§ 3. - Zasady i warunki sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1960.24.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1960 r.
§  3.
1.
W ramach każdej z grup, na jakie podzieleni zostali reflektanci na nabycie państwowych nieruchomości rolnych stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71), pierwszeństwo do nabycia gospodarstw określonych w § 2 ust. 1 mają:
1)
repatrianci, którzy powrócili do kraju na podstawie umowy zawartej w dniu 25 marca 1957 r. pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej,
2)
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, żołnierze wchodzący w skład Odrodzonego Wojska Polskiego w okresie przed 9 maja 1945 r., uczestnicy kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierze polskich formacji przy armiach sojuszniczych z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r., żołnierze Armii Radzieckiej z okresu od 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. posiadający obywatelstwo polskie, uczestnicy walk partyzanckich z Niemcami i ich sprzymierzeńcami, o ile nie występowali przeciwko Polsce Demokratycznej, a wchodzili w skład Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Polskiej Armii Ludowej i Korpusu Bezpieczeństwa, członkowie partyzantek radzieckich i jugosłowiańskich posiadający obywatelstwo polskie, a także więźniowie polityczni z okresu od września 1939 r. do 9 maja 1945 r. oraz wdowy po wymienionych żołnierzach, uczestnikach walk partyzanckich i więźniach politycznych,
3)
osadnicy dokwaterowani na zasadach okólnika nr 32 Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 21 czerwca 1948 r. w sprawie dokwaterowania osadników rolnych w gminach wiejskich (Dz. Urz. MZO Nr 13, poz. 121),
4)
młode małżeństwa,
5)
małorolni chłopi oraz ich dzieci.
2.
Pierwszeństwo służy w kolejności podanej w ust. 1.