Zasady i tryb wydawania zleceń oraz zawieranie umów o prace badawcze i umów o wdrożenie wyników tych prac.

Monitor Polski

M.P.1970.29.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 24 sierpnia 1970 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania zleceń oraz zawierania umów o prace badawcze i umów o wdrożenie wyników tych prac.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski z 1965 r. Nr 23, poz. 109 i z 1969 r. Nr 36, poz. 270) i § 41 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek badawczych (Monitor Polski Nr 15, poz. 124) zarządza się, co następuje:
Zasady, warunki i tryb wydawania zleceń przez jednostki nadrzędne oraz zawierania i wykonywania umów pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej:
1)
o prace naukowo-badawcze i rozwojowe, zwane dalej "pracami badawczymi",
2)
o wdrożenie wyników prac badawczych, zwane dalej "wdrożeniem",

zwane dalej "zasadami zleceń i umów", ustala się w załączniku do zarządzenia.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1)
o pracach rozwojowych - należy przez to rozumieć w szczególności prace:
a)
konstrukcyjne, technologiczno-projektowe i doświadczalne, w tym budowę i próbną eksploatację instalacji i urządzeń doświadczalnych, mających na celu sprawdzenie opracowanych założeń konstrukcyjnych, technologicznych lub aparaturowych,
b)
dotyczące organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, branż lub gałęzi gospodarki narodowej,
c)
towarzyszące pracom wymienionym pod lit. a) i b) prace dotyczące normalizacji, w tym w zakresie unifikacji i typizacji wyrobów, urządzeń, procesów technologicznych oraz analizy dotyczącej czystości i zdolności patentowej;
2)
o wdrożeniach - należy przez to rozumieć uruchomienie w skali przemysłowej po raz pierwszy w kraju produkcji nowych wyrobów lub zastosowanie nowych metod wytwarzania (nowej technologii, organizacji produkcji, mechanizacji i automatyzacji) odpowiadających kryteriom nowoczesności;
3)
o problemie - należy przez to rozumieć kompleks niezbędnych prac badawczych oraz przedsięwzięć zmierzających do osiągnięcia ściśle określonego celu praktycznego lub poznawczego bądź obu jednocześnie, stanowiących przynajmniej jeden pełny cykl rozwojowy skierowany na opracowanie nowych wyrobów lub metod wytwarzania lub (i) na rozszerzenie zakresu wiedzy;
4)
o jednostce odpowiedzialnej - należy przez to rozumieć ministerstwo (urząd centralny), Polską Akademię Nauk, zjednoczenie lub inną jednostkę organizacyjną, której w planie powierzono nadzór nad przygotowaniem planów koordynacyjnych i rozwiązaniem problemów;
5)
o jednostce koordynującej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wyznaczoną do koordynowania współpracy jednostek uczestniczących w rozwiązywaniu problemu;
6)
o jednostce współpracującej - należy przez to rozumieć jednostkę wykonującą prace badawcze wchodzące w skład określonego problemu;
7)
o zleceniu - należy przez to rozumieć zlecenie jednostki nadrzędnej.
1.
Z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w ust. 3, zasady zleceń i umów mają zastosowanie do prac badawczych niezależnie od charakteru jednostki zamawiającej oraz jednostki wykonującej te prace (kryterium przedmiotowe). Jednostkami wykonującymi prace badawcze, zwanymi dalej "wykonawcami prac badawczych", mogą być w szczególności:
1)
instytuty naukowo-badawcze,
2)
placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
3)
szkoły wyższe,
4)
centralne laboratoria,
5)
centralne biura konstrukcyjne,
6)
zakłady badań i doświadczeń,
7)
ośrodki badawczo-rozwojowe,
8)
przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne oraz doświadczalne.
2.
W odniesieniu do wdrożeń zawierane są umowy z wykonawcami prac badawczych przez wdrażające przedsiębiorstwa i zjednoczenia (jednostki równorzędne) oraz inne zakłady produkcyjne i doświadczalne.
3.
Obowiązek stosowania formy zlecenia lub umowy według zasad niniejszego zarządzenia nie dotyczy:
1)
wykonywania działalności ogólnotechnicznej w zakresie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, normalizacji, ochrony patentowej oraz innych starych funkcji związanych z rozwojem nauki i techniki lub postępem organizacyjno-ekonomicznym,
2)
prac badawczych, na które - zgodnie z systemem gospodarki finansowej obowiązującym wykonawcę prac badawczych - posiada on pokrycie finansowe w środkach przekazywanych mu przez jednostkę nadrzędną lub też środkach własnych.
Prace, których planowany koszt wykonania nie przekracza 50 tys. zł, mogą być wykonywane na podstawie pisemnego potwierdzenia przez wykonawcę prac badawczych zamówienia, które powinno być przesłane zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.
Strony mogą w umowach ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, niż to jest przewidziane w zasadach zleceń i umów, chyba że z przepisów Kodeksu cywilnego lub z treści zasad zleceń i umów wynika, że określone w nich prawa i obowiązki są wiążące dla strony, co dotyczy w szczególności rozliczeń.
Zasady wydawania zleceń i zawierania umów o prace badawcze dotyczące obronności kraju i o wdrożenie wyników tych prac mogą być w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki uregulowane odmiennie.
Tracą moc zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki:
1)
z dnia 14 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace naukowo-badawcze i doświadczalno-konstrukcyjne (Monitor Polski z 1964 r. Nr 49, poz. 242 i Nr 89, poz. 424, z 1967 r. Nr 1, poz. 1 i z 1968 r. Nr 32, poz. 214),
2)
z dnia 12 grudnia 1964 r. w sprawie powiązania trybu planowania rozwoju nauki i techniki z trybem zawierania umów oraz ustalenia wzorów: umowy, planu kosztów i protokołu zdawczo-odbiorczego (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
Do prac wykonywanych po dniu 1 stycznia 1971 r., a stanowiących kontynuację prac rozpoczętych przed tym terminem, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe, z tym że rozliczenia za prace wykonane po dniu 1 stycznia 1971 r. powinny być dokonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w obowiązujących po tym terminie przepisach w sprawie gospodarki finansowej wykonawców prac badawczych. Strony mogą także uzgodnić, że do kosztów prac wykonywanych przed dniem 1 stycznia 1971 r. (przechodzących jako prace nie zakończone na rok 1971) dolicza się zysk według zasad obowiązujących od dnia 1 stycznia 1971 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że ma zastosowanie do zleceń i umów dotyczących prac rozpoczynanych po dniu 1 stycznia 1971 r.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY, WARUNKI I TRYB WYDAWANIA ZLECEŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW O PRACE BADAWCZE I UMÓW O WDROŻENIE WYNIKÓW TYCH PRAC

I.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Prace badawcze mogą być powierzane do wykonania bądź w formie zlecenia jednostki nadrzędnej, bądź w formie umowy zawartej między stronami.
2.
Przy wdrożeniach obowiązuje zawarcie umowy.
3.
Zarówno przy zleceniach, jak i przy umowach obowiązuje forma pisemna.
4.
Jeżeli zamawiającym prace badawcze jest przedsiębiorstwo przewidziane do wdrożenia wyników tych prac, zawiera ono z wykonawcą prac badawczych jedną umowę, obejmującą łącznie zarówno wykonanie prac badawczych, jak i wdrożenie.
§  2.
Przy wydawaniu zleceń oraz zawieraniu umów należy zapewnić pierwszeństwo dla prac objętych problemami węzłowymi lub innymi zadaniami wynikającymi z narodowego planu gospodarczego, a w następnej kolejności problemami resortowymi i branżowymi.

II.

Tryb wydawania zleceń i zawierania umów o prace badawcze wchodzące w skład problemów.

§  3.
1.
Całość prac badawczych wchodzących w skład określonego problemu jednostka odpowiedzialna za rozwiązanie tego problemu przekazuje do wykonania wyznaczonej do tego problemu jednostce koordynującej:
1)
w formie zlecenia, zwanego dalej "zleceniem generalnym" - jeżeli jednostka koordynująca jest podporządkowana jednostce odpowiedzialnej,
2)
w formie umowy, zwanej dalej "umową generalną" - w pozostałych wypadkach.
2.
Podstawę zlecenia generalnego lub umowy generalnej stanowi zatwierdzony plan koordynacyjny problemu.
3.
Na podstawie zlecenia generalnego lub umowy generalnej jednostka koordynująca zawiera z jednostkami współpracującymi umowy o wykonanie zadań szczegółowych (tematów, podtematów lub ich etapów) wymienionych w planie koordynacyjnym problemu, a nie przewidzianych do wykonania przez jednostkę koordynującą.
4.
Jeżeli jednostka współpracująca jest jednostką budżetową, umowa zawierana jest tylko na prace wykonywane w ramach gospodarstwa pomocniczego lub rachunku środków specjalnych. W razie gdy prace badawcze mają być wykonywane przez jednostkę budżetową poza gospodarstwem pomocniczym lub poza rachunkiem środków specjalnych, zaleca się zawieranie porozumień określających zakres pracy badawczej; porozumienia te powinny zawierać dane wymienione w § 14 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 i 11. W porozumieniach tych należy również ustalić podział pracy badawczej na części (etapy) stanowiące przedmiot odrębnego odbioru wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, ze wskazaniem miejsca i sposobu przekazywania przez wykonawcę części (etapów) prac oraz sposobu i terminów ich odbioru.
§  4.
Jednostki odpowiedzialne za rozwiązanie problemu, jednostki koordynujące oraz jednostki współpracujące powinny ze sobą współdziałać w okresie poprzedzającym ustalenie planu koordynacyjnego problemu i zawarcie umów o realizację zadań objętych problemem, jak również przy wykonywaniu tych umów, mając na względzie obowiązki wynikające z narodowego planu gospodarczego, a w szczególności z planu rozwoju nauki i techniki. Współpraca ta w etapie przygotowywania projektów planów koordynacyjnych polega na wstępnym ich uzgodnieniu dokonanym odrębnie na piśmie lub w formie podpisanej przez obie strony klauzuli na projekcie planu koordynacyjnego, lub też w formie protokołu konferencji uzgadniającej projekt tego planu. Jednostki, które z tytułu swej specjalizacji mogą być wykonawcami prac badawczych wchodzących w skład problemu, powinny zgłaszać do właściwych branżowo jednostek gotowość współpracy, popartą odpowiednią ofertą.
§  5.
1.
Po otrzymaniu zlecenia generalnego lub podpisaniu umowy generalnej jednostka koordynująca zamawia u jednostek współpracujących wykonanie zadań szczegółowych, przekazując im zamówienie, określające dane niezbędne do przygotowania projektów umów.
2.
Jednostka współpracująca obowiązana jest do niezwłocznego rozpatrzenia zamówienia i przesłania zamawiającemu projektu umowy w 3 egzemplarzach w terminie nie przekraczającym 45 dni od dnia otrzymania zamówienia, jeżeli strony nie ustalą innych terminów.
3.
Jeżeli jednostka współpracująca nie przyjmie zamówienia, wówczas obowiązana jest przesłać zamawiającemu zawiadomienie o odmowie wraz z uzasadnieniem w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Jednostka współpracująca nie może odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli zakres zadań i środków oraz terminy wykonania zadania są zgodne z zatwierdzonym planem koordynacyjnym i były wstępnie uzgodnione przez tę jednostkę z jednostką koordynującą.
§  6.
1.
Jeżeli zamawiający godzi się na zawarcie umowy w brzmieniu projektu, podpisuje umowę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu i zwraca 2 jej egzemplarze jednostce współpracującej. Jeżeli zamawiający nie zgadza się z poszczególnymi postanowieniami umowy, sporządza protokół rozbieżności i w tym samym terminie wysyła go jednostce współpracującej.
2.
Jeżeli zamawiający nie prześle jednostce współpracującej podpisanej umowy lub protokołu rozbieżności w terminie podanym w ust. 1, umowę uważa się za zawartą w brzmieniu zaproponowanym przez jednostkę współpracującą.
§  7.
1.
Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia przesłania protokołu rozbieżności do jednostki współpracującej strony nie uzgodnią spornych kwestii i nie podpiszą umowy, każda z nich może skierować spór na drogę postępowania arbitrażowego (spór przedumowny).
2.
Niewniesienie sporu do komisji arbitrażowej najpóźniej w ciągu 30 dni od upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych przez jednostkę współpracującą.
§  8.
Przed wystąpieniem ze sporem przedumownym strona kierująca wniosek powinna za pośrednictwem swej jednostki nadrzędnej podjąć próbę uzgodnienia rozbieżności.
§  9.
Prowadzenie sporów przedumownych nie może powodować zwłoki w rozpoczęciu prac przez jednostkę współpracującą. Tymczasową podstawą do podjęcia prac, o których mowa w § 5 ust. 1, są dane przekazane przez zamawiającego.
§  10.
Przepisy §§ 3-9 mają odpowiednie zastosowanie do jednostek koordynujących i współpracujących II stopnia. Jednostki koordynujące II stopnia podejmują czynności, o których mowa w §§ 3-9, na podstawie właściwego wycinka planu koordynacyjnego problemu oraz na podstawie umowy zawartej z jednostką koordynującą I stopnia.

III.

Zlecenia i umowy o prace badawcze o charakterze niepełnych cykli rozwojowych.

§  11.
Prace badawcze o charakterze niepełnych cykli rozwojowych powierza się do wykonania:
1)
w formie zlecenia - w razie gdy zamawiającym jest jednostka nadrzędna nad wykonawcą,
2)
w formie umowy - w pozostałych wypadkach.
§  12.
Do umów. o których mowa w § 11, mają odpowiednio zastosowanie przepisy §§ 5-8.

IV.

Treść zlecenia i treść umowy o pracę badawczą.

§  13.
Zlecenie na pracę badawczą powinno zawierać niezbędne dane, a w szczególności:
1)
datę wydania zlecenia,
2)
przedmiot i zakres rzeczowy prac badawczych objętych zleceniem,
3)
warunki (założenia naukowo-techniczne) wykonywania prac badawczych, jak również pożądane ich rezultaty, np. parametry techniczne i ekonomiczne rozwiązania mającego stanowić wynik pracy (chyba że nie jest to możliwe i uzasadnione charakterem oraz przedmiotem pracy),
4)
termin wykonania całości prac badawczych stanowiących przedmiot zlecenia,
5)
wynagrodzenie wykonawcy (cenę pracy),
6)
podział pracy badawczej na części (etapy), stanowiące przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia, wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, miejsce i sposób przekazywania przez wykonawcę części (etapu) prac oraz wysokość wynagrodzenia za daną część (etap) pracy,
7)
wykaz i terminy dostarczenia dokumentów, aparatów, urządzeń i materiałów stanowiących podstawę do wykonania prac badawczych,
8)
formę zakończenia i sposób wykorzystania prac badawczych,
9)
sposób oraz terminy odbiorów i rozliczeń.
§  14.
1.
Umowa o pracę badawczą powinna zawierać:
1)
określenie stron,
2)
miejsce i datę zawarcia umowy,
3)
przedmiot i zakres rzeczowy prac badawczych objętych umową,
4)
warunki (założenia naukowo-techniczne) wykonywania prac badawczych, jak również pożądane ich rezultaty, np. parametry techniczne i ekonomiczne rozwiązania mającego stanowić wynik pracy,
5)
termin wykonania całości prac badawczych stanowiących przedmiot umowy,
6)
wynagrodzenie wykonawcy (cenę pracy),
7)
podział pracy badawczej na części (etapy), stanowiące przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia, wraz z terminami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, miejsce i sposób przekazywania przez wykonawcę części (etapu) prac oraz wysokość wynagrodzenia za daną część (etap) pracy,
8)
wykaz i terminy dostarczenia dokumentów, aparatów, urządzeń i materiałów stanowiących podstawę do wykonania prac badawczych,
9)
formę zakończenia i sposób wykorzystania prac badawczych,
10)
sposób oraz terminy odbiorów i rozliczeń,
11)
przedmiot i terminy wzajemnych świadczeń (np. świadczeń wynikających z przepisów określających zasady współpracy placówek szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk z jednostkami gospodarki uspołecznionej),
12)
gwarancje materialne stron, dotyczące wywiązania się z umowy, w szczególności kary umowne na wypadek niedotrzymania warunków umownych.
2.
W umowach o wykonanie zadań objętych problemami węzłowymi i resortowymi należy ponadto określić wysokość limitu funduszu płac przekazywanego jednostce współpracującej przez zamawiającą jednostkę koordynującą.
§  15.
Przy pracach badawczych nie objętych cennikami - jeżeli uzasadnia to charakter i przedmiot pracy - w zleceniu lub w umowie można przewidzieć, iż w granicach dopuszczalnych stawek zysku ustalona w zleceniu lub w umowie na podstawie kalkulacji wstępnej wysokość wynagrodzenia (cena pracy) zostanie przy rozliczeniu końcowym podwyższona lub obniżona, w zależności od stwierdzonych przy odbiorze korzystniejszych lub mniej korzystnych od założonych w zleceniu lub w umowie parametrów techniczno-ekonomicznych rozwiązania stanowiącego wynik pracy. Zmiana ceny umownej z powyższego tytułu może być wprowadzona niezależnie od odszkodowań i kar umownych.
§  16.
Zlecenia generalne i umowa generalna powinny zawierać odpowiednio dane wymienione w §§ 13 i 14, z tym że nie należy w nich powtarzać danych zawartych w planie koordynacyjnym problemu, który stanowi integralną część zlecenia lub umowy.
§  17.
Jeżeli wynik pracy badawczej przewidziany jest do wdrożenia, mają zastosowanie przepisy rozdziału X (§§ 42-44).

V.

Obowiązki stron przy wykonywaniu umów o prace badawcze.

§  18.
Wykonawca prac badawczych obowiązany jest do wykonania przewidzianych w umowie prac badawczych zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego i osiągnięciami współczesnej wiedzy technicznej.
§  19.
W razie uniemożliwienia rozpoczęcia lub spowodowania przerwy w wykonaniu umowy z powodu niedotrzymania zobowiązań zamawiającego, przesunięciu ulega termin wykonania prac badawczych o okres przerwy lub opóźnienia rozpoczęcia pracy.
§  20.
Wykonawca prac badawczych obowiązany jest przekazać zamawiającemu w umówionym terminie wykonaną pracę w całości lub częściami, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.
§  21.
Umowa o pracę badawczą może być zmieniona lub rozwiązana za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie; gdyby zmiany te były sprzeczne z zatwierdzonym dla każdej ze strony planem, rozwiązanie czy zmiana warunków umowy może nastąpić dopiero po dokonaniu odpowiedniej zmiany planu w obowiązującym trybie.
§  22.
W razie gdy wykonawca prac badawczych nie wykona tych prac w terminie określonym w umowie, zamawiający powinien wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy, a po bezskutecznym jego upływie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu dostarczonych dokumentów i materiałów.

VI.

Kontrola prac badawczych wykonywanych na podstawie umowy oraz odbiór tych prac.

§  23.
1.
Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywanej pracy badawczej oraz jakość jej wyników. Na żądanie zamawiającego wykonawca prac badawczych powinien informować go o przebiegu prac.
2.
Jednocześnie z podpisaniem umowy zamawiający powiadamia na piśmie wykonawcę prac badawczych o wyznaczeniu przedstawiciela upoważnionego z jego ramienia do kontroli przebiegu prac i o wyznaczeniu osób do przyjęcia pracy badawczej.
§  24.
1.
Jeżeli wykonawca pracy badawczej prowadzi tę pracę w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie pracy innemu wykonawcy z potrąceniem kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia wykonawcy prac badawczych, z którym zawarta była umowa.
2.
W razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania pracy badawczej innej jednostce, zamawiający może żądać zwrotu dostarczonych dokumentów i materiałów oraz wydania dotychczasowych wyników rozpoczętej pracy.
§  25.
1.
Jeżeli w toku wykonywania pracy badawczej wykonawca oceni, że kontynuacja tej pracy jest niecelowa, gdyż końcowy wynik będzie niezgodny z założeniami, ma on obowiązek powiadomić o tym niezwłocznie zamawiającego.
2.
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, strony obowiązane są w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie stopień jej zaawansowania. Przy rozpatrywaniu tej sprawy zamawiający może zasięgnąć opinii rady naukowej (rady technicznej) wykonawcy prac badawczych; ostateczna decyzja o przerwaniu (zaniechaniu) pracy należy do zamawiającego.
3.
Stan zaawansowania prac w chwili ich przerwania powinien być ustalony w protokole sporządzonym z udziałem zamawiającego. O terminie sporządzenia protokołu wykonawca prac badawczych zawiadamia zamawiającego na piśmie.
4.
W razie niestawienia się przedstawiciela zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykonawca prac badawczych sporządza komisyjnie jednostronny protokół.
§  26.
1.
Wykonawca prac badawczych jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o zakończeniu każdego etapu pracy badawczej wymienionego w umowie i stanowiącego odrębny przedmiot rozliczeń oraz o wykonaniu całości pracy.
2.
Odbiór wykonanych prac powinien się odbywać komisyjnie i powinien być stwierdzony w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3.
Jeżeli zamawiający nie odebrał pracy w terminie 21 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lub w terminie ustalonym w umowie, wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół, który stanowi podstawę dokonania rozliczeń.
§  27.
1.
W protokole zdawczo-odbiorczym należy podać:
1)
skład komisji dokonującej odbioru pracy badawczej, w której powinni brać udział przedstawiciele strony przekazującej i strony odbierającej oraz przedstawiciele jednostek, w których praca ma być wykorzystana (wdrożona),
2)
datę, miejsce i przedmiot odbioru oraz wykaz dokumentów stanowiących podstawę wykonania umowy,
3)
ustalenia komisji dotyczące wyników pracy badawczej oraz ocenę zgodności wykonania z warunkami umowy,
4)
wnioski i zastrzeżenia.
2.
W części protokołu dotyczącej wyników pracy badawczej i oceny jakości jej wykonania (ust. 1 pkt 3) należy:
1)
dokonać oceny poziomu wykonania pracy badawczej będącej przedmiotem umowy,
2)
określić wyniki analizy dotyczącej czystości i zdolności patentowej wyników pracy badawczej,
3)
zamieścić ewentualny wykaz niezbędnych do wprowadzenia poprawek i uzupełnień, jeżeli potrzeba ich wykonania powstała na skutek:
a)
wykonania prac badawczych niezgodnie z warunkami umowy,
b)
niezgodności pracy badawczej z dostarczonymi danymi wyjściowymi,
c)
niewłaściwego pod względem technicznym i ekonomicznym wykonania pracy badawczej,
d)
niezgodności z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami technicznymi i cennikami.
3.
Jednostka nadrzędna nad wykonawcą prac badawczych może zwolnić wykonawcę od wymagań określonych w ust. 2 pkt 2, gdyby dokonanie analizy dotyczącej czystości i zdolności patentowej miało uniemożliwić odebranie pracy badawczej w ustalonym terminie.
4.
Szczegółowy wykaz niezbędnych poprawek i uzupełnień, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powinien być złożony przez zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego lub doręczenia zamawiającemu jednostronnego protokołu, o którym mowa w § 26 ust. 3.

VII.

Odpowiedzialność stron za wykonanie na podstawie umów prac badawczych.

§  28.
1.
Wykonawca prac badawczych jest obowiązany do bezpłatnego wykonania w terminie uzgodnionym z zamawiającym wszelkich poprawek i uzupełnień, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 3.
2.
Jeżeli wykonawca pracy badawczej nie wykona poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający może wykonać poprawki i uzupełnienia na jego koszt.
§  29.
1.
Jeżeli wady przedmiotu umowy, ujawnione w toku dokonywania odbioru, nie dadzą się usunąć, zamawiający może:
1)
odstąpić od umowy, w razie gdy wady są tego rodzaju, że uniemożliwiają zgodny z przeznaczeniem użytek przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym jednostkę nadrzędną nad wykonawcą prac badawczych,
2)
nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar umownych za zwłokę żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
3)
przyjąć przedmiot umowy obniżając odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot zgodnie z § 15 ust. 2.
2.
Jeżeli wykonana praca badawcza ma wady, które dadzą się usunąć, zamawiający może:
1)
odmówić przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad uniemożliwiających realizację zadania,
2)
przyjąć przedmiot umowy z wadami, ewentualnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot zgodnie z § 15,
3)
przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając wykonawcy pracy badawczej odpowiedni termin na usunięcie wad.
3.
Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 2 pkt 1, zamawiający ma prawo do kar umownych, o których mowa w § 34, i do ewentualnego odszkodowania uzupełniającego.
§  30.
1.
Jeżeli wada wyszła na jaw po odbiorze pracy, należy zawiadomić o tym bezzwłocznie wykonawcę prac badawczych. O terminie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie istnienia wady należy zawiadomić wykonawcę prac badawczych na piśmie na 10 dni naprzód. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznaczy wykonawcy pracy badawczej termin usunięcia wady lub może ją usunąć w jego zastępstwie i za jego zgodą.
2.
Koszty związane z zastępczym usunięciem wad obciążają wykonawcę pracy badawczej.
3.
Zamawiający, który bezzasadnie pobrał od wykonawcy pracy badawczej kwotę, o której mowa w ust. 2, powinien zwrócić ją niezwłocznie.
4.
Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, jeżeli nie zawiadomi wykonawcy pracy badawczej niezwłocznie po wykryciu tych wad.
§  31.
1.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy każdej ze stron należy się kara umowna w zastrzeżonej na ten wypadek w umowie wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Poszkodowany może ponadto dochodzić wyrównania szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
2.
Jeżeli praca badawcza została wykonana w znacznej części, wykonawca może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
§  32.
Kara umowna, a także ewentualne odszkodowanie należy się również, gdy niewykonanie umowy całkowicie lub częściowo nastąpiło wskutek decyzji jednostki nadrzędnej lub organu naczelnego, któremu podlega strona zobowiązana.
§  33.
Zamawiający obowiązany jest zapłacić karę umowną:
1)
za zwłokę w dostarczeniu danych niezbędnych do rozpoczęcia prac badawczych,
2)
za spowodowanie opóźnienia lub przerwy w wykonaniu umowy z innych przyczyn

w wysokości 0,05% wynagrodzenia z umowy za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

§  34.
1.
Wykonawca prac badawczych płaci zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w umowie:
1)
za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w umowie - 0,05% wynagrodzenia, należnego z tytułu wykonania przedmiotu odbioru, za każdy dzień zwłoki,
2)
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - 0,05% wynagrodzenia, należnego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2.
W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50%.
3.
Wykonawca prac badawczych obowiązany jest pokryć koszty związane z niedojściem do skutku odbioru, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności, za które odpowiada. Jeżeli niedojście do skutku odbioru spowodowane przez wykonawcę prac badawczych wywoła zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, koszty, o których mowa wyżej, powiększają karę umowną ustaloną w ust. 1 pkt 1.
§  35.
Strony mogą w umowie ustalić kary umowne w wysokości innej niż przewidziane w §§ 33 i 34, a także z tytułów nie przewidzianych w zasadach zleceń i umów.
§  36.
Kar umownych można dochodzić z kilku tytułów jednocześnie. Suma kar umownych należnych uprawnionemu ze wszystkich tytułów nie może przekraczać 10% wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

VIII.

Obowiązki, kontrola i odbiór oraz odpowiedzialność za prace badawcze wykonywane na podstawie zleceń.

§  37.
Przepisy §§ 18, 19, 20, 23 ust. 2, §§ 25, 26, 27 i 28 dotyczące prac badawczych wykonywanych na podstawie umów mają odpowiednio zastosowanie do prac badawczych wykonywanych na podstawie zleceń.
§  38.
Jeżeli wykonana praca badawcza ma wady ujawnione w toku jej odbioru lub po odbiorze, zamawiający może zlecić wykonawcy pracy badawczej usunięcie tych wad bądź przekazać usunięcie wad innemu wykonawcy, bądź też przyjąć przedmiot zlecenia z wadami, obniżając odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 15.

IX.

Rozliczenia i wynagrodzenia dotyczące zleceń i umów o prace badawcze.

§  39.
1.
Za prace wykonane na podstawie zleceń lub umów, jak również za etapy prac przewidziane w zleceniu lub umowie strony rozliczają się na podstawie faktur po wykonaniu całości pracy lub jej etapu. Rozliczenia dokonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczących gospodarki finansowej jednostek wykonujących prace badawcze.
2.
Ceny za prace badawcze wykonane na podstawie zleceń lub umów ustalane są na podstawie uzgodnionych z zamawiającym kalkulacji wstępnych sporządzonych według zasad ustalonych w odrębnym zarządzeniu.
3.
Wystawienie faktury następuje w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego lub jednostronnych protokołów, o których mowa w § 25 ust. 4 i w § 26 ust. 3, bądź protokołu przerwania pracy, stosownie do przepisu § 25 ust. 3. W terminie do 60 dni od dnia sporządzenia protokołu wykonawca pracy badawczej obowiązany jest sporządzić kalkulację wynikową pracy, przy której zgodnie z przepisami określonymi w ust. 1 obowiązuje górny limit faktycznego zysku, a jeżeli okaże się, że limit ten został przekroczony - zwrócić zamawiającemu nadwyżkę (bonifikata z ceny).
§  40.
Jeżeli wykonanie pracy badawczej objętej zleceniem lub umową zostało przerwane z przyczyn niezależnych od wykonawcy albo doszło do rozwiązania umowy zgodnie z § 21, zamawiający obowiązany jest zapłacić należność za wykonaną część pracy w wysokości faktycznie poniesionych przez wykonawcę nakładów. Jeżeli przerwanie pracy lub odstąpienie od umowy nastąpiło z winy zamawiającego, wówczas wysokość tej należności powiększa się o planowany narzut zysku.
§  41.
Otrzymanie negatywnego wyniku pracy badawczej wykonanej zgodnie ze zleceniem lub z umową nie zwalnia zamawiającego od obowiązku zapłaty za wykonaną pracę, chyba że w zleceniu lub w umowie ustalono inaczej.

X.

Umowy o wdrożenie.

§  42.
1.
Jeżeli zgodnie z odpowiednimi planami rozwoju nauki i techniki wynik pracy badawczej został przewidziany do wdrożenia w określonym przedsiębiorstwie, pomiędzy wykonawcą prac badawczych a tym przedsiębiorstwem powinna być przed rozpoczęciem pracy badawczej zawarta umowa o wdrożenie. Jeżeli przewiduje się wdrożenie wyniku w dwóch lub więcej przedsiębiorstwach, umowa o wdrożenie powinna być zawarta z każdym przedsiębiorstwem oddzielnie.
2.
Umowa o wdrożenie powinna zawierać:
1)
określenie stron,
2)
miejsce i datę zawarcia umowy,
3)
określenie przedmiotu wdrożenia,
4)
szczegółowy zakres niezbędnej pomocy autorskiej wykonawcy pracy badawczej przy pracach wdrożeniowych na rzecz przedsiębiorstwa, terminy i formy udzielania tej pomocy oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy pracy badawczej,
5)
termin uruchomienia przez przedsiębiorstwo produkcji w skali przemysłowej (z ewentualnym określeniem także orientacyjnego harmonogramu osiągania założonej w dokumentacji technicznej zdolności produkcyjnej i innych wskaźników ekonomiczno-technicznych nowej produkcji),
6)
zobowiązanie przedsiębiorstwa do przestrzegania w produkcji założeń technologicznych, wynikających z przekazanej dokumentacji i wskazówek nadzoru autorskiego.

Jeżeli w chwili podpisywania umowy o wdrożenie niektóre z powyższych danych nie mogą być jeszcze ustalone w sposób ścisły i ostateczny, należy podać dane orientacyjne oraz odpowiednie klauzule, określające sposób i terminy uściślenia tych danych.

3.
Wynagrodzenie za pomoc autorską wykonawcy pracy badawczej przy pracach wdrożeniowych ustala się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem narzutu zysku obliczanego zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wykonawcy prac badawczych.
4.
Jeżeli wdrożenie ma wynikać z rozwiązania problemu, umowę z przedsiębiorstwem wdrażającym zawiera jednostka koordynująca lub wskazana przez nią jednostka współpracująca.
5.
Umowę o wdrożenie akceptuje jednostka nadrzędna nad przedsiębiorstwem wdrażającym. W razie gdy jest to uzasadnione systemem przydziału środków niezbędnych do wdrożenia, jednostka nadrzędna w ramach posiadanych uprawnień obowiązana jest zapewnić takie środki przedsiębiorstwu wdrażającemu.
6.
Jeżeli wynik pracy badawczej został przewidziany do wdrożenia, lecz w momencie rozpoczynania pracy badawczej nie można jeszcze wskazać przedsiębiorstwa wdrażającego, umowę o wdrożenie z wykonawcą pracy (jednostką koordynującą lub współpracującą) zawiera zjednoczenie (jednostka równorzędna) właściwe branżowo. Umowę tę - po ustaleniu przedsiębiorstwa wdrażającego - zastępuje się umową zawartą z właściwym przedsiębiorstwem wdrażającym.
7.
Przedsiębiorstwa przewidziane do wdrażania bądź właściwe branżowo zjednoczenia (jednostki równorzędne) upoważnione są do udziału:
1)
w czynnościach poprzedzających zawieranie umów (wydawanie zleceń) o prace badawcze, w szczególności gdy chodzi o ustalanie warunków wykonywania prac i określenie pożądanych ich rezultatów (parametrów rozwiązania),
2)
w kontroli postępu wykonywanych prac badawczych oraz jakości ich wyników,
3)
w odbiorze zakończonych prac badawczych.
§  43.
1.
Jeżeli jednostka (wykonawca pracy badawczej, a przy zadaniach objętych problemem - jednostka koordynująca lub wskazana przez nią jednostka współpracująca) zawierająca z przedsiębiorstwem umowę o wdrożenie, zwana dalej w tym paragrafie wykonawcą, upoważniona jest zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1970 r. do tworzenia funduszu efektów wdrożeniowych, umowa o wdrożenie, oprócz danych wymienionych w § 42 ust. 2, powinna określać ponadto:
1)
sposób obliczania i weryfikowania efektów ekonomicznych wdrożenia, jako podstawy odpisów (wpłat udziału) na fundusz efektów wdrożeniowych, tworzony u wykonawcy,
2)
okres dokonywania odpisów oraz ich wysokość w kolejnych latach, wyrażoną w odsetkach kwot efektów ekonomicznych,
3)
terminy wpłat równowartości odpisów przez przedsiębiorstwo,
4)
dodatkowe (poza przewidzianymi już ewentualnie w umowie o pracę badawczą) wzajemne gwarancje materialne stron, dotyczące wywiązania się z zobowiązań umowy.
2.
Gwarancje materialne (ust. 1 pkt 4) mogą dotyczyć w szczególności:
1)
w odniesieniu do wykonawcy - dotrzymania terminu przekazania opracowania, osiągnięcia określonych parametrów techniczno-ekonomicznych rozwiązania (co powinno być stwierdzone w momencie odbioru pracy badawczej), a ewentualnie także osiągnięcia określonych parametrów eksploatacyjnych po wdrożeniu wyniku pracy (pod warunkiem przestrzegania przez przedsiębiorstwo instrukcji technologicznej i wskazówek nadzoru autorskiego),
2)
w odniesieniu do przedsiębiorstwa wdrażającego - dotrzymania terminu wdrożenia wyniku pracy, przestrzegania po uruchomieniu produkcji przemysłowej instrukcji technologicznej t wskazówek nadzoru autorskiego oraz osiągania zaplanowanych rozmiarów produkcji i sprzedaży w wyznaczonych terminach.
3.
Jeżeli umowa o wdrożenie, w której uwzględnia się udział w efektach wdrożeniowych, wiąże się z rozwiązaniem problemu, a stroną zawierającą taką umowę jest jednostka koordynująca, jednostka ta powinna zawierać dodatkowe umowy z jednostkami współpracującymi. W umowach tych należy określić:
1)
w odniesieniu do jednostek współpracujących uprawnionych do tworzenia funduszu efektów wdrożeniowych - procentowy udział tych jednostek we wpływach na fundusz efektów wdrożeniowych jednostki koordynującej oraz terminy przekazywania tego udziału,
2)
w odniesieniu do jednostek współpracujących nie uprawnionych do tworzenia funduszu efektów wdrożeniowych - procentowy udział tych jednostek we wpływach na fundusz nagród za efekty wdrożeniowe jednostki koordynującej oraz terminy przekazywania tego udziału.
§  44.
Do umów o wdrożenie mają odpowiednio zastosowanie przepisy §§ 5-9 zasad zleceń i umów.

XI.

Ustalenia końcowe.

§  45.
Strony mogą zamieszczać w umowie uzgodnione postanowienia szczególne, nie przewidziane w niniejszych zasadach.
§  46.
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, każda ze stron lub obie strony wspólnie mogą nieodpłatnie rozpowszechniać wyniki prac na terenie kraju w sposób nieograniczony.
§  47.
W sprawach nie uregulowanych zasadami zleceń i umów mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.