§ 2. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  2.
1.
I rok studiów poprzedzony jest:
1)
semestrem zerowym organizowanym przez uczelnie dla kandydatów na kierunki nienauczycielskie,
2)
kursem przygotowawczym, organizowanym przez oddziały doskonalenia nauczycieli dla kandydatów na kierunki nauczycielskie.
2.
Limit miejsc na semestrze zerowym ustala Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu ze szkołami. Limit ten Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli między zainteresowane ministerstwa, instytucje, zakłady pracy oraz organizacje społeczno-polityczne.
3.
Rekrutację kandydatów na semestr zerowy prowadzą w ramach przyznanego limitu miejsc zakłady pracy i organizacje społeczno-polityczne w porozumieniu ze szkołami wyższymi.
4.
Uczestnicy semestru zerowego i kursów przygotowawczych dla nauczycieli zdają egzaminy wstępne na zasadach określonych w zarządzeniu.
5.
Założenia organizacyjne i programy dla semestru zerowego przygotowują szkoły wyższe na podstawie wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.