Zasady obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.

Monitor Polski

M.P.1962.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 grudnia 1961 r.
w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 379 i z 1961 r. Nr 43, poz. 231) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy obliczania okresów pracy:
1)
starszych felczerów, felczerów, instruktorów higieny, dietetyczek, pielęgniarek, położnych, laborantów medycznych, techników chemicznych, higienistek szkolnych, dyplomowanych opiekunek dziecięcych, masażystów, piastunek dyplomowanych, asystentek pielęgniarskich, młodszych pielęgniarek, pielęgniarek przyuczonych, przyuczonych laborantów medycznych, przyuczonych dietetyczek i przyuczonych masażystów,
2)
psychotechników, techników protez ocznych, ortoptystów, instruktorów terapii zajęciowej i logopedów.
2.
Użyte w zarządzeniu określenie "staż pracy" oznacza okres pracy, stanowiący podstawę przyznania pracownikowi stawki uposażenia lub stawki miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.
1.
Pracownikom określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 do stażu pracy zalicza się następujące okresy po dacie uzyskania przez pracownika prawa wykonywania danego zawodu lub tytułu zawodowego:
1)
okresy wykonywania danego zawodu w jednostkach gospodarki uspołecznionej, w wojsku lub w służbie zdrowia Ministerstwa Komunikacji, Spraw Wewnętrznych bądź Sprawiedliwości,
2)
okresy zatrudnienia w administracji służby zdrowia i opieki społecznej,
3)
okresy pracy pedagogicznej w średnich szkołach medycznych,
4)
okresy przerw w zatrudnieniu określonym w pkt 1-3:
a)
niezależnie od czasu ich trwania - jeżeli pozostają w związku z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub służby wojskowej w rezerwie,
b)
nie przekraczające jednorazowo jednego roku - w innych przypadkach,
5)
okresy oddelegowania do prac społecznych,
6)
okresy nauki w Studium Nauczycielskim Średnich Szkół Medycznych,
7)
okresy zatrudnienia w innych instytucjach, w których określone stanowiska wymagają zatrudnienia fachowych pracowników służby zdrowia.
2.
Właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zaliczyć do stażu pracy okresy wykonywania danego zawodu za granicą, jeżeli zostaną one udowodnione w sposób wiarygodny, z tym że w razie uzyskania za granicą kwalifikacji uzasadniających przyznanie prawa wykonywania danego zawodu okresy te liczy się od daty uzyskania tych kwalifikacji, określonej we właściwym dokumencie.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do obliczania stażu pracy za czas przed dniem 1 stycznia 1952 r. Za staż pracy z tego okresu przyjmuje się czas od określonej we właściwym dokumencie daty uzyskania w kraju lub za granicą kwalifikacji uzasadniających przyznanie prawa wykonywania zawodu do dnia 31 grudnia 1951 r.
Pracownikom określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 do stażu pracy zalicza się następujące okresy:
1)
okresy zatrudnienia na danym stanowisku w tym samym zakładzie społecznym służby zdrowia lub zakładzie pomocy społecznej,
2)
okresy zatrudnienia na takim samym stanowisku w innym zakładzie pracy,
3)
okresy przerw w zatrudnieniu określonym w pkt 1 i 2:
a)
niezależnie od czasu ich trwania - jeżeli pozostają w związku z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub służby wojskowej w rezerwie,
b)
nie przekraczające jednorazowo jednego roku - w innych przypadkach,
4)
okresy oddelegowania do prac społecznych.
Ponadto do stażu pracy poszczególnych pracowników mogą być zaliczone następujące okresy wykonywania czynności fachowych przed uzyskaniem uprawnień zawodowych:

1. starszym felczerom i felczerom:

1) w całości:

a) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu pielęgniarki lub położnej,

b) okres nauki w półtorarocznej szkole felczerskiej,

c) okres wykonywania w wojsku czynności fachowych po uprzednim ukończeniu kursów felczerskich zorganizowanych przez wojskową służbę zdrowia,

2) z odliczeniem dwóch lat - okresy zatrudnienia na stanowiskach pracy kontrolerów sanitarnych po dniu ukończenia kursu dla kontrolerów sanitarnych,

3) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia bądź w zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu pielęgniarstwa przy odpowiednim zastosowaniu przepisu ust. 3 pkt 2;

2. instruktorom higieny:

1) w całości:

a) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu starszego felczera, felczera, pielęgniarki lub położnej,

b) okresy wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. c),

2) okresy zatrudnienia na stanowisku pracy kontrolera sanitarnego:

a) z odliczeniem 2 lat - jeżeli praca kontrolera sanitarnego była wykonywana po dniu ukończenia kursu dla kontrolerów sanitarnych,

b) z odliczeniem 3 lat - w innych przypadkach, pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 9 klas szkoły ogólnokształcącej;

3. pielęgniarkom:

1) w całości:

a) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu położnej lub laboranta medycznego,

b) okres nauki w dwuletniej szkole pielęgniarstwa, jeżeli wstąpienie do tej szkoły nastąpiło bezpośrednio po zwolnieniu z administracji i przepracowaniu w organie administracji okresu 5 lat,

2) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu pielęgniarstwa:

a) w całości - jeżeli czynności te były wykonywane na podstawie czasowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,

b) z odliczeniem dwóch lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 11 klas szkoły ogólnokształcącej,

c) z odliczeniem trzech lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 9 klas szkoły ogólnokształcącej bądź jeżeli czynności te były wykonywane po ukończeniu co najmniej półrocznego kursu młodszych pielęgniarek lub szkoły asystentek pielęgniarskich,

d) z odliczeniem pięciu lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 7 klas szkoły ogólnokształcącej,

3) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej czynności w zakresie diagnostycznych badań pomocniczych lub zabiegów leczniczych przy odpowiednim zastosowaniu ust. 4 pkt 2;

4. laborantom medycznym:

1) w całości:

a) okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu pielęgniarki, położnej lub felczera,

b) okresy zatrudnienia w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej w charakterze technika chemicznego,

2) okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej czynności w zakresie diagnostycznych badań pomocniczych lub zabiegów leczniczych:

a) z odliczeniem dwóch lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 11 klas szkoły ogólnokształcącej,

b) z odliczeniem trzech lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 9 klas szkoły ogólnokształcącej,

c) z odliczeniem pięciu lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 7 klas szkoły ogólnokształcącej,

3) okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu pielęgniarstwa przy odpowiednim zastosowaniu przepisu ust. 3 pkt 2;

5. położnym:

1) w całości - okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu pielęgniarki, laboranta medycznego lub felczera,

2) okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu pielęgniarstwa przy odpowiednim zastosowaniu przepisu ust. 3 pkt 2 i czynności w zakresie diagnostycznych badań pomocniczych lub zabiegów leczniczych przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ust. 4 pkt 2;

6. higienistkom szkolnym - okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub w zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu pielęgniarstwa, jak również okresy sprawowania opieki higienicznej nad dziećmi i młodzieżą w zakładach nauczania i wychowania:

1) z odliczeniem dwóch lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 11 klas szkoły ogólnokształcącej,

2) z odliczeniem trzech lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 9 klas szkoły ogólnokształcącej,

3) z odliczeniem pięciu lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 7 klas szkoły podstawowej;

7. dyplomowanym opiekunkom dziecięcym - okresy zatrudnienia w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej w charakterze pracowników umysłowych przy pielęgnowaniu i wychowywaniu dzieci - w przypadku posiadania w dniu uzyskania uprawnień zawodowych co najmniej 4-letniego stażu pracy;

8. instruktorom terapii zajęciowej i logopedom - w całości okresy wykonywania zawodu nauczyciela lub nauczyciela zawodu;

9. dietetyczkom:

1) w całości - okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu felczera, pielęgniarki, położnej lub laboranta medycznego,

2) okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu dietetyki:

a) w całości - jeżeli czynności te były wykonywane po ukończeniu szkoły pielęgniarstwa, szkoły położnych, szkoły laborantów medycznych lub liceum felczerskiego,

b) z odliczeniem 2 lat - jeżeli czynności te były wykonywane po ukończeniu liceum gospodarczego, hotelarskiego lub równorzędnej średniej szkoły gospodarczej,

c) z odliczeniem 3 lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 11 klas szkoły ogólnokształcącej,

d) z odliczeniem 4 lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie 9 klas szkoły ogólnokształcącej;

10. asystentkom pielęgniarskim:

okresy wykonywania w zakładach służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej fachowych czynności z zakresu pielęgniarstwa:

a)
z odliczeniem dwóch lat - jeżeli czynności te były wykonywane po ukończeniu co najmniej półrocznego kursu młodszych pielęgniarek,
b)
z odliczeniem trzech lat - w pozostałych przypadkach.
11.
Osobom zatrudnionym na stanowisku wykwalifikowanej pomocy dentystycznej:
1)
w całości - okresy wykonywania w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej zawodu pielęgniarki, położnej, technika medycznego lub asystentki pielęgniarskiej,
2)
okresy zatrudnienia w zakładach społecznych służby zdrowia lub zakładach pomocy społecznej na stanowisku pomocy dentystycznej:
a)
w całości - pod warunkiem posiadania pełnego wykształcenia ogólnokształcącego,
b)
z odliczeniem 2 lat - pod warunkiem posiadania wykształcenia na poziomie szkoły podstawowej.
1.
O zaliczeniu do stażu pracy okresów, o których mowa w § 4, decyduje właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), właściwy ze względu na miejsce zatrudnienia osoby ubiegającej się o zaliczenie tych okresów, po zasięgnięciu opinii zarządu okręgu Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.
2.
Organ określony w ust. 1 wydaje decyzje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od otrzymania podania.
1.
Osoby ubiegające się o wliczenie do stażu pracy okresów, o których mowa w § 4, powinny wnieść podanie do organu właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej za pośrednictwem zakładu, który jest podstawowym miejscem zatrudnienia.
2.
Do podania należy załączyć:

1) własnoręcznie napisany życiorys,

2) dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo złożenia egzaminu, dokument stwierdzający czasowe prawo wykonywania danego zawodu, zaświadczenie z pracy itp.),

3) kartę stażu pracy.

Uprawnienia do wyższej stawki uposażenia lub miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego wynikające z przepisów § 4 nabywa się z dniem pierwszym miesiąca następującego po dacie decyzji w tym przedmiocie.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej na wniosek właściwego do spraw zdrowia i opieki społecznej organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) może zaliczyć do stażu pracy okresy nie przewidziane w §§ 2, 3 i 4.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 1957 r. w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia (Monitor Polski Nr 81, poz. 491).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 1967 r. (M.P.67.51.259) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1968 r.