§ 8. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  8.
1.
Jeżeli przepisy niniejszego zarządzenia ustalają zasady korzystniejsze od dotychczasowych w zakresie obliczania stażu pracy, pracownik nabywa prawo do wyższej stawki miesięcznego uposażenia podstawowego z pierwszym dniem najbliższego miesiąca po dniu wejścia w życie zarządzenia.
2.
Jeżeli staż pracy obliczony dla celów uposażeniowych na podstawie przepisów dotychczasowych jest dla pracownika korzystniejszy aniżeli staż obliczony na podstawie niniejszego zarządzenia, stanowi on nadal podstawę do ustalania stawki miesięcznego uposażenia podstawowego.