§ 3. - Zasady i warunki rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1956.87.1009

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1956 r.
§  3.
1.
Wartość całkowicie zniszczonych lub rozebranych budynków i ich wyposażenia oraz innych składników majątkowych ustala się według ich stanu w dniu objęcia w posiadanie przez byłego właściciela.
2.
Wartość nakładów w postaci nowych budynków oraz urządzeń bądź remontów kapitalnych ustala się według ich stanu na dzień 29 kwietnia 1955 r. bądź na dzień przekazania przez władze rolne opuszczonego gospodarstwa innej osobie przed dniem 29 kwietnia 1955 r. (§ 2).
3.
Równowartość zniszczeń będących następstwem nadmiernego zużycia budynków ustala się przez porównanie stopnia (procentu) zużycia ustalonego w szacunku ubezpieczeniowym Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (P. Z. U.), dokonanym w czasie najbliższym dacie objęcia gospodarstwa przez byłego właściciela, ze stopniem (procentem) zużycia ustalonym przez komisję (§ 5) według stanu budynków w dniu wskazanym w § 2. Nie uważa się za zniszczenie (ubytek) normalnego zużycia budynku w okresie od objęcia gospodarstwa przez byłego właściciela do dnia wskazanego w § 2. Równowartość (procent) normalnego zużycia budynków ustala się na podstawie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez P.Z.U.
4.
Wartość inwentarza żywego ustala się według cenników odpowiednich central handlowych obrotu zwierzętami. W razie niemożności ustalenia wieku zwierząt lub ich kondycji przyjmuje się stan średni.
5.
Wartość inwentarza martwego oraz towarów ustala się według cen detalicznej sprzedaży, stosowanych przez jednostki handlu uspołecznionego, z uwzględnieniem ewentualnego stopnia zużycia inwentarza.
6.
Wartość ziemiopłodów ustala się według cen ponadobowiązkowego skupu, płaconych przez miejscowe jednostki handlu uspołecznionego.
7.
Wartość zasiewów ustala się według poniesionych nakładów, tj.:
1)
ziarna zużytego do siewu bądź sadzeniaków - według cen ponadobowiązkowego skupu, płaconych przez miejscowe jednostki handlu uspołecznionego,
2)
nawozów sztucznych - według cen detalicznej sprzedaży, stosowanych przez jednostki handlu uspołecznionego,
3)
uprawy gruntu - według stawek państwowych ośrodków maszynowych, stosowanych do odpowiednich kategorii gospodarstw.