Zasady i warunki wydawania zagranicznym właścicielom przedsiębiorstw zezwoleń na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do użytku osobistego.

Monitor Polski

M.P.1983.25.134

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 lipca 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 6 lipca 1983 r.
w sprawie zasad i warunków wydawania zagranicznym właścicielom przedsiębiorstw zezwoleń na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do użytku osobistego.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. Nr 19, poz. 146) zarządza się, co następuje:
Zezwolenie dla zagranicznego właściciela przedsiębiorstwa na dzierżawę nieruchomości państwowych przeznaczonych do użytku osobistego, zwane dalej "zezwoleniem", wydaje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwy ze względu na położenie nieruchomości.
1.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1)
określenie terenu, który ma być przedmiotem dzierżawy, oznaczenie jego położenia, powierzchni i granic,
2)
wskazanie właściciela lub zarządcy,
3)
określenie charakteru istniejącej lub projektowanej zabudowy.
2.
Do wniosku należy załączyć wyciąg z rejestru przedsiębiorstw zagranicznych.
Zezwolenie może być wydane, jeżeli nieruchomość jest potrzebna zagranicznemu właścicielowi przedsiębiorstwa na cele mieszkaniowe lub letniskowe.
Zezwolenie powinno w szczególności zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres zagranicznego właściciela przedsiębiorstwa,
2)
siedzibę przedsiębiorstwa,
3)
położenie nieruchomości,
4)
cel dzierżawy,
5)
wskazanie jednostki lub osoby właściwej do zawarcia umowy dzierżawy,
6)
wskazanie konieczności zamieszczenia w umowie dzierżawy sposobu dokonania rozliczeń z tytułu nakładów poniesionych na budowę domu w razie wygaśnięcia umowy.
1.
Zezwolenie wydaje się na okres sześciu miesięcy. Jeżeli w tym czasie umowa dzierżawy nie zostanie zawarta, zezwolenie traci ważność.
2.
Po upływie ważności zezwolenia może być wydane nowe zezwolenie.
1.
Zagraniczny właściciel przedsiębiorstwa może uzyskać zezwolenie na dzierżawę jednej nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym i jednej nieruchomości zabudowanej domem letniskowym lub działek przewidzianych pod taką zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego.
2.
Czas trwania dzierżawy nie może być dłuższy niż okres, na jaki udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.