§ 9. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  9.
1.
W odniesieniu do byłych właścicieli, których adres obecnego zamieszkania ustalą organy podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jak i tych byłych właścicieli, których obecny adres zamieszkania znany jest organom administracji rolnej, rozliczenia należy dokonywać w ich obecności, wzywając ich na ustalony termin i miejsce rozliczenia. Niestawienie się byłego właściciela, jak i ewentualna jego odmowa złożenia podpisu na protokole rozliczeniowym nie powoduje nieważności rozliczenia.
2.
Z byłymi właścicielami, których nie da się wezwać do rozliczenia z powodu niemożności ustalenia ich obecnego adresu przez organy podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, rozliczeń nie dokonuje się. O fakcie niemożności przeprowadzenia rozliczenia powiatowy zarząd rolnictwa powiadomi wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej.