Zasady i warunki uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć.

Monitor Polski

M.P.1991.10.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 marca 1991 r.
w sprawie zasad i warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zajęć.

Na podstawie art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
1.
Wybitnie uzdolnieni uczniowie, zwani dalej "uczniami", na swój wniosek mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
2.
Decyzję o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwego wydziału uczelni po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, wydanej w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.
3.
Z wnioskiem w tej sprawie mogą występować również instytucje opiekujące się wybitnie uzdolnioną młodzieżą, przy zachowaniu trybu określonego w ust. 2.
Uczniowie obowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni.
1.
Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników i organów. Mogą również uczestniczyć w działalności studenckiego ruchu naukowego.
2.
Rada wydziału może powołać opiekuna naukowego ucznia spośród nauczycieli akademickich.
Zaliczenie uczniom zajęć następuje na zasadach określonych w regulaminie studiów obowiązującym w danej uczelni. Rada wydziału może ustalić indywidualny tryb zaliczania zajęć przez uczniów.
Zaliczanie uczniom zajęć jest dokonywane w karcie egzaminacyjnej, określonej odrębnymi przepisami.
Decyzje w sprawie przyjęcia uczniów na studia, po otrzymaniu przez nich świadectwa dojrzałości, podejmowane są na podstawie zasad, o których mowa w art. 141 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym.
1.
Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, zwolnieni są z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli poprzednio.
2.
Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli przed rozpoczęciem studiów, jeżeli zajęcia te są przewidziane w planie studiów tego kierunku. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada wydziału.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.