Zasady obliczania oraz tryb zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.

Monitor Polski

M.P.1986.12.82

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 1986 r.
w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie określa zasady obliczania oraz tryb zwrotu jednostkom gospodarczym podatku obrotowego uiszczonego w poprzednich fazach obrotu od surowców i materiałów zużytych do wyrobu produktów bądź przy świadczeniu usług sprzedanych na eksport.
2. 1
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
jednostce gospodarczej - rozumie się przez to jednostkę gospodarki uspołecznionej, określoną w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30),
2)
zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku obrotowego uiszczonego w poprzednich fazach obrotu od surowców i materiałów zużytych do wyrobu produktów lub przy świadczeniu usług przeznaczonych na eksport.
 
1.
Zwrot podatku obrotowego przysługuje jednostce gospodarczej będącej producentem produktów finalnych przeznaczonych na eksport lub świadczącej usługi przeznaczone dla odbiorcy zagranicznego.
2.
Zwrot podatku obrotowego przysługuje także jednostkom gospodarczym w razie sprzedaży na eksport towarów zakupionych bezpośrednio od producentów, w jednostkach handlu lub z importu, nabytych po cenach uwzględniających podatek obrotowy lub od których podatek został pobrany przez urzędy celne. Zwrotowi podlegają wówczas kwoty podatku obrotowego uwzględnione w cenach wyrobów nabywanych z przeznaczeniem na eksport oraz kwoty podatku pobranego przez urzędy celne.
3.
Zwrot podatku ujmuje się w ewidencji jako wyrównanie rentowności.
1.
W razie gdy faktyczne zużycie surowców i materiałów jest niższe lub równe ustalonym normom ich zużycia, jednostka gospodarcza ustala kwotę podatku podlegającego zwrotowi na podstawie rzeczywistego zużycia tych surowców i materiałów, faktycznych cen zakupu i obowiązujących stawek podatkowych.
2.
Jeżeli faktyczne zużycie surowców i materiałów jest wyższe od ustalonego w normach zużycia, jednostka gospodarcza ustala kwotę podatku podlegającego zwrotowi na podstawie obowiązujących norm zużycia tych surowców i materiałów.
3.
Jednostka gospodarcza może zrezygnować z poboru podatku podlegającego zwrotowi w przypadku, gdy udział materiałów (surowców) w wartości produktu finalnego (usługi) sprzedawanego na eksport jest niewielki i w związku z tym nie jest uzasadnione obliczanie kwoty podatku podlegającego zwrotowi.
4.
Jednostka gospodarcza oblicza kwotę podatku podlegającego zwrotowi z podziałem na poszczególne grupy produktów (usług), sporządzając obliczenie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Wzór obliczenia kwoty podatku podlegającego zwrotowi, za zgodą właściwego urzędu skarbowego, może być odpowiednio dostosowany do specyfiki działalności jednostki gospodarczej.
5.
Jeżeli do wytwarzania produktu przeznaczonego na eksport są zużywane surowce i materiały o zróżnicowanych stawkach podatku obrotowego, jednostka gospodarcza, za zgodą właściwej izby skarbowej, może rozliczać zwrot podatku obrotowego od tego produktu przy zastosowaniu zryczałtowanej stawki podatkowej.
6. 3
Zwrotu podatku, o którym mowa w § 2, jednostka gospodarcza dokonuje przez potrącenie kwoty zwracanego podatku od podatku obrotowego uiszczanego z innych tytułów. Jeżeli w danej jednostce gospodarczej nie występuje zobowiązanie w podatku obrotowym z innych tytułów lub kwota podlegająca potrąceniu jest wyższa niż kwota podatku obrotowego z innych tytułów, właściwy urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku z dochodów budżetu państwa z tytułu podatku obrotowego w terminie 10 dni od dnia złożenia przez podatnika rozliczenia.
7.
Izba skarbowa może wyrazić zgodę na dokonywanie przez jednostki gospodarcze rozliczeń z tytułu podatku podlegającego zwrotowi w innych terminach niż termin określony w ust. 6.
8. 4
Warunkiem otrzymania zwrotu podatku obrotowego w trybie przewidzianym w ust. 6 jest posiadanie dowodu stwierdzającego nabycie wyrobów (surowców i materiałów) oraz wysokość zapłaconego w poprzednich fazach obrotu podatku obrotowego, a także prowadzenie przez podatnika kontroli ilościowo-wartościowej przychodu i rozchodu tych wyrobów.
1.
W razie zwrotu produktów sprzedanych w eksporcie (nieprzyjęcia usług), jednostka gospodarcza dokonuje odpowiedniego zmniejszenia w najbliższym obliczeniu kwoty podatku podlegającego zwrotowi. Dotyczy to również kwot podatku podlegającego zwrotowi, pobranego w nadmiernej wysokości.
2.
W razie pobierania przez jednostkę gospodarczą podatku podlegającego zwrotowi w nadmiernej wysokości, jednostka ta jest obowiązana dokonać jego zwrotu po zakończeniu roku rozliczeniowego tej jednostki na rachunek właściwego urzędu skarbowego:
1)
wstępnie - w terminie złożenia bilansu rocznego,
2)
ostatecznie - w terminie 10 dni licząc od daty zweryfikowania bilansu rocznego.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w sprawie zasad obliczania oraz trybu zwrotu podatku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki gospodarcze produktów i usług na eksport (Monitor Polski Nr 4, poz. 34).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zwrotu podatku obrotowego przysługującego od sprzedaży na eksport dokonanej od dnia 1 stycznia 1986 r.

ZAŁĄCZNIK

OBLICZENIE KWOTY ZWROTU PODATKU OBROTOWEGO POBRANEGO W POŚREDNICH FAZACH OBROTU

(nazwa i adres)
Poz.Data sprzedażyMateriały zużyte do wyrobu produktów (lub przy świadczeniu usług) sprzedanych na eksport
Nazwa i symbol nazwa, symbol według cena zakupupodatek obrotowywartość materiału na Kwota podatku Ilość produktów Kwota podatku
produktu (usługi) według nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (NTHZ)Systematycznego wykazu wyrobów (SWW), gatunek i pochodzenie (kraj - import)stawkakwota*)jednostkę produkcji według faktycznego zużycia**)obrotowego na jednostkę produktu (stawka ilościowa) (rubryka 6x8)(usług) wyeksportowanychdo zwrotu (rubryka 9x10)
1234567891011

*) Dane w rubryce 7 wypełnia się dla ustalenia stawki w rubryce 6, jeżeli podatek obrotowy ustalany jest kwotowo lub w formie różnicy cen.

**) Wartość materiału na jednostkę produkcji według normy zużycia, gdy rzeczywiste zużycie jest wyższe od zużycia według obowiązujących norm.

1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.
3 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.
4 § 3 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 24 maja 1991 r. (M.P.91.19.135) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 czerwca 1991 r.