Monitor Polski

M.P.1987.12.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 16 lutego 1987 r.
w sprawie zasad i warunków przyjęć na I rok studiów dziennych w wyższych szkołach morskich.

Na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201) oraz w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 81) zarządza się, co następuje:
§  1. Wyższe szkoły morskie dokonują przyjęć na I rok studiów dziennych w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów.
§  2.
1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywa się na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.
2. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego, tzn. uzyskanie co najmniej ocen dostatecznych (tj. 42 punktów) ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem, oraz uzyskanie pozytywnej opinii ze sprawdzianu praktycznego.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy kandydatów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w części dotyczącej egzaminu wstępnego.
4. W ramach 90% limitu miejsc będących w dyspozycji wydziałowych komisji rekrutacyjnych do odbywania studiów dopuszczeni są w pierwszej kolejności:
1) laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, zgodnie z zarządzeniem nr 43 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 9, poz. 42),
2) kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. W ramach 10% limitu miejsc, będących w dyspozycji uczelnianej komisji rekrutacyjnej, mogą być przyjęci bez konieczności składania odwołań kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i nie zostali przyjęci na studia przez komisję wydziałową, a spełniają jeden z następujących warunków:
1) kandydaci, których co najmniej jedno z rodziców pracuje na stanowisku robotniczym lub w rolnictwie w sektorze prywatnym albo uspołecznionym,
2) sieroty i wychowankowie domów dziecka,
3) żołnierze, którzy w roku przystąpienia do egzaminu wstępnego kończą zasadniczą służbę wojskową i uzyskali pozytywną opinię jednostki wojskowej,
4) kandydaci, którzy odbyli co najmniej dwuletni, zakończony pozytywną opinią, staż pracy na stanowiskach robotniczych zgodnych z wybranym kierunkiem studiów,
5) kandydaci, którzy za średnią ocen z przedmiotów kierunkowych na egzaminie wstępnym uzyskali nie mniej niż 51 punktów oraz pozytywną ocenę z języka obcego,
6) absolwenci technikum rybołówstwa morskiego i liceum morskiego wytypowani przez dyrekcję szkoły na kierunek zgodny z wyuczonym zawodem.
6. Kandydaci na studia zobowiązani są do złożenia dokumentów określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  3.
1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów na I rok studiów obejmuje dwa etapy:
1) pierwszy etap obejmuje wyniki egzaminu pisemnego i testowego, oceny ze szkoły średniej, opinię oraz rozmowę kwalifikacyjną,
2) drugi etap obejmuje sprawdzian praktyczny z zakresu predyspozycji do pracy na morzu.
2. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  4.
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej "komisjami wydziałowymi".
2. Do zadań komisji wydziałowej powołanej przez dziekana należy w szczególności:
1) kompletowanie dokumentów kandydatów,
2) stawianie wniosków na podstawie otrzymanych dokumentów o dopuszczenie kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,
3) zawiadamianie kandydatów o terminie egzaminów wstępnych,
4) przeprowadzanie egzaminów wstępnych,
5) przyjmowanie na studia w ramach posiadanych 90% limitu miejsc.
3. Do zadań komisji uczelnianej powoływanej przez rektora należy w szczególności:
1) zatwierdzanie tematów egzaminu pisemnego i testowego,
2) koordynacja i kontrola pracy komisji wydziałowych,
3) ustalanie szczegółowego rozkładu egzaminów wstępnych,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji wydziałowych,
5) przyjmowanie na studia w ramach posiadanych 10% limitu miejsc.
§  5.
1. Rektor (dziekan) powołuje uczelnianą (wydziałową) komisję z zachowaniem przepisu art. 58 ust 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201).
2. Komisja uczelniana i komisje wydziałowe rozpoczynają pracę w terminie ustalonym przez rektora. Jeżeli liczba kandydatów na I rok studiów na wydziale przekracza 100 osób, dziekan może powołać kilka komisji wydziałowych, przy czym powołanie komisji następuje dla każdej następnej grupy 100 osób. Jeżeli na I rok studiów danego wydziału liczba kandydatów wynosi mniej niż 40 osób, dziekani mogą powołać wspólną komisję dla kandydatów na I rok studiów tych wydziałów. Przewodniczącym komisji uczelnianej jest rektor lub wyznaczony przez rektora - prorektor. Przewodniczącym komisji wydziałowej jest dziekan lub prodziekan, a w przypadku kilku komisji wydziałowych - wyznaczony przez dziekana profesor lub docent.
§  6.
1. Do przeprowadzania egzaminów wstępnych są uprawnieni nauczyciele akademiccy wyższej szkoły morskiej, zajmujący stanowisko co najmniej starszego asystenta, oraz delegowani przez właściwe kuratorium oświaty i wychowania nauczyciele szkół średnich, mający minimum trzyletni staż pracy dydaktycznej.
2. Egzamin wstępny składa się z części pisemnej i testowej.
3. Pytania egzaminacyjne (dla części pisemnej i testowej) są opracowywane przez wyższe szkoły morskie.
4. Egzaminy pisemne i testowe są przeprowadzane anonimowo.
5. Po zakończeniu egzaminu przeprowadza się na podstawie opinii szkoły średniej (jednostki wojskowej, zakładu pracy) rozmowę kwalifikacyjną, która powinna być wykorzystana do uzyskania możliwie pełnej informacji o uzdolnieniach, zamierzeniach i przydatności kandydata do studiów w wyższej szkole morskiej. Opinia szkoły średniej powinna uwzględniać opinię organizacji młodzieżowej, której kandydat jest członkiem.
6. Do przeprowadzenia sprawdzianu praktycznego z zakresu predyspozycji do pracy na morzu są upoważnione zespoły załóg statków szkolnych powoływane przez rektora.
§  7.
1. Z przebiegu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się oddzielny protokół. W protokole wpisuje się: ocenę z części pisemnej egzaminu wstępnego i części testowej, punkty przyznane kandydatowi za oceny na świadectwie dojrzałości, za opinię szkoły średniej (jednostki wojskowej, zakładu pracy) i rozmowę kwalifikacyjną. Ostateczne oceny uzyskane na egzaminie wstępnym powinny być przeliczone na punkty. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków komisji. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki, dokonywane w protokole, powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji, z uzasadnieniem dokonanej zmiany.
2. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do odbycia sprawdzianu praktycznego z zakresu predyspozycji do pracy na morzu.
3. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanej sumie punktów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia. Zaświadczenie to może być podstawą do ubiegania się o przyjęcie na inny (pokrewny) kierunek studiów, na którym obowiązywały na egzaminie te same przedmioty kierunkowe, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 42 punkty.
4. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na te kierunki studiów dla pracujących, na których obowiązują te same przedmioty egzaminacyjne, jeżeli spełniają oni warunki wymagane od kandydatów na studia dla pracujących oraz jeżeli szkoły dysponują wolnymi miejscami.
§  8.
1. Obywatele polscy, kończący średnią szkołę za granicą, mają prawo ubiegania się o przyjęcie do wyższych szkół morskich w Polsce, pod warunkiem że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości uprawnia do podjęcia studiów wyższych w kraju, w którym ukończyli szkołę średnią.
2. Kandydaci na studia wymienieni w ust. 1 są obowiązani do:
1) przedstawienia w uczelni dokumentów określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia w terminie do dnia 10 czerwca,
2) uzyskania pozytywnych ocen na egzaminie wstępnym z przedmiotów przewidzianych dla danego kierunku studiów,
3) złożenia przed komisją powołaną przez właściwe kuratorium oświaty i wychowania uzupełniających egzaminów z języka polskiego, historii Polski i geografii Polski w okresie 2 lat od daty przyjęcia na studia.
§  9. Formy pomocy dla kandydatów na studia określają przepisy rozporządzenia Ministrów Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Oświaty i Wychowania z dnia 26 maja 1984 r. w sprawie zasad organizowania bezpłatnych form pomocy w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na studia dla kandydatów, których uwarunkowania środowiskowe uzasadniają taką pomoc (Dz. U. Nr 30, poz. 153).
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOKUMENTY, KTÓRE SĄ OBOWIĄZANI SKŁADAĆ KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE NA I ROK STUDIÓW DZIENNYCH W WYŻSZYCH SZKOŁACH MORSKICH

I.

Wykaz dokumentów

1. Podanie na ustalonym formularzu, zawierającym również kwestionariusz statystyczny kandydata oraz życiorys - bez obowiązku dołączania aktu urodzenia.

2. Świadectwo dojrzałości w oryginale.

3. Opinia szkoły średniej (zakładu pracy, jednostki wojskowej).

4. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające przydatność kandydata do studiów na obranym kierunku, zawierające dane o stanie zdrowia, w tym: wagę, wzrost, stan wzroku (ostrość), rozróżnianie barw, stan słuchu, oraz wyniki badań, jak: analiza moczu, badanie krwi (OB, morfologia) oraz prześwietlenie klatki piersiowej.

5. Kwestionariusz osobowy.

6. Sześć fotografii do paszportu.

7. Zaświadczenie z zakładów pracy obojga rodziców lub zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o stanie majątkowym rodziców - właścicieli gospodarstwa rolnego.

II.

Terminy składania dokumentów

1. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów dziennych w wyższych szkołach morskich bezpośrednio po złożeniu egzaminu dojrzałości, składają podanie (wraz z wymaganymi dokumentami) w szkołach średnich, w których kończą naukę.

2. Dyrektorzy szkół średnich powinni przesłać udokumentowane podania kandydatów do rektorów właściwych wyższych szkół morskich do dnia 10 czerwca.

3. Kandydaci, którzy świadectwo dojrzałości uzyskali wcześniej, składają podania (wraz z wymaganymi dokumentami) o przyjęcie na I rok studiów dziennych bezpośrednio w wybranej przez siebie wyższej szkole morskiej - do dnia 31 maja.

4. Żołnierze Ludowego Wojska Polskiego składają dokumenty wraz z opinią dowódcy jednostki wojskowej do studium wojskowego wybranej wyższej szkoły morskiej do dnia 31 maja.

5. Osoba, która zdaje egzamin dojrzałości w szkole średniej za granicą, a która przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów dziennych w wyższej szkole morskiej w kraju nie może w czerwcu dołączyć świadectwa dojrzałości (świadectwa równorzędnego) w oryginale, może być dopuszczona do składania egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę średnią za granicą, stwierdzającego, że osoba ta ukończyła lub ukończy w czerwcu lub lipcu naukę w szkole średniej i otrzyma świadectwo dojrzałości (świadectwo równorzędne) po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. W razie zakwalifikowania takiego kandydata - w wyniku postępowania kwalifikacyjnego - do przyjęcia na I rok studiów dziennych, ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje się po przedstawieniu przez kandydata świadectwa dojrzałości (świadectwa równorzędnego) w oryginale, przy czym przedstawienie świadectwa powinno nastąpić nie później niż do dnia 20 września.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Postępowanie kwalifikacyjne przy przyjęciu na I rok studiów ma charakter konkursowy i jest liczone w skali 100-punktowej. Kandydat na studia może uzyskać maksimum 100 punktów za:

1) wyniki uzyskane w szkole średniej (tzn. za średnią ocen z ośmiu podstawowych przedmiotów nauczania na świadectwie dojrzałości) - do 20 punktów,

2) wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym - do 70 punktów,

3) rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną na podstawie opinii szkoły średniej (zakładu pracy, jednostki wojskowej) - do 10 punktów.

2. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym są wyniki egzaminu wstępnego. Pisemną pracę egzaminacyjną i pracę testową oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy - specjaliści z danego przedmiotu, a umotywowaną ocenę wyrażają jednym ze stopni: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny i niedostateczny. Błędy i ich rodzaje egzaminatorzy zaznaczają na marginesie pracy. W razie niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę ustala przewodniczący komisji wydziałowej. Ewentualna zmiana oceny powinna być umotywowana.

3. Przy ustalaniu ostatecznej oceny z przedmiotów egzaminacyjnych oblicza się średnią ocen uzyskanych z części pisemnej i testowej egzaminu wstępnego.

4. Z ocen uzyskanych na egzaminie wstępnym oblicza się średnią arytmetyczną, i średnią tę przelicza się na punkty według poniższych tabel:

1) dla przedmiotów kierunkowych

Średnia ocen z przedmiotów kierunkowych (dwóch)Liczba punktów
5,060
4,7557
4,554
4,2551
4,048
3,7545
3,542
3,2539
3,036

2) dla języka obcego

Oceny z języka obcegoLiczba punktów
5,010
4,5 9
4,0 8
3,5 7
3,0 6

5. Po zakończeniu każdego etapu egzaminu wstępnego (części pisemnej i części testowej) z poszczególnych przedmiotów komisje wydziałowe ogłaszają listy kandydatów wraz z ocenami uzyskanymi na danym etapie.

6. Kandydaci, którzy na egzaminach pisemnych uzyskali z dwóch przedmiotów oceny niedostateczne, nie mogą być dopuszczeni do egzaminu testowego i dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym powinni być zawiadomieni w sposób ustalony przez rektora. Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ostateczną ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczną ocenę egzaminu ustala się na podstawie łącznej oceny uzyskanej z obu części egzaminu. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę niedostateczną tylko z języka obcego, mają prawo poprawić tę ocenę. Formę egzaminu poprawkowego szkoła określa we własnym zakresie.

7. Za średnią ocen z następujących ośmiu przedmiotów: język polski, język obcy, historia, geografia, matematyka, fizyka, chemia i biologia, uzyskanych na świadectwie dojrzałości, kandydat uzyskuje punkty według poniższej tabeli. W razie braku któregokolwiek z ośmiu przedmiotów, średnią ocen oblicza się z przedmiotów pozostałych (spośród wymienionych 8 przedmiotów). Średnia ocen poniżej 4,0 nie jest punktowana.

Średnia ocen z 8 przedmiotówLiczba punktów
5,020
4,919
4,818
4,617
4,516
4,415
4,314
4,113
4,012

8. Integralną częścią egzaminu jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Rozmowa ta jest oceniana łącznie z opinią szkoły średniej (jednostki wojskowej, zakładu pracy) o kandydacie. Maksymalna liczba punktów, jaką można przyznać łącznie za rozmowę i opinię, wynosi 10. Kandydatom, którzy nie przedstawili żadnej opinii, można przyznać maksymalnie do 5 punktów; kandydatom, którzy przedstawili opinię i uzyskali 0 punktów za rozmowę kwalifikacyjną, można przyznać także do 5 punktów.

9. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w latach poprzednich, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym, na zasadach jak maturzyści z roku bieżącego, również do 20 punktów za wyniki w szkole średniej oraz do 10 punktów za rozmowę kwalifikacyjną i opinię zakładu pracy (jednostki wojskowej).

10. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego komisja wydziałowa sporządza listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów za: egzamin wstępny, oceny w szkole średniej oraz rozmowę kwalifikacyjną i opinię.

Maksymalną liczbę 100 punktów można uzyskać za:

średnią ocen na egzaminie wstępnym - 5,0, tzn. 70 punktów,

średnią ocen ze szkoły średniej - 5,0, tzn. 20 punktów, rozmowę kwalifikacyjną i opinię - 10 punktów.

Minimalną liczbę 42 punktów można uzyskać za:

średnią ocen z przedmiotów kierunkowych i języka obcego na egzaminie wstępnym - 3,0, tzn. 42 punkty, średnią ocen ze szkoły średniej poniżej 4,0, tzn. 0 punktów,

opinię i rozmowę kwalifikacyjną - 0 punktów.

11. 10% limitu miejsc, będące w dyspozycji komisji uczelnianej, jest przeznaczone dla kandydatów, o których mowa w § 2 ust. 5 zarządzenia, pod warunkiem uzyskania przez nich co najmniej 42 punktów. Komisja uczelniana podejmuje decyzje, analizując ponownie wyniki postępowania kwalifikacyjnego i kierując się kolejnością uwarunkowań środowiskowych, o których mowa w tym przepisie. Do kandydatów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 zarządzenia, nie zalicza się osób, których rodzice (lub jedno z rodziców) są płatnikami podatku rolnego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

II.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

12. Po zakończeniu egzaminu wstępnego komisja wydziałowa na plenarnym posiedzeniu dokonuje:

1) ustalenia liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów za:

a) egzamin wstępny,

b) oceny ze szkoły średniej,

c) rozmowę kwalifikacyjną i opinię,

2) ustalenia listy kandydatów przyjętych bez postępowania kwalifikacyjnego.

Uchwały komisji zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

13. Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 12 komisja wydziałowa sporządza listę kandydatów do odbycia sprawdzianu praktycznego z zakresu predyspozycji do pracy na morzu zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 zarządzenia. Opinię ze sprawdzianu praktycznego należy dołączyć do protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 zarządzenia.

14. Łączna liczba osób zakwalifikowanych do odbycia sprawdzianu praktycznego nie może przekroczyć ustalonego limitu.

15. Po odbyciu przez kandydatów sprawdzianu praktycznego komisja wydziałowa sporządza listę przyjętych na I rok studiów na podstawie indywidualnych opinii o przydatności kandydata do pracy na morzu.

16. Przewodniczący komisji wydziałowej przekazuje przewodniczącemu komisji uczelnianej wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wraz z dokumentacją.

17. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do odbycia sprawdzianu praktycznego lub na studia w trybie postępowania kwalifikacyjnego, mogą otrzymać ze szkoły zaświadczenie stwierdzające przystąpienie do egzaminu, z wymienieniem ocen z poszczególnych przedmiotów uzyskanych na egzaminie oraz liczby punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŚWIADCZENIE Nr ....

Obywatel ............... syn ......... urodzony dnia .......

........................ w ............ przystąpił do egzaminu

wstępnego w 19 ..... r. na Wydziale ...........................

kierunku studiów ........................... i uzyskał ocenę z

poszczególnych przedmiotów:

Lp.PrzedmiotOcena (słownie)Liczba punktów
1
2
3
4

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Ob. ........ uzyskał:

1) za egzamin wstępny ...................... punktów

2) za oceny ze szkoły średniej ............. punktów

3) za opinię szkoły średniej (zakładu pracy,

jednostki wojskowej) .....................punktów

4) za rozmowę kwalifikacyjną ................punktów

Razem ......................punktów

(pieczęć okrągła szkoły)

.................. dnia .......... 19... r.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej