§ 15. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  15.
1.
Rektor (dziekan, dyrektor instytutu) powołuje uczelnianą (wydziałową, instytutową) komisję z zachowaniem przepisu art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201).
2.
Dziekan (dyrektor instytutu) może powołać kilka komisji wydziałowych (instytutowych), jeżeli liczba kandydatów na I rok studiów w wydziale przekracza 150, przy czym powołanie komisji następuje dla każdej następnej grupy 150 osób.
3.
Dziekani mogą powołać komisję wspólną dla kandydatów na I rok studiów kilku pokrewnych wydziałów, jeżeli liczba kandydatów na I rok studiów w wydziale wynosi mniej niż 150.
4.
Przewodniczącym uczelnianej komisji jest rektor lub wyznaczony przez rektora prorektor. Przewodniczącym komisji wydziałowej (instytutowej) jest dziekan (dyrektor instytutu) lub prodziekan (zastępca dyrektora instytutu). W razie powołania kilku komisji wydziałowych, przewodniczącym komisji jest profesor lub docent wyznaczony przez rektora.
5.
Komisje uczelniane i komisje wydziałowe (instytutowe) rozpoczynają pracę w terminie ustalonym przez rektora.