§ 6. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  6.
1.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów powinni posiadać:
1)
świadectwo dojrzałości,
2)
pozytywną opinię zakładu pracy o przebiegu pracy zawodowej i postawie obywatelskiej,
3)
odpowiedni staż pracy zawodowej zgodnej z wybranym kierunkiem studiów.
2.
Staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi:
1)
co najmniej dwa lata - w odniesieniu do kierunków społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i nauczycielskich oraz prawa i administracji,
2)
co najmniej trzy lata - w odniesieniu do kierunków technicznych i rolniczych.