Monitor Polski

M.P.1954.A-12.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 stycznia 1954 r.
w sprawie zasad i trybu zatwierdzania rocznych planów sfinansowania inwestycji scentralizowanych limitowych na rok 1954.

Na podstawie art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 17 grudnia 1952 r. o uchwalaniu i wykonywaniu budżetu państwa (Dz. U. Nr 50, poz. 334) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Na podstawie rocznych planów sfinansowania inwestycji scentralizowanych limitowych (zwanych w dalszym ciągu "planami sfinansowania inwestycji"), zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów dla działów budżetowych w częściach budżetu centralnego, ministerstwa i urzędy centralne sporządzają i zatwierdzają:
1) jednostkowe plany sfinansowania inwestycji dla podległych im bezpośrednio inwestorów bezpośrednich;
2) zbiorcze plany sfinansowania inwestycji dla podległych im dysponentów kredytów II stopnia - odrębnie dla każdego rozdziału budżetowego.
2. Na podstawie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dysponenci kredytów II stopnia sporządzają i zatwierdzają jednostkowe plany sfinansowania inwestycji dla podległych im inwestorów bezpośrednich.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, przesyłają zatwierdzone plany sfinansowania inwestycji:
1) w trzech egzemplarzach - centrali właściwego banku specjalnego;
2) w jednym egzemplarzu - jednostce, dla której plan zostaje zatwierdzony.
4. Jednostki, o których mowa w ust. 2, przesyłają zatwierdzone jednostkowe plany sfinansowania inwestycji:
1) w trzech egzemplarzach - właściwemu dla dysponenta kredytów II stopnia oddziałowi banku specjalnego;
2) w jednym egzemplarzu - inwestorowi bezpośredniemu, dla którego plan zostaje zatwierdzony.
5. Plany, o których mowa w ust. 1 i 2, należy przesyłać bankowi specjalnemu wraz z dwoma egzemplarzami ich zestawień zbiorczych. Ministerstwa i urzędy centralne sporządzają odrębne zestawienia zbiorcze dla każdego działu budżetowego, w którym zatwierdzają więcej niż jeden plan sfinansowania inwestycji, przy czym zestawieniem zbiorczym obejmują zatwierdzane przez siebie zarówno jednostkowe (ust. 1 pkt 1), jak i zbiorcze (ust. 1 pkt 2) plany sfinansowania inwestycji. Dysponenci kredytów II stopnia sporządzają odrębne zestawienia zbiorcze dla każdego rozdziału budżetowego, w którym zatwierdzają więcej niż jeden plan sfinansowania inwestycji.
6. Ministerstwa i urzędy centralne oraz dysponenci kredytów II stopnia obowiązani są przesyłać bankom specjalnym jednocześnie wszystkie plany sfinansowania inwestycji wraz z obejmującym je zestawieniem zbiorczym, zatwierdzane przez nich na dany rok w poszczególnych działach lub rozdziałach budżetowych.
§  2.
1. Na podstawie otrzymanych z Ministerstwa Finansów zawiadomień o wysokości limitów wydatków budżetowych na inwestycje scentralizowane limitowe prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) zatwierdzają zbiorcze plany sfinansowania inwestycji:
1) dla wydziałów prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) oraz dla wojewódzkich zarządów przedsiębiorstw terenowych rozliczających się z jednostkowym budżetem wojewódzkim;
2) dla prezydiów powiatowych rad narodowych;
3) dla prezydiów rad narodowych miast stanowiących powiaty.
2. Prezydia powiatowych rad narodowych na podstawie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zatwierdzają zbiorcze plany sfinansowania inwestycji:
1) dla wydziałów prezydiów powiatowych rad narodowych;
2) dla prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów.
3. Prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty na podstawie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zatwierdzają zbiorcze plany sfinansowania inwestycji dla swych wydziałów.
4. Prezydia rad narodowych zatwierdzają plany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ze szczegółowością do części i działów budżetowych, a w działach budżetowych, w których występują dwa paragrafy dotyczące finansowania inwestycji scentralizowanych limitowych (§§ 17 i 31) - ze szczegółowością do tych paragrafów, plany zaś, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 - ze szczegółowością do rozdziałów budżetowych.
5. Wojewódzkie zarządy przedsiębiorstw terenowych, nadzorujące przedsiębiorstwa rozliczające się z jednostkowym budżetem wojewódzkim, wydziały prezydiów wojewódzkich (w m. st. Warszawie i m. Łodzi), powiatowych rad narodowych oraz rad narodowych miast stanowiących powiaty, jak również prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów na podstawie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 4, zatwierdzają jednostkowe plany sfinansowania inwestycji dla podległych im inwestorów bezpośrednich.
6. Prezydia rad narodowych i ich wydziały przesyłają:
1) zatwierdzone plany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 - w jednym egzemplarzu, plany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 - w dwóch, a plany, o których mowa w ust. 5 - w trzech egzemplarzach właściwemu oddziałowi banku specjalnego;
2) zatwierdzone plany, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5 - w jednym egzemplarzu jednostce, dla której plan zostaje zatwierdzony.
7. Przepisy § 1 ust. 5 i 6 mają odpowiednie zastosowanie, z tym że:
1) prezydia wojewódzkich i powiatowych rad narodowych sporządzają odrębne zestawienia zbiorcze planów sfinansowania inwestycji zatwierdzanych dla poszczególnych prezydiów rad narodowych niższych szczebli (ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 pkt 2);
2) prezydia rad narodowych zatwierdzające plany sfinansowania inwestycji dla swych wydziałów (ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3) sporządzają odrębne ich zestawienia zbiorcze dla każdego wydziału;
3) wydziały prezydiów rad narodowych oraz prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów sporządzają odrębne zestawienia zbiorcze dla każdego rozdziału budżetowego, w którym zatwierdzają więcej niż jeden plan sfinansowania inwestycji.
§  3. Jednostki zatwierdzające plany sfinansowania inwestycji dla inwestorów bezpośrednich, w odniesieniu do inwestorów wykonujących lub rozliczających więcej niż jeden tytuł inwestycyjny, obowiązane są zatwierdzić odrębne plany sfinansowania inwestycji:
1) dla tytułów inwestycyjnych finansowanych z różnych rozdziałów budżetowych;
2) dla tytułów inwestycyjnych finansowanych przez różne oddziały banków specjalnych;
3) dla poszczególnych tytułów inwestycyjnych, których realizację planuje się rozpocząć w 1954 r., z wyłączeniem tych inwestycji II grupy, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagany projekt wstępny.

W pozostałych przypadkach dla całej działalności inwestycyjnej każdego inwestora bezpośredniego zatwierdzać należy jeden plan sfinansowania inwestycji.

§  4. Jednostki zatwierdzające plany sfinansowania inwestycji obowiązane są przestrzegać zasady, by zarówno roczne limity inwestycyjne wprowadzane do planów sfinansowania inwestycji, jak i ich podział na poszczególne kwartały odpowiadały ściśle limitom planu inwestycyjnego według zatwierdzonych tytułów inwestycyjnych oraz według sporządzonego w ramach planu inwestycyjnego podziału nakładów inwestycyjnych na poszczególne kwartały.
§  5.
1. Niedopuszczalne jest w toku zatwierdzania planów sfinansowania na rok 1954 zwiększanie w tych planach limitów inwestycyjnych na rok 1954 z tytułu sfinansowania w I kwartale 1954 r. inwestycji objętych planem inwestycyjnym na rok 1953, lecz nie wykonanych w roku 1953 i nie włączonych do planu inwestycyjnego na rok 1954, zwanych dalej "poślizgiem rzeczowym z 1953 r."
2. Związane ze zmianami limitów inwestycyjnych na rok 1954 spowodowanymi włączeniem do planu inwestycyjnego na 1954 r. poślizgu rzeczowego z 1953 r. zmiany limitów sfinansowania inwestycji na rok 1954 zostaną w planach sfinansowania inwestycji przeprowadzone po ich zatwierdzeniu i w trybie obowiązującym dla dokonania zmian w tych planach.
3. Banki specjalne w terminie do dnia 15 kwietnia 1954 r. zawiadomią właściwe jednostki, które zatwierdziły limity finansowania na I kwartał 1954 r., o wypłatach dokonanych w ramach tych limitów, dla których brak pokrycia w rocznych limitach finansowania inwestycji określonych zatwierdzonymi rocznymi planami sfinansowania inwestycji.
4. Jednostki, które zatwierdziły plany sfinansowania, obowiązane są poczynić odpowiednie starania celem zapewnienia - w drodze odpowiednich zmian planów sfinansowania inwestycji - pokrycia dla wypłat, o których mowa w ust. 3, w terminie do dnia 30 kwietnia 1954 r.
§  6. W związku z przepisami § 4 ustala się, że pokrycie kredytem budżetowym przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie sfinansowania inwestycji na rok 1954 na I kwartał nie musi odpowiadać kwocie kredytu budżetowego przewidzianego w zatwierdzonym limicie finansowania inwestycji na I kwartał 1954 r. W szczególności:
1) jeżeli kwota kredytu budżetowego przewidziana na I kwartał w zatwierdzonym rocznym planie sfinansowania inwestycji na rok 1954 będzie wyższa od kwoty kredytu budżetowego objętej zatwierdzonym na I kwartał 1954 r. limitem finansowania inwestycji, jednostka, dla której plan roczny jest zatwierdzany, będzie upoważniona do wykorzystania w II kwartale kredytu budżetowego przewidzianego w rocznym planie na II kwartał oraz tej części kredytu budżetowego przewidzianego w planie rocznym na I kwartał, która stanowi nadwyżkę w stosunku do kwoty kredytu budżetowego objętego zatwierdzonym na I kwartał 1954 r. limitem finansowania;
2) jeżeli kwota kredytu budżetowego przewidziana na I kwartał w zatwierdzonym rocznym planie sfinansowania inwestycji na rok 1954 będzie niższa od kwoty kredytu budżetowego objętej zatwierdzonym na I kwartał 1954 r. limitem finansowania inwestycji, jednostka, dla której plan roczny jest zatwierdzany, będzie upoważniona do wykorzystania w II kwartale 1954 r. jedynie kwoty kredytu budżetowego stanowiącej różnicę między sumą kredytu przewidzianego w planie rocznym na I i II kwartał a kwotą kredytu objętą zatwierdzonym na I kwartał 1954 r. limitem finansowania inwestycji;
3) jeżeli suma kredytu przewidzianego w planie rocznym na I i II kwartał, przy zachowaniu obowiązujących zasad obliczania zapotrzebowania środków na finansowanie inwestycji i pokrycia dla tego zapotrzebowania, jest niższa od kwoty kredytu budżetowego objętej zatwierdzonym na I kwartał 1954 r. limitem finansowania inwestycji, należy w planie rocznym odpowiednio zmniejszyć stan zobowiązań na koniec II kwartału 1954 r. dla zrównoważenia sumy kredytu przewidzianego w planie rocznym na I i II kwartał z kwotą kredytu budżetowego objętą zatwierdzonym na I kwartał 1954 r. limitem finansowania inwestycji.
§  7. Kwoty kredytu budżetowego w zbiorczych i jednostkowych planach sfinansowania inwestycji jednostek i zadań budżetowych nie mogą przekraczać kwot na inwestycje scentralizowane limitowe ustalonych w trybie przewidzianym zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1954 r. w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania preliminarzy dochodów i wydatków oraz preliminarzy (bilansów) środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych na rok 1954 (Monitor Polski Nr A-8, poz. 180).
§  8.
1. Jednostki zatwierdzające jednostkowe plany sfinansowania inwestycji dla podległych jednostek budżetowych obowiązane są do dnia 15 lutego 1954 r. opierając się na danych sprawozdawczych lub na informacjach zebranych od podległych jednostek ustalić faktyczny stan zobowiązań tych jednostek z tytułu należności dotyczących działalności inwestycyjnej oraz środków obrotowych budów na dzień 1 stycznia 1954 r.
2. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 1, okaże się, że łączne zapotrzebowanie środków na finansowanie inwestycji inwestorów bezpośrednich objętych jednym zbiorczym planem sfinansowania inwestycji zatwierdzonym dla rozdziału budżetowego jest niższe od zapotrzebowania przewidzianego w zatwierdzonym planie zbiorczym, jednostki zatwierdzające jednostkowe plany sfinansowania inwestycji wprowadzają do nich pokrycie z kredytu budżetowego w sumie łącznej niższej od pokrycia przewidzianego z kredytu budżetowego w zatwierdzonym planie zbiorczym.
3. Nadwyżka kredytu budżetowego w zbiorczym planie sfinansowania inwestycji ponad sumę kredytu budżetowego w zatwierdzonych jednostkowych planach sfinansowania inwestycji (ust. 2) stanowi rezerwę, która może być wykorzystywana do przeprowadzania zmian w planach sfinansowania inwestycji zarówno w ramach tego rozdziału budżetowego, w którym nadwyżka powstała, jak i między rozdziałami, przy zachowaniu zasad i trybu ustalonych odrębnymi przepisami dla dokonywania zmian w planach sfinansowania inwestycji. Na kwotę rezerwy jednostki zatwierdzające jednostkowe plany sporządzają i zatwierdzają dla siebie jednostkowy plan sfinansowania inwestycji, w którego treści wymieniają, że dotyczy on rezerwy, i określają jedynie kwotę kredytu budżetowego. Kopię tego rodzaju planu jednostki zatwierdzające przesyłają również swej jednostce nadrzędnej, która zatwierdziła ich plan zbiorczy.
4. Jeżeli w wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 1, okaże się, że zapotrzebowanie środków na finansowanie inwestycji inwestorów bezpośrednich objętych jednym zbiorczym planem sfinansowania inwestycji zatwierdzonym dla rozdziału budżetowego łącznie jest wyższe od zapotrzebowania przewidzianego w zatwierdzonym planie zbiorczym, jednostki zatwierdzające jednostkowe plany sfinansowania inwestycji wprowadzają do nich pokrycie z kredytu budżetowego w sumie równej pokryciu przewidzianemu z kredytu budżetowego w zatwierdzonym planie zbiorczym, zwiększając równocześnie odpowiednio planowany stan zobowiązań na koniec 1954 r. W tych przypadkach jednostki zatwierdzające jednostkowe plany sfinansowania inwestycji obowiązane są w terminie dziesięciodniowym od dnia zatwierdzenia planów jednostkowych powiadomić o wysokości sumy zwiększenia zobowiązań na koniec roku jednostki nadrzędne, które zatwierdziły ich zbiorcze plany sfinansowania inwestycji.
5. Jednostki zatwierdzające zbiorcze plany sfinansowania inwestycji dla rozdziałów budżetowych na podstawie kopii planów, o których mowa w ust. 3, i zawiadomień, o których mowa w ust. 4, obowiązane są w terminie do dnia 30 kwietnia 1954 r. wydać odpowiednie dyspozycje o zmianie zbiorczych planów sfinansowania inwestycji przez wykorzystanie nadwyżek kredytów budżetowych, o których mowa w ust. 3, dla zmniejszenia zobowiązań zwiększonych zgodnie z przepisami ust. 4.
§  9.
1. Zatwierdzane dla jednostek działających według zasad rozrachunku gospodarczego roczne jednostkowe plany sfinansowania inwestycji muszą być uzgodnione z zatwierdzonymi dla tych jednostek szczegółowymi planami finansowymi.
2. Jeżeli w wyniku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, okaże się, że na skutek zaplanowania w szczegółowych planach finansowych wyższego pokrycia finansowego z amortyzacji i z różnych środków lub odmiennego ukształtowania się stanu zobowiązań lub środków obrotowych na początek roku zbędne jest wykorzystanie w planach jednostkowych pełnej kwoty kredytu budżetowego określonej w zatwierdzonym zbiorczym planie sfinansowania inwestycji, wówczas jednostka zatwierdzająca plany jednostkowe wprowadza do nich kredyt budżetowy w łącznej sumie niższej od kredytu określonego w planie zbiorczym, uwzględniając zarazem w innych pozycjach planów jednostkowych kwoty wynikające ze szczegółowych planów finansowych.
3. Jeżeli w wyniku uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, okaże się, że łączna suma kredytu budżetowego określona w zatwierdzonym planie zbiorczym nie wystarcza na pokrycie różnicy między zapotrzebowaniem środków finansowych obliczonym dla planów jednostkowych a uzgodnionym ze szczegółowymi planami finansowymi pokryciem tego zapotrzebowania ze środków własnych, wówczas jednostka zatwierdzająca plany jednostkowe wprowadza do nich pokrycie kredytem budżetowym w sumie kredytu określonego w zatwierdzonym zbiorczym planie sfinansowania inwestycji zwiększając zarazem odpowiednio - dla zbilansowania zapotrzebowania z pokryciem - stan zobowiązań na koniec 1954 r.
4. Przepisy § 8 ust. 3, 4 i 5 dotyczące tworzenia rezerw kredytów i zwiększania zobowiązań oraz wykorzystania rezerw przez jednostki nadrzędne mają odpowiednie zastosowanie.
§  10.
1. Ministerstwa i urzędy centralne oraz prezydia rad narodowych obowiązane są tak ustalić terminarz prac związanych z zatwierdzeniem planów sfinansowania inwestycji, by zatwierdzone jednostkowe plany sfinansowania inwestycji zostały dostarczone bankom specjalnym i inwestorom bezpośrednim najpóźniej w terminie do dnia 15 marca 1954 r.
2. Przyspieszenie określonego w ust. 1 terminu dostarczenia bankom specjalnym jednostkowych planów sfinansowania inwestycji, przy równoczesnym pisemnym wyrażeniu przez jednostkę zatwierdzającą plany życzenia, by zatwierdzone na I kwartał limity finansowania inwestycji zostały zastąpione limitami finansowania inwestycji określonymi na I kwartał w zatwierdzonym rocznym planie sfinansowania inwestycji, zobowiązuje banki specjalne do przyjęcia zatwierdzonego planu rocznego za podstawę finansowania inwestycji w I kwartale najpóźniej po upływie piętnastu dni od dnia dostarczenia im zatwierdzonych jednostkowych planów rocznych.
3. Przekroczenie określonego w ust. 1 terminu złożenia w banku planów sfinansowania inwestycji może spowodować wstrzymanie przez bank finansowania inwestycji po dniu 31 marca 1954 r. na okres odpowiadający okresowi opóźnienia.
§  11.
1. Roczne plany sfinansowania inwestycji należy sporządzać na formularzach według wzoru FI/10 stanowiącego załącznik nr 1 oraz według objaśnień do tego wzoru stanowiących załącznik nr 2.
2. Zbiorcze zestawienia rocznych planów sfinansowania inwestycji należy sporządzać według wzoru FI/10-Z stanowiącego załącznik nr 3 oraz według objaśnień do tego wzoru stanowiących załącznik nr 4.
3. Ministerstwo Finansów zaopatruje ministerstwa i urzędy centralne oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) w formularze planów sfinansowania inwestycji (wzór FI/10) na podstawie zapotrzebowań określających szczegółowo niezbędną ilość formularzy, które wraz z uzasadnieniem dotyczącym ilości zatwierdzanych planów zbiorczych i jednostkowych należy złożyć w Ministerstwie Finansów (Departament Finansów Budownictwa i Inwestycji) w terminie do dnia 5 lutego 1954 r. Formularze FI/10-Z zainteresowane jednostki sporządzają we własnym zakresie.
§  12.
1. Ustala się następujące zasady podpisywania zatwierdzanych planów sfinansowania inwestycji i ich zestawień zbiorczych:
1) zestawienia zbiorcze planów sfinansowania inwestycji zatwierdzanych przez ministerstwa i urzędy centralne podpisują ministrowie i kierownicy urzędów centralnych;
2) jednostkowe i zbiorcze plany sfinansowania inwestycji zatwierdzanych przez ministerstwa i urzędy centralne podpisują dyrektorzy departamentów inwestycji i departamentów finansowych lub odpowiadających takim departamentom jednostek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych;
3) objęte budżetem centralnym plany sfinansowania inwestycji podlegające zatwierdzeniu przez dysponentów II stopnia i ich zestawienia zbiorcze podpisują dysponenci II stopnia;
4) plany sfinansowania inwestycji zatwierdzane dla prezydiów rad narodowych niższych szczebli i ich zestawienia zbiorcze podpisują kierownicy wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych wyższych szczebli;
5) plany sfinansowania inwestycji dla wydziałów prezydiów rad narodowych oraz ich zestawienia zbiorcze podpisują kierownicy wydziałów finansowych tych prezydiów rad narodowych;
6) plany sfinansowania inwestycji zatwierdzane przez wydziały prezydiów rad narodowych i ich zestawienia zbiorcze podpisują kierownicy tych wydziałów;
7) plany sfinansowania inwestycji zatwierdzane przez prezydia rad narodowych miast nie stanowiących powiatów oraz ich zestawienia podpisują przewodniczący prezydiów tych rad.
2. Podpisywane zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 1 plany sfinansowania inwestycji i ich zestawienia powinny być oprócz podpisu zaopatrzone również w okrągłą pieczęć jednostki zatwierdzającej oraz określenie miejsca i daty złożenia podpisu.
§  13.
1. Banki finansujące inwestycje obowiązane są:
1) sprawdzać zgodność kwot zatwierdzanych zbiorczych planów sfinansowania inwestycji niższego rzędu ze zbiorczymi planami sfinansowania inwestycji stanowiącymi podstawę ich zatwierdzenia;
2) sprawdzać zgodność kwot limitów inwestycyjnych wprowadzonych do jednostkowych planów sfinansowania inwestycji z kwotami limitów inwestycyjnych tytułów inwestycyjnych, dla których sfinansowania zatwierdzane są plany;
3) sprawdzać, czy kwoty pokrycia z kredytu budżetowego, wprowadzone do zatwierdzonych jednostkowych planów sfinansowania inwestycji, nie przekraczają sumy pokrycia z kredytu budżetowego przewidzianej w zatwierdzonym zbiorczym planie sfinansowania inwestycji, stanowiącym podstawę zatwierdzenia planów jednostkowych zarówno w odniesieniu do rocznych, jak i kwartalnych limitów finansowania;
4) dokonać analizy prawidłowości zaplanowania stanu zobowiązań na początek roku.
2. W razie stwierdzenia niezgodności w toku sprawdzania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, banki zwracają plany jednostce zatwierdzającej do skorygowania.
3. Wyniki analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, banki obowiązane są przedłożyć w terminie do dnia 31 maja 1954 r. właściwym organom finansowym ze szczegółowością do działu budżetowego w poszczególnych częściach właściwych budżetów, a ponadto w zakresie budżetów terenowych w terminie do dnia 15 czerwca 1954 r.:
1) wydziałowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej - ze szczegółowością do zbiorczych budżetów powiatów i budżetów miast stanowiących powiaty;
2) Ministerstwu Finansów - ze szczegółowością do zbiorczych budżetów województw.
§  14. W przypadkach, gdy w uchwalonych na rok 1954 budżetach (centralnym lub poszczególnych rad narodowych) na finansowanie inwestycji zostaną przewidziane kwoty kredytów budżetowych odmienne od kwot wprowadzonych do zatwierdzonych na dany rok planów sfinansowania inwestycji, wynikające z tej przyczyny zmiany w planach sfinansowania inwestycji przeprowadzone zostaną według zasad i w trybie obowiązujących dla przeprowadzania zmian w planach sfinansowania inwestycji.
§  15. Zasady i tryb zatwierdzania planów sfinansowania inwestycji jednostek spółdzielczych (z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych) oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych finansujących swe inwestycje wyłącznie ze środków własnych uregulują instrukcje Banku Inwestycyjnego, zatwierdzone przez Ministra Finansów.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór FI/10

PLAN SFINANSOWANIA INWESTYCJI NA ROK 1954

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OBJAŚNIENIA DO WZORU FI/10

Wzór FI/10 stanowi rozwiniętą część V uzasadnień wydatków na inwestycje scentralizowane sporządzonych przez ministerstwa i urzędy centralne oraz przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi).

Przy sporządzaniu planów według omawianego wzoru obowiązują następujące zasady:

1. Jednostki zatwierdzające plany zbiorcze dla działów i rozdziałów budżetowych nie wypełniają pozycji 10 (Amortyzacja scentralizowana), lecz całość amortyzacji przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji wprowadzają do pozycji 11 (Amortyzacja własna). Rozbicie amortyzacji na własną i scentralizowaną dokonywane jest przez jednostki administrujące amortyzacją scentralizowaną w zatwierdzanych przez nie planach jednostkowych. Jednostki administrujące rachunkami amortyzacji scentralizowanej, które przyjmą zasadę centralizowania całości amortyzacji przeznaczonej na inwestycje przez podległe im jednostki, nie będą w zatwierdzanych planach jednostkowych wypełniały pozycji 11, lecz jedynie pozycję 10.
2. W pozycji 13 (Kredyt i wpłaty antycypacyjne) wprowadza się odpowiednie kwoty w rubrykach kwartalnych (w żadnym zaś przypadku w rubryce rocznej) w planach jednostek, w których po całkowitym wyczerpaniu planowanego pokrycia z kredytu budżetowego, na skutek odmiennego kształtowania się w poszczególnych kwartałach akumulacji amortyzacji od zapotrzebowania środków, nie można zbilansować zapotrzebowania z pokryciem. W kwartałach, w których na skutek powyższych okoliczności pokrycie kształtuje się niżej od zapotrzebowania, w pozycji 13 należy wstawić kwotę bilansującą ze znakiem "+", a w kwartałach, w których pokrycie kształtuje się wyżej od zapotrzebowania - kwotę bilansującą ze znakiem "-". W przypadku jeśli w kwartałach początkowych zapotrzebowanie trzeba bilansować z pokryciem przez wprowadzenie w pozycji 13 kwot ze znakiem "+", będzie to oznaczało, że niezbędny jest kredyt antycypacyjny na poczet amortyzacji następnych kwartałów, którego spłata wyrazi się wprowadzeniem w następnych kwartałach odpowiednich kwot bilansujących ze znakiem "-". W przypadku jeśli w kwartałach początkowych zapotrzebowanie trzeba bilansować z pokryciem przez wprowadzenie w pozycji 13 kwot ze znakiem "-", będzie to oznaczało, że jednostka obowiązana jest w tych kwartałach do zakumulowania amortyzacji przewyższającej zapotrzebowanie środków w tych kwartałach o kwoty wykazane w pozycji 13, których zużycie zostanie z kolei zaplanowane w następujących kwartałach przez wprowadzenie odpowiednich kwot bilansujących ze znakiem "+".
3. Pozycja 18 pkt 1 (amortyzacja do odprowadzenia na rachunek amortyzacji scentralizowanej) wypełniana jest jedynie przez jednostki administrujące rachunkami amortyzacji scentralizowanej stosownie do ustaleń w zakresie podziału amortyzacji i zasad przyjętych w zakresie planowania z niej pokrycia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór FI/10-Z

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANÓW SFINANSOWANIA INWESTYCJI NA ROK 1954

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

OBJAŚNIENIA DO WZORU FI/10-Z

1. W części tytułowej klasyfikacja budżetowa wypełniana jest przez poszczególne jednostki według następujących zasad:
1) ministerstwa i urzędy centralne wprowadzają oznaczenie części i działu, a nie wprowadzają oznaczenia rozdziału;
2) dysponenci II stopnia budżetu centralnego wprowadzają oznaczenie części, działu i rozdziału;
3) prezydia rad narodowych sporządzające zestawienia planów sfinansowania zatwierdzonych dla prezydiów rad narodowych niższego szczebla nie wprowadzają oznaczeń ani części, ani działu, ani rozdziału budżetowego, lecz określają tylko budżet, którego zestawienie dotyczy;
4) prezydia rad narodowych sporządzające zestawienia planów zatwierdzonych dla swych wydziałów wprowadzają jedynie oznaczenie części;
5) wydziały prezydiów rad narodowych sporządzające zestawienia dla zatwierdzonych planów jednostkowych wprowadzają oznaczenie części, działu i rozdziału budżetowego.
2. W części szczegółowej klasyfikacja budżetowa wypełniana jest przez poszczególne jednostki według następujących zasad:
1) ministerstwa i urzędy centralne nie wypełniają rubryk 1 i 2, a dysponenci II stopnia budżetu centralnego nie wypełniają również rubryki 3;
2) prezydia wojewódzkich rad narodowych sporządzające zestawienia planów zatwierdzanych dla prezydiów rad narodowych niższego szczebla wypełniają rubryki 1 i 2, a nie wypełniają rubryki 3;
3) prezydia powiatowych rad narodowych sporządzające zestawienia dla prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów wypełniają rubryki 2 i 3;
4) prezydia rad narodowych sporządzające zestawienia planów zatwierdzonych dla swych wydziałów nie wypełniają rubryki 1;
5) wydziały prezydiów rad narodowych sporządzające zestawienia zatwierdzonych planów jednostkowych nie wypełniają rubryk 1 i 2.
3. Rubryka 4 musi być wypełniona przy każdej pozycji.
4. Zestawienie zbiorcze obejmuje wyłącznie kwoty z rubryki planu rocznego zatwierdzonych planów sfinansowania inwestycji, a na jego końcu po podsumowaniu kwot rocznych dokonuje się rozbicia tych kwot na poszczególne kwartały.
5. Rubryka 18 (kredyt i wpłaty antycypacyjne) w zestawieniu kwot rocznych nie jest wypełniana, a wypełnia się ją jedynie w rozbiciu tych kwot na kwartały.