Monitor Polski

M.P.1985.6.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 lutego 1985 r.
w sprawie zasad lokowania środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych przez organizacje młodzieżowe działające przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 22, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Organizacje młodzieżowe działające przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zwane dalej "organizacjami młodzieżowymi", mogą lokować swoje środki pieniężne na książeczkach oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (obiegowych), zwanych dalej "książeczkami oszczędnościowymi", jeżeli:
1) są wymienione w załączniku do zarządzenia lub
2) uzyskają indywidualne zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego na lokowanie środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych.
§  2.
1. Organizacja młodzieżowa, która występuje do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia określonego w § 1 pkt 2, powinna wskazać we wniosku podstawę prawną swojej działalności, złożyć dokumenty określające zakres jego działania, a na żądanie Narodowego Banku Polskiego - złożyć dodatkowo dalsze dokumenty lub wyjaśnienia.
2. Organizacja młodzieżowa, której udzielono zezwolenia określonego w § 1 pkt 2, uzyskuje prawo do posiadania książeczki oszczędnościowej z dniem wydania zezwolenia przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
§  3. Organizacje młodzieżowe, które zgodnie z zarządzeniem posiadają wkłady na książeczkach oszczędnościowych, zwalnia się od obowiązków wynikających z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 22, poz. 158) oraz z § 3-7 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 października 1982 r. w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 27, poz. 244 i z 1983 r. Nr 3, poz. 23).
§  4.
1. Organizacje polityczne, społeczne lub zawodowe nie wymienione w § 1 oraz fundacje, zwane dalej "organizacjami i fundacjami", które do dnia wejścia w życie zarządzenia uzyskały zezwolenie na lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych, począwszy od dnia 1 lipca 1985 r. nie mogą lokować swoich środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych.
2. Organizacje i fundacje są obowiązane przenieść wkłady zgromadzone na książeczkach oszczędnościowych na oprocentowane rachunki lokat terminowych lub rachunki rozliczeniowe (bieżące).
3. Od dnia 1 lipca 1985 r. wkłady zgromadzone na książeczkach oszczędnościowych organizacji i fundacji pozostają bez oprocentowania. Wkłady ulokowane na książeczkach terminowych są oprocentowane tylko do końca najbliższego po dniu 30 czerwca 1985 r. zadeklarowanego terminu.
§  5. W związku z art. 98 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56 i z 1983 r. Nr 71, poz. 318) utraciło moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków, wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 69, poz. 322, z 1961 r. Nr 12, poz. 65, z 1962 r. Nr 40, poz. 191, z 1964 r. Nr 10, poz. 44 i Nr 59, poz. 278, z 1965 r. Nr 58, poz. 297, z 1968 r. Nr 39, poz. 275 i z 1969 r. Nr 23, poz. 181).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH DZIAŁAJĄCYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH, UPOWAŻNIONYCH DO LOKOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KSIĄŻECZKACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE (OBIEGOWYCH)

1. Drużyny, szczepy, hufce harcerskie

2. Koła Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej

3. Koła Związku Młodzieży Wiejskiej

4. Szkolne komendy Ochotniczych Hufców Pracy ZSMP.