§ 3. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  3.
1.
Lekarzom i lekarzom dentystom zalicza się do stażu pracy następujące okresy po dacie uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej:
1)
okresy pracy w państwowych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty,
2)
okresy czynnej służby wojskowej,
3)
okresy pełnienia funkcji z wyboru w organach władzy lub administracji państwowej, związkach zawodowych oraz organizacjach politycznych lub społecznych,
4)
okresy urlopów bezpłatnych udzielanych matkom pracującym opiekującym się małymi dziećmi - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz
5)
okresy przerwy między okresami zatrudnienia wymienionymi w pkt 1 - w całości, jeżeli przerwa nie przekracza jednego roku; w razie przerwy dłuższej niż jeden rok do stażu pracy zalicza się jeden rok.
2.
Za równorzędne z zatrudnieniem w państwowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się:
1)
zatrudnienie w organizacjach politycznych i społecznych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty,
2)
zatrudnienie w innych niż państwowe zakładach leczniczych uznanych za zakłady społeczne służby zdrowia,
3)
zatrudnienie w spółdzielczych jednostkach organizacyjnych, jeżeli jest ono zaliczane na poczet pracy obowiązkowej w zakładach społecznych służby zdrowia,
4)
okresy pobierania stypendiów krajowych (specjalizacyjnych, doktoranckich, habilitacyjnych) oraz zagranicznych, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wyjechał za granicę na podstawie skierowania właściwego organu lub instytucji,
5)
okresy wykonywania zawodu za granicą, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta został oddelegowany lub skierowany do pracy przez właściwy do tego organ lub instytucję,
6)
okresy wykonywania zawodu za granicą przed repatriacją.
3.
Lekarzom i lekarzom dentystom, poza okresami wymienionymi w ust. 1, zalicza się do stażu pracy:
1)
okresy pracy w poprzednio wykonywanym innym zawodzie, jeżeli byli wynagradzani według zasad ustalonych dla lekarzy,
2)
okresy pracy w poprzednio wykonywanym innym zawodzie, uzyskanym w wyniku ukończenia szkoły wyższej, jeżeli w okresie tego zatrudnienia nabyli umiejętności podnoszące ich obecne kwalifikacje zawodowe,
3)
połowę okresów pracy przed uzyskaniem dyplomu szkoły wyższej, na stanowiskach przewidzianych dla średniego personelu medycznego, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 1.