Zasady obrotu opakowaniami przy dostawach towarów przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa.

Monitor Polski

M.P.1960.15.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 27 stycznia 1960 r.
w sprawie zasad obrotu opakowaniami przy dostawach towarów przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa.

W związku z § 4 ust. 1 uchwały nr 363 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie usprawnienia obrotu i wzmożenia wykorzystania opakowań nadających się do ponownego użytku w jednostkach gospodarki uspołecznionej zarządza się, co następuje:
Uchyla się zarządzenie Ministra Kolei z dnia 6 kwietnia 1954 r. w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy dostawach towaru dokonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Kolei (Monitor Polski Nr 86, poz. 977).
Zasady obrotu opakowaniami używanymi przy dostawach towarów dokonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorstwa objęte zarządzeniem wymienionym w § 1 normują ogólne warunki dostaw i branżowe warunki dostaw wydawane na podstawie przepisów dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.