§ 12. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  12.
1.
Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się dla każdego kandydata oddzielny protokół. W protokole wpisuje się ocenę pracy pisemnej (testu) oraz numer zestawu pytań i ocenę egzaminu ustnego. Protokół powinien być podpisany przez przewodniczącego i wszystkich członków komisji. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji z uzasadnieniem dokonanej zmiany.
2.
Kandydat otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.