Zasady obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Monitor Polski

M.P.1954.106.1414

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 8 listopada 1954 r.
w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Na podstawie § 1 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 48, poz. 229) zarządza się, co następuje:
Użyte w zarządzeniu określenie "staż pracy" oznacza okres pracy, stanowiący podstawę przyznania lekarzowi (lekarzowi dentyście) stawki uposażenia.
1.
Do stażu pracy zalicza się następujące okresy po dacie uzyskania przez lekarza (lekarza dentystę) prawa wykonywania zawodu:
1)
okresy wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) w jednostkach gospodarki uspołecznionej,
2)
okresy zatrudnienia w służbie zdrowia wojskowej lub bezpieczeństwa publicznego,
3)
okresy zatrudnienia w administracji służby zdrowia,
4)
okresy odbywania zasadniczej służby wojskowej lub służby wojskowej w rezerwie.
2.
Okresy przerw w pracy, określonej w ust. 1 pkt 1-3, zalicza się do stażu pracy, o ile nie przekraczają one jednorazowo jednego roku.
3.
Wydział zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi) może zaliczyć do stażu pracy okresy wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty) za granicą, o ile zostaną one udowodnione w sposób wiarygodny, z tym że w przypadku ukończenia za granicą studiów lekarskich lub stomatologicznych okresy te liczy się od dnia ukończenia studiów.
3a. 1
Do stażu pracy lekarza zalicza się uprzednio posiadany staż pracy w zawodzie lekarza dentysty.
3b. 2
Do stażu pracy lekarzy, którzy przed uzyskaniem uprawnień zawodowych lekarzy posiadali dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk przyrodniczych, psychologii, pedagogiki, higieny psychicznej, technologii żywienia i żywności oraz byli zatrudnieni zgodnie ze swymi kwalifikacjami w zakładach społecznych służby zdrowia na stanowiskach ustalonych przez Ministra Zdrowia, zalicza się uprzednio posiadany staż pracy pracownika z wyższym wykształceniem.
4.
Minister Zdrowia może zaliczyć do stażu pracy okresy zatrudnienia lekarza (lekarza dentysty) nie przewidziane w ust. 1-3.
5.
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do obliczania stażu pracy za czas przed dniem 1 stycznia 1952 r. Jako staż pracy z tego okresu przyjmuje się czas od dnia ukończenia studiów lekarskich (stomatologicznych) w kraju lub za granicą do dnia 31 grudnia 1951 r.
1.
Obliczenia stażu pracy dokonuje się w karcie obliczeniowej stażu pracy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Kartę obliczeniową stażu pracy obowiązana jest prowadzić komórka kadrowa, właściwa dla zakładu społecznego służby zdrowia, w którym lekarz (lekarz dentysta) jest zatrudniony, a w przypadku zatrudnienia w dwóch lub więcej zakładach - komórka kadrowa właściwa dla zakładu podstawowego zatrudnienia, za który uważa się:
1)
zakład opieki zdrowotnej zamkniętej,
2)
w przypadku gdy lekarz (lekarz dentysta) nie jest zatrudniony w zakładzie określonym w pkt 1 - inny zakład społeczny służby zdrowia, w którym jest on zatrudniony w największym wymiarze godzin,
3)
w razie zatrudnienia w kilku zakładach społecznych służby zdrowia w równym wymiarze godzin - zakład społeczny służby zdrowia obrany przez lekarza (lekarza dentystę) jako jego zakład podstawowego zatrudnienia.
3.
W przypadku zmiany przez lekarza (lekarza dentystę) miejsca zatrudnienia lub zamiany zakładu podstawowego zatrudnienia komórka kadrowa prowadząca dotychczas kartę obliczeniową stażu pracy przekazuje ją wraz z załącznikami (§ 4 ust. 3) komórce kadrowej właściwej ze względu na nowe miejsce zatrudnienia.
1.
Podstawę wpisu do karty obliczeniowej stażu pracy stanowią:
1)
co do okresu pracy w danym zakładzie - umowa o pracę,
2)
co do okresu pracy w innych jednostkach gospodarki uspołecznionej lub w administracji służby zdrowia (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 3) - zaświadczenie właściwej komórki kadrowej,
3)
co do okresu zatrudnienia w służbie zdrowia wojskowej lub bezpieczeństwa publicznego oraz co do odbywania służby wojskowej (§ 2 ust. 1 pkt 2 i 4) - zaświadczenie właściwego organu wojskowego lub bezpieczeństwa publicznego,
4)
co do okresu wykonywania zawodu za granicą (§ 2 ust. 3) - decyzja wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady. narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi),
5)
co do stażu pracy przed dniem 1 stycznia 1952 r. (§ 2 ust. 5) - dyplom ukończenia studiów.
2.
W przypadku gdy lekarz (lekarz dentysta) był zatrudniony w tym samym okresie w kilku miejscach pracy, dla udokumentowania stażu pracy za ten okres wystarcza przedłożenie dokumentu poświadczającego zatrudnienie w tym okresie w jednym miejscu pracy.
3.
Dokumenty wymienione w ust. 1 powinny być przez kierownika komórki kadrowej prowadzącej kartę obliczeniową załączone do karty obliczeniowej stażu pracy w oryginałach lub odpisach uwierzytelnionych.
4.
Sposób wypełniania karty obliczeniowej stażu pracy podaje przykładowo załącznik nr 1 do zarządzenia.
1.
Podstawę przyznania stawki uposażenia w zakładach społecznych służby zdrowia nie będących podstawowymi miejscami zatrudnienia lekarza (lekarza dentysty) stanowi wystawione według wzoru wskazanego w załączniku nr 2 do zarządzenia zaświadczenie komórki kadrowej prowadzącej kartę obliczeniową stażu pracy.
2.
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, komórki kadrowe wydają zainteresowanym lekarzom (lekarzom dentystom) na ich wniosek.
Przy ustalaniu na dzień 1 listopada 1954 r. uprawnień lekarza (lekarza dentysty) do stawki II L lub wyższej stawki uposażenia bierze się za podstawę jego staż pracy na dzień 30 czerwca 1954 r.
W przypadku gdy przy obliczaniu stażu pracy na dzień 1 listopada 1954 r. zajdzie potrzeba udokumentowania okresu od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia podjęcia pracy w danym zakładzie, komórka kadrowa obowiązana jest wystąpić do wydziału zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodzi) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, stwierdzającego staż pracy za ten okres. Wydział zdrowia powinien wydać to zaświadczenie według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, nie później niż w ciągu tygodnia od daty otrzymania wniosku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1954 r.

Minister Zdrowia: J. Sztachelski

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 13 sierpnia 1957 r. (M.P.57.69.427) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1957 r.
2 § 2 ust. 3b dodany przez § 1 zarządzenia z dnia 2 września 1958 r. (M.P.58.70.413) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1958 r.