Zasady kontraktacji materiału sadzeniowego do zadrzewień.

Monitor Polski

M.P.1960.15.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 29 stycznia 1960 r.
w sprawie zasad kontraktacji materiału sadzeniowego do zadrzewień.

Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1959 r. w sprawie zadrzewienia kraju w okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (Monitor Polski Nr 28, poz. 129) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się kontraktację materiału sadzeniowego (drzewek i krzewów) do zadrzewień.
Przez użyte w dalszej części zarządzenia wyrazy:
1)
"odbiorca" - należy rozumieć zlecającego produkcję materiału sadzeniowego,
2)
"plantator" - należy rozumieć produkującego materiał sadzeniowy na użytkowanej przez niego działce gruntu.
1.
Odbiorcami, którzy zawierają umowy kontraktacyjne, mogą być:
1)
przedsiębiorstwa podlegające Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
2)
właściwe do spraw rolnictwa i leśnictwa organy prezydiów rad narodowych i przedsiębiorstwa podległe prezydiom rad narodowych,
3)
inne przedsiębiorstwa państwowe,
4)
zrzeszenia branżowe związku kółek rolniczych.
2.
Odbiorcy wymienieni w ust. 1 prowadzą kontraktację materiału sadzeniowego we własnym zakresie lub za pośrednictwem Zakładu Zadrzewień i Zieleni Ligi Ochrony Przyrody na podstawie wzajemnego porozumienia.
3.
Umowę kontraktacyjną z plantatorem zawiera się według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
Dobór gatunkowy materiału sadzeniowego podlegającego kontraktacji i jej rozmiar ustala odbiorca w porozumieniu z właściwym do spraw rolnictwa i leśnictwa organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej stosownie do ustalonych kierunków i zadań zadrzewieniowych w danym województwie.
Potrzebne do kontraktacji zrzezy i siewki (materiał wyjściowy) dostarcza odbiorca z mateczników i szkółek wskazanych przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
1.
Odbiór materiału sadzeniowego od plantatora następuje protokolarnie według warunków umowy. Termin odbioru ustalają odbiorca i plantator w porozumieniu z właściwym do spraw rolnictwa i leśnictwa organem prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
2.
Odbiorca w porozumieniu z organem do spraw rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej ustala przeznaczenie odebranego materiału sadzeniowego.
1.
Odbiorca zapewnia w swoich planach finansowych niezbędne kwoty na pokrycie kosztów:
1)
zakupu i transportu materiału wyjściowego (§ 5),
2)
manipulacji, odbioru, sklasyfikowania i dystrybucji wyprodukowanego materiału sadzeniowego w wysokości 5% od wartości zawartych umów.
2.
Plantator pokrywa wszystkie pozostałe koszty, w szczególności związane z zakupem nawozów sztucznych i środków chemicznych do zwalczania chorób i szkodników materiału sadzeniowego oraz wykonaniem zabiegów agrotechnicznych i ochrony roślin.
1.
W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i powstania szkód plantator obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia odbiorcy, który w porozumieniu z właściwym do spraw rolnictwa i leśnictwa organem prezydium powiatowej rady narodowej ustala komisyjnie rozmiar szkód. Ustalenie powstałej szkody powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania zgłoszenia przez odbiorcę.
2.
W przypadku zaistnienia szkody przekraczającej 50% ilości materiału sadzeniowego plantator nie zwraca odbiorcy wartości otrzymanego materiału wyjściowego (§ 5).
Umowy kontraktacyjne zawarte według dotychczasowych zasad obowiązują do czasu wygaśnięcia tych umów.
Kontraktacją obejmuje się w pierwszym rzędzie gatunki drzew szybko rosnących ze specjalnym uwzględnieniem topoli.
Właściwe do spraw rolnictwa i leśnictwa organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych:
1)
koordynują i nadzorują kontraktację materiału sadzeniowego oraz prowadzą ewidencję zawartych umów kontraktacyjnych,
2)
pełnią nadzór i kontrolę nad stosowaniem na kontraktowanych plantacjach materiału sadzeniowego właściwej agrotechniki oraz walki z chorobami i szkodnikami.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

UMOWA PLANTACYJNA

o produkcję materiału sadzeniowego (drzewek i krzewów) do zadrzewień.

W dniu ..................................................................................................................... 19.. r.

pomiędzy Ob......................................................................................................................,

zamieszkałym we wsi............................................................................................................

gromada...............................................................................................................................

powiat..................................................................................................................................

województwo.......................................................................................................................

poczta...................................................................................................................................

stacja kolejowa....................................................................................................................,

zwanym dalej "plantatorem",

a Ob.....................................................................................................................................

działającym w imieniu.............................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu " odbiorcą", została zawarta umowa treści następującej:

§ 1.
Plantator zobowiązuje się wyprodukować..... sztuk drzewek (krzewów).......... odpowiedniej jakości oraz sprzedać odbiorcy w jesieni 19.. r. według cen obowiązującego w dniu zawarcia umowy cennika na materiał sadzeniowy, wydanego przez Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  2.
1.
Odbiorca dostarczy na zasadach bezprocentowego kredytu materiał wyjściowy (zrzezy, siewki) pochodzący wyłącznie ze szkółek i mateczników wskazanych przez właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej, z uwzględnieniem 20% ilości na ubytek.
2.
Plantatorowi nie wolno używać do produkcji innego materiału sadzeniowego. Materiał wyjściowy dostarczony przez odbiorcę plantator zobowiązuje się zasadzić wiosną 19.. r.
3.
W przypadku gdy dostarczone sadzonki nie zostaną wykorzystane do plantacji lub gdy plantator zaniecha produkcji, zobowiązany jest on najpóźniej w terminie 1-miesięcznym od otrzymania materiału do zwrotu dwukrotnej wartości materiału wyjściowego, licząc według cen określonych w cenniku obowiązującym w dniu dostarczenia materiału wyjściowego.
§  3.
1.
Odbiorca zobowiązany jest w jesieni 19.. r. dokonać protokolarnego odbioru i sklasyfikowania wyprodukowanego materiału sadzeniowego.
2.
Sklasyfikowany materiał odbiorca zobowiązany jest wykupić według cen ustalonych w obowiązującym cenniku Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w terminie 14 dni od podpisania protokołu odbioru materiału sadzeniowego.
3.
Klasyfikację materiału przeprowadza się według zasad techniczno-hodowlanych, zawartych w załączniku do niniejszej umowy.
§  4.
W razie sprzedaży, wydzierżawienia lub odstąpienia swego gospodarstwa rolnego przed wykonaniem niniejszej umowy plantator obowiązany jest zawiadomić o tym odbiorcę oraz zobowiązać swego prawnego następcę do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, co jednak nie zwalnia plantatora od odpowiedzialności za wykonanie umowy.
§  5.
W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej i powstania szkód plantator obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia odbiorcy, który w porozumieniu z właściwym do spraw rolnictwa i leśnictwa organem prezydium powiatowej rady narodowej ustala komisyjnie rozmiar szkód. Ustalenie powstałej szkody powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania zgłoszenia przez odbiorcę.
§  6.
Odbiorca zobowiązany jest do zorganizowania instruktażu i szkolenia plantatora w zakresie uprawy i pielęgnacji zakontraktowanego materiału za pośrednictwem właściwego do spraw rolnictwa i leśnictwa organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  7.
Przy wykupie wyprodukowanego materiału od plantatora odbiorca potrąca równowartość dostarczonego materiału wyjściowego (§ 2 ust. 1) obliczoną według cen określonych w cenniku obowiązującym w dniu dostarczenia tego materiału.
§  8.
Plantator zobowiązany jest przez cały czas trwania produkcji do ścisłego przestrzegania zasad techniczno-hodowlanych, stanowiących załącznik do niniejszej umowy. Umowa niniejsza została spisana w trzech egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje odbiorca, drugi otrzymuje plantator, a trzeci przekazuje się organowi właściwemu do spraw rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

.......................................

(odbiorca)

.......................................

(plantator)

Umowę wraz z zasadami techniczno-hodowlanymi otrzymałem.

.......................................

(podpis plantatora)