§ 5. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  5.
1.
Wyceny wartości ubytków, zniszczeń i nakładów opuszczonego gospodarstwa dokonuje na miejscu komisja powołana przez prezydium powiatowej rady narodowej (kierownika powiatowego zarządu rolnictwa) w składzie:
1)
przedstawiciela prezydium powiatowej rady narodowej (powiatowego zarządu rolnictwa) - jako przewodniczącego,
2)
przedstawiciela gromadzkiej rady narodowej - jako członka,
3)
przedstawiciela miejscowego Związku Samopomocy Chłopskiej - jako członka.
2.
Przy wycenie wartości budynków w komisji bierze udział jako jej członek przedstawiciel właściwego inspektoratu powiatowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
3.
Komisja czynności swoje wykonuje w zasadzie w obecności byłego właściciela, wezwanego stosownie do przepisów §§ 8 i 9.