Monitor Polski

M.P.1974.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA I FINANSÓW
z dnia 30 października 1974 r.
w sprawie zasad i warunków pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie.

Na podstawie § 4 ust. 2 i § 8 ust. 3 uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie (Monitor Polski Nr 31, poz. 185) zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostkom gospodarki uspołecznionej prowadzącym zespołową gospodarkę w rolnictwie zrzeszonym w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Centralnym Związku Kółek Rolniczych, zwanym dalej "spółdzielniami", mogą być udzielane kredyty na:
1) nabycie gruntów rolnych i budynków - do wysokości ich wartości według cen stosowanych przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz szacunkowej wartości budowli i urządzeń, ustalonej przez rzeczoznawców,
2) wypłacanie skumulowanej renty gruntowej na rzecz rolników przekazujących grunty do spółdzielni - do wysokości 10 tys. zł na 1 ha przeliczeniowy gruntów.
§  2.
1. Umorzenie kredytów inwestycyjnych przysługuje z tytułu nakładów poniesionych na budowę, odbudowę, adaptację, modernizację, remont, instalowanie oraz nabycie składników majątku trwałego stanowiących własność spółdzielczą:
1) budynków, budowli oraz urządzeń towarzyszących, pomocniczych i stanowiących wyposażenie, dróg wewnętrznych o trwałej nawierzchni, utwardzeń terenu ośrodka gospodarczego i trwałych ogrodzeń,
2) budowli, urządzeń technicznych i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, łącznościowych, urządzeń zaopatrzenia w wodę, sztucznego nawadniania,
3) urządzeń melioracji półpodstawowych i szczegółowych,
4) elektryfikacji i modernizacji urządzeń elektryfikacyjnych.

Warunkiem umorzenia kredytów jest wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, w odniesieniu zaś do budynków inwentarskich - osiągnięcie w nich produkcji w rozmiarach i terminach określonych w dokumentacji inwestycji, a jeżeli dokumentacja danych tych nie określa - w rozmiarach i terminach uzasadnionych warunkami ekonomicznymi oraz charakterem inwestycji; naczelnik powiatu może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin osiągnięcia wielkości produkcji określonej w dokumentacji.

2. Umorzenie kredytów z tytułu nakładów poniesionych na nabycie gruntów następuje po zagospodarowaniu tych gruntów.
3. Umorzenie kredytów z tytułu nakładów na wypłatę skumulowanej renty gruntowej może nastąpić pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między spółdzielnią a zainteresowanym rolnikiem o przekazaniu na okres co najmniej 10 lat gruntów do spółdzielni w zamian za rentę gruntową.
4. Podstawę do ustalenia wysokości umorzenia kredytów, przysługującego spółdzielni, stanowią w odniesieniu do:
1) budynków i budowli - koszty określone w zatwierdzonej dokumentacji inwestycji, a do nieruchomości rolnych, budynków i budowli nabytych lub które stanowią odpłatny wkład członkowski - koszty nabycia, przy czym przepis § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio,
2) urządzeń i wyposażenia technicznego - koszty nabycia, instalowania i montażu,
3) wypłacanej przez spółdzielnię skumulowanej renty gruntowej - wartość tej renty w wysokości nie przekraczającej 1.000 zł na 1 ha w stosunku rocznym.
5. Od kwoty umorzenia kredytów potrąca się:
1) dotacje ze środków Funduszu Rozwoju Rolnictwa znajdujących się w dyspozycji Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, otrzymane na budownictwo,
2) umorzony dotychczas kredyt,
3) wartość zużycia budynków, budowli i urządzeń zbudowanych lub nabytych przed dniem 15 marca 1972 r. w wysokości 2% w stosunku rocznym.
6. Umorzenie kredytów z tytułu nakładów na adaptacje budynków i budowli, do których zastosowano już umorzenie kredytów, może nastąpić po upływie co najmniej 10 lat od poprzedniego umorzenia.
7. Umorzenie kredytów z tytułu nakładów poniesionych na odbudowę, remonty i adaptację budynków, budowli i urządzeń przejętych od Państwa przysługuje spółdzielni w wysokości 80% kosztów poniesionych od dnia 1 stycznia 1968 r.
§  3. Umorzeniu podlegają należne Państwu od spółdzielni:
1) opłaty melioracyjne z tytułu budowy urządzeń melioracji półpodstawowych i szczegółowych wykonywanych przez Państwo na gruntach nie stanowiących własności Państwa,
2) odpłatność z tytułu elektryfikowania przez Państwo ośrodków gospodarczych lub modernizacji istniejących urządzeń elektryfikacyjnych.

Umorzenie to obejmuje również nie spłacone opłaty i zobowiązania wymierzone przed wejściem w życie uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1974 r. w sprawie pomocy Państwa dla zespołowej gospodarki w rolnictwie (Monitor Polski Nr 31, poz. 185). Umorzenia dokonuje naczelnik gminy.

§  4. W razie połączenia się dwóch lub więcej spółdzielni w jedną jednostkę organizacyjną nie zamortyzowane umorzone kredyty inwestycyjne oraz udzielone dotacje o charakterze inwestycyjnym podlegają scaleniu.
§  5.
1. Naczelnik powiatu określa na wniosek spółdzielni niezbędną liczbę pracowników inżynieryjno-technicznych, zwanych dalej "fachowcami rolnictwa", ustala wysokość dotacji na ich wynagrodzenie i przekazuje dotacje spółdzielni; wniosek powinien być uzgodniony z właściwym powiatowym (wojewódzkim) związkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub z powiatowym związkiem kółek rolniczych oraz zaopiniowany przez naczelnika gminy.
2. W okresie do dnia 30 czerwca 1975 r. naczelnik powiatu może zawierać umowy o pracę z fachowcami rolnictwa i kierować ich do pracy w spółdzielniach.
3. Wojewoda może na wniosek wojewódzkich związków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych wprowadzić inne zasady przekazywania dotacji i zatrudniania niż określone w ust. 1 i 2.
4. Spółdzielnie zatrudniające fachowców rolnictwa powinny zapewnić im odpowiednie warunki pracy, warunki mieszkaniowe i socjalne, a także premiowanie z tytułu realizacji zadań.
§  6.
1. Ustala się następujące stanowiska pracy fachowców rolnictwa oraz ich zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacjeWysokość wynagrodzenia w złotych
wykształcenie w specjalnościach rolniczychstaż pracy zawodowej lat
1Kierownik produkcji rolniczejwyższe22.300-3.300
średnie4
2Agronom

Ogrodnik

Zootechnik

Mechanizator

wyższe12.100-3.000
średnie2
3Asystentwyższe-1.800-2.500
średnie-
4Stażystawyższe-1.600-2.100
średnie-1.200-1.800
2. Stanowisko kierownika produkcji może zajmować wyłącznie fachowiec rolnictwa, któremu spółdzielnia powierzyła kierowanie całością produkcji rolniczej.
3. Fachowcom rolnictwa może być przyznany dodatek w wysokości zależnej od stopnia trudności organizacyjnych i ekonomicznych, ogólnego stanu zagospodarowania, wielkości areału, liczby ośrodków gospodarowania oraz stopnia i wymagań intensyfikacji produkcji rolnej. Dodatek ten wynosi dla:
1) kierownika produkcji rolniczej od 400 do 800 zł,
2) agronoma, ogrodnika, zootechnika, mechanizatora od 300 do 600 zł,
3) asystenta od 300 do 500 zł.

Fachowcom tym przysługuje stały dodatek w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, za przepracowanie łącznie co najmniej 5 lat w rolnictwie lub w jednostkach gospodarki uspołecznionej związanych z rolnictwem, usługami dla rolnictwa albo w organach administracji państwowej.

4. Fachowcom rolnictwa może być przyznana premia z funduszu premiowego tworzonego w wysokości 20% kwoty wynagrodzeń zasadniczych (ust. 1).
5. Fachowcom rolnictwa o szczególnie wysokich kwalifikacjach, podejmującym pracę na stanowisku kierownika produkcji rolniczej, których dotychczasowe wynagrodzenie było wyższe od wynagrodzenia określonego dla tego stanowiska w ust. 1-4, może być przyznane wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia dotychczas pobieranego.
6. Warunki wynagradzania, o którym mowa w ust. 1-4, stanowią podstawę do wynagradzania fachowców rolnictwa zatrudnionych przez naczelnika powiatu (§ 5 ust. 2) oraz do ustalania wysokości dotacji.
7. Dotacja obejmuje również równowartość składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§  7.
1. Zespoły rolników indywidualnych, zwane dalej "zespołami", mogą prowadzić działalność w zakresie produkcji rolniczej, a zwłaszcza:
1) produkcji roślinnej,
2) zblokowanych upraw i plantacji trwałych,
3) gospodarki łąkowo-pastwiskowej,
4) produkcji zwierzęcej,

jeżeli odbiorcą produkcji jest jednostka gospodarki uspołecznionej na podstawie zawartej uprzednio umowy.

2. Zespoły mogą być organizowane również w celu:
1) wspólnego nabycia i użytkowania maszyn rolniczych,
2) wspólnego organizowania i świadczenia w rolnictwie usług remontowo-budowlanych i innych.
§  8.
1. Zespołowi lub członkom zespołu mogą być udzielone obrotowe i inwestycyjne kredyty, na warunkach oprocentowania, karencji i terminów płatności stosowanych dla spółdzielni, na cele związane ze wspólną działalnością i produkcją prowadzoną przez zespół na rzecz jednostki gospodarki uspołecznionej.
2. Umorzenie kredytów przysługuje zespołom wymienionym w § 7 ust. 1 w wysokości:
1) 40% kosztów poniesionych na wspólne budownictwo inwentarskie dla bydła, trzody chlewnej i owiec,
2) połowy stawek umorzenia przewidzianych dla spółdzielni w odniesieniu do budownictwa wspólnych obiektów inwentarskich dla drobiu, zaopatrzenia w wodę, deszczowni, przechowalni, suszarni, produkcji i konserwacji pasz, elektryfikacji i ogrzewania,

wraz z urządzeniami towarzyszącymi, służącymi zespołowej produkcji rolniczej.

3. Jeżeli realizowane przez zespół inwestycje wynikają z umów kooperacyjnych zawartych z uspołecznionymi jednostkami gospodarki rolnej - stawki umorzenia kredytów określone w ust. 2 zwiększa się o 10% kosztów tych inwestycji.
4. Warunkiem umorzenia kredytów, w części proporcjonalnej do każdej terminowo spłacanej raty, jest wywiązywanie się zespołu lub członków zespołu z umów zawartych z jednostkami gospodarki uspołecznionej na dostawę produktów rolnych lub z umów kooperacyjnych. Przepis § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  9. W razie połączenia się dwóch lub więcej zespołów w jedną jednostkę organizacyjną stosuje się odpowiednio przepis § 4.
§  10.
1. Umorzenia kredytów dokonuje naczelnik powiatu na wniosek:
1) spółdzielni - zaopiniowany przez naczelnika gminy, Bank Rolny oraz właściwy powiatowy (wojewódzki) związek rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub powiatowy związek kółek rolniczych,
2) zespołu - zaopiniowany przez naczelnika gminy oraz jednostkę gospodarki uspołecznionej, na której rzecz zespół prowadzi produkcję rolniczą.
2. Środki finansowe na dotacje i wynagrodzenia dla fachowców rolnictwa, o których mowa w § 5 i 6, powinny być zapewnione w budżetach powiatowych rad narodowych w dziale rolnictwo.
§  11. Przepisy dotyczące:
1) naczelników gmin stosuje się odpowiednio do naczelników miast i gmin oraz naczelników miast nie stanowiących powiatów,
2) powiatowych rad narodowych oraz naczelników powiatów stosuje się odpowiednio do rad narodowych, prezydentów i naczelników miast stanowiących powiaty, rad narodowych i naczelników miast i powiatów oraz do rad narodowych i naczelników dzielnic w miastach wyłączonych z województw.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1974 r.