Monitor Polski

M.P.1985.19.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1985 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
z dnia 29 czerwca 1985 r.
w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181) zarządza się, co następuje:
§  1. Przez działalność usługową w dziedzinie rekreacji ruchowej, zwaną dalej "działalnością usługową", rozumie się:
1) prowadzenie kursów i szkółek nauczania początkowego,
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
3) organizowanie obozów,
4) organizowanie imprez,
5) wynajmowanie obiektów i urządzeń,
6) prowadzenie wypożyczalni specjalistycznej odzieży sportowej, obuwia sportowego oraz sprzętu rekreacyjno-sportowego,
7) prowadzenie punktów informacji i poradnictwa.
§  2. Działalność usługowa może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia w trybie określonym w przepisach o zezwoleniach na prowadzenie działalności artystycznej, rozrywkowej i sportowej.
§  3.
1. W razie prowadzenia działalności usługowej, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, w obiekcie zamkniętym, należy zapewnić:
1) salę odpowiednią do prowadzenia zajęć,
2) szatnię,
3) urządzenia higienicznosanitarne.
2. W razie prowadzenia działalności usługowej, o której mowa w § 1 pkt 1 i 2, na terenie otwartym, należy zapewnić:
1) szatnię,
2) urządzenia higienicznosanitarne.
§  4. W razie prowadzenia działalności usługowej, o której mowa w § 1 pkt 3, należy zapewnić:
1) zakwaterowanie, z uwzględnieniem odpowiednich warunków higienicznosanitarnych,
2) obiekty i tereny do prowadzenia zajęć.
§  5. W razie prowadzenia działalności usługowej, o której mowa w § 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące organizowania i prowadzenia publicznej działalności sportowej.
§  6.
1. W razie prowadzenia działalności usługowej, o której mowa w § 1 pkt 6, należy zapewnić odpowiednie pomieszczenie z oświetleniem i wentylacją, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Odzież i obuwie, o których mowa w § 1 pkt 6, mogą być wypożyczane wyłącznie po uprzednim wypraniu lub zdezynfekowaniu.
§  7.
1. Obiekty, sprzęt i urządzenia służące do prowadzenia działalności usługowej powinny odpowiadać warunkom zgodnym z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny jego użytkowania.
2. Obiekty, w których jest prowadzona działalność usługowa, oraz sprzęt i urządzenia powinny być w należytej czystości i w pełni sprawne.
§  8. W miejscu powadzenia działalności usługowej powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.
§  9. Osoba prowadząca działalność usługową na podstawie wydanego zezwolenia jest obowiązana oznaczyć na zewnątrz siedzibę wykonywania działalności, podając imię i nazwisko oraz bliższe określenie rodzaju świadczonych usług.
§  10. Osoba prowadząca działalność usługową jest obowiązana zapoznać uczestników zajęć z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu, używanych w trakcie prowadzenia zajęć.
§  11. Obiekty i urządzenia wykorzystywane w działalności usługowej mogą być użytkowane po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego terenowego państwowego inspektora sanitarnego, określającej ich przydatność do świadczenia usług, oraz powinny spełniać wymagania techniczno-eksploatacyjne przewidziane w odrębnych przepisach.
§  12.
1. Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności usługowej sprawuje organ administracji państwowej, który wydał zezwolenie na prowadzenie tej działalności.
2. Osoba prowadząca działalność usługową jest obowiązana przedstawić do zatwierdzenia organowi, o którym mowa w ust. 1, program prowadzenia działalności.
3. Zmiany programu wymagają ponownego zatwierdzenia w trybie określonym w ust. 2.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.