§ 9. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  9.
1.
Kandydaci na studia składają w uczelni osobiście lub za pośrednictwem zakładu pracy niżej wymienione dokumenty:
1)
podanie na ustalonym formularzu, zawierającym również kwestionariusz osobowy kandydata oraz życiorys,
2)
świadectwo dojrzałości w oryginale,
3)
orzeczenie lekarskie stwierdzające, iż stan zdrowia pozwala na łączenie studiów z pracą zawodową,
4)
skierowanie z zakładu pracy - w odniesieniu do kandydatów na semestr zerowy, a zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie lub skierowanie z zakładu pracy - w odniesieniu do kandydatów nie uczestniczących w semestrze zerowym,
5)
opinię zakładu pracy o przebiegu pracy zawodowej i postawie obywatelskiej,
6)
zaświadczenie o stażu pracy zawodowej,
7)
4 fotografie.
2.
Kandydaci nie uczestniczący w semestrze zerowym składają dokumenty w wybranych szkołach wyższych w terminie do 15 maja.
3.
Dokumenty kandydatów kierowanych na semestr zerowy zakłady pracy składają w terminie ustalonym przez właściwe szkoły wyższe.