy domów jednorodzinnych - zgromadzonego wkładu i odsetek na rzecz oszczędzającego w wysokości 3% w stosunku rocznym oraz premii gwarancyjnej i premii za systematyczne oszczędzanie,
3) jeśli wkład przeznaczony jest na budowę przez oszczędzającego domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym - zgromadzonego wkładu i odsetek na rzecz oszczędzającego w wysokości 3% w stosunku rocznym oraz premii gwarancyjnej.

Przelew premii gwarancyjnej oraz premii za systematyczne oszczędzanie następuje, jeśli spełnione zostały warunki wymagane do uzyskania tych premii.

2. Jednakże oszczędzający, który buduje dom jednorodzinny lub lokal w małym domu mieszkalnym bez pomocy kredytowej Państwa, może po zakończeniu okresu oszczędzania podjąć w gotówce wkład wraz z oprocentowaniem, z tym że przyznanie i wypłata premii gwarancyjnej następuje w takim wypadku po przedstawieniu zaświadczenia prezydium rady narodowej o zaawansowaniu budowy co najmniej w 12%.
§  3. Oszczędzający może w każdym czasie zmienić warunki gromadzenia wkładu lub wycofać wkład i zlikwidować mieszkaniową książeczkę oszczędnościową, jednakże członek spółdzielni budownictwa mieszkaniowego może tego dokonać tylko w uzgodnieniu ze spółdzielnią.
§  4. Po przelaniu do Banku Inwestycyjnego wkładu wraz z oprocentowaniem, premią gwarancyjną i premią za systematyczne oszczędzanie wkład ten może być wycofany w razie odstąpienia od budowy, jednakże członek spółdzielni budownictwa mieszkaniowego może tego dokonać tylko w uzgodnieniu ze spółdzielnią. W takim wypadku Bank na wniosek spółdzielni budownictwa mieszkaniowego lub z urzędu potrąca premię gwarancyjną oraz premię za systematyczne oszczędzanie i zwraca je do PKO.
§  5. Okres gromadzenia wkładu na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej na warunkach określonych w § 6 i 7 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności (Monitor Polski Nr 27, poz. 136) zalicza się w razie śmierci wkładcy jego współmałżonkowi lub innemu członkowi rodziny, który stosownie do przepisów prawa spadkowego lub na podstawie oświadczenia wkładcy o przeznaczeniu wkładu do wysokości 50.000 zł na wypadek śmierci (art. 39 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego - Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50) stał się właścicielem tego wkładu i który gromadzi nadal wkład na dotychczasowych warunkach. Okres ten zalicza się również wówczas, gdy właścicielem wkładu stał się małoletni, a wkład jest nadal gromadzony przez jedno z jego rodziców lub opiekuna.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.