Monitor Polski

M.P.1997.34.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 8 maja 1997 r.
w sprawie zasad korzystania z częstotliwości radiowych przez straże gminne (miejskie).

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496), w związku z art. 31 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1995 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się zasady korzystania z częstotliwości radiowych w zakresie od 147,800 MHz do 147,950 MHz przez straże gminne (miejskie) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Częstotliwości radiowe, o których mowa w § 1, mogą być wykorzystane do zakładania i używania przez straże gminne (miejskie) lokalnych radiofonicznych sieci dyspozytorskich, które powinny odpowiadać następującym podstawowym parametrom technicznym:
1) rodzaj pracy - jednoczęstotliwościowy (sipmleks),
2) odstęp sąsiedniokanałowy - 12,5 kHz; do dnia 31 grudnia 1999 r. dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach odstęp sąsiedniokanałowy 25 kHz,
3) maksymalna moc wyjściowa używanych stacji stałych (bazowych) i przewoźnych - 5 W,
4) maksymalna moc wyjściowa używanych stacji noszonych - 2 W,
5) maksymalna wysokość zawieszenia anten nadawczych stacji stałych (bazowych) - 25 m nad poziomem ziemi.
§  3.
1. Korzystanie z częstotliwości radiowych przez jednostki straży gminnych (miejskich) odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale częstotliwości oraz zezwoleń na zakładanie i używanie sieci radiokomunikacyjnych.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wydaje Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna na podstawie udokumentowanych wniosków.
§  4.
1. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2, składają straże gminne (miejskie) we właściwym terenowo zarządzie okręgowym Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej wraz z uchwałą rady gminy o utworzeniu straży gminnej (miejskiej), a także odpowiednimi dokumentami określającymi jej obszar działania oraz numer statystyczny REGON i numer NIP.
2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, należy dołączyć założenia techniczne i organizacyjne sieci radiotelefonicznej, jej schemat funkcjonalny, planowane relacje łączności, przewidywaną współpracę z siecią telekomunikacyjną użytku publicznego, lokalizacje stacji bazowych naniesione na mapie w skali 1:25.000, obliczenia propagacyjne, określające zasięg działania sieci naniesiony na mapie w skali nie większej niż 1:200.000, parametry techniczne urządzeń radiofonicznych (stałych i ruchomych) i ich anten nadawczych (wysokość zamocowania, zyski energetyczne i charakterystyki promieniowania) oraz zamierzenia rozwojowe sieci i regulamin sieci radiofonicznej.
§  5. Po zakończeniu budowy sieci radiotelefonicznej, o której mowa w § 2, straż gminna (miejska) występuje w terminie 7 dni do właściwego terenowo zarządu okręgowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej o dokonanie odbioru technicznego tej sieci, wyrażenie zgody na jej uruchomienie i eksploatację oraz o zatwierdzenie regulaminu pracy sieci.
§  6.
1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, wraz z załącznikami oraz zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych podlegają opłacie skarbowej w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Opłaty za używanie częstotliwości i urządzeń radiokomunikacyjnych określają odrębne przepisy.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.