§ 8. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  8.
1.
Pierwszeństwo w przyjęciu na I rok studiów na kierunki nienauczycielskie, w razie uzyskania jednakowej liczby punktów, mają kandydaci uczestniczący w semestrze zerowym.
2.
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z zarządzeniem nr 43 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego (Dz. Urz. MNSzWiT Nr 9, poz. 42), jeżeli spełniają warunki określone w § 6.