§ 2. - Zasady obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników z wyższym wykształceniem.

Monitor Polski

M.P.1970.24.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1970 r.
§  2.
1.
Obliczanie i aktualizowanie stażu pracy dla celów uposażeniowych jest obowiązkiem zakładu pracy, który stanowi podstawowe miejsce zatrudnienia pracownika.
2.
Ustalenia dotyczące stażu pracy, dokonane przez zakład będący podstawowym miejscem zatrudnienia pracownika, są w tym zakresie wiążące dla innych zakładów pracy. W razie zmiany podstawowego miejsca zatrudnienia, ustalenia dotyczące stażu pracy dokonane przez poprzedni zakład są wiążące dla nowego zakładu będącego podstawowym miejscem zatrudnienia danego pracownika.
3.
Okoliczności mające wpływ na staż pracy powinny być odpowiednio udokumentowane przez pracownika.
4.
W razie wątpliwości, czy wskazany przez pracownika okres należy zaliczyć do stażu pracy, zakład, który jest podstawowym miejscem zatrudnienia tego pracownika, powinien w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedniego wniosku zwrócić się do wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa), który rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii zarządu okręgowego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.