Monitor Polski

M.P.1955.80.957

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 27 sierpnia 1955 r.
w sprawie zasad i trybu uznawania chlewni za zarodowe i reprodukcyjne.

Na podstawie art. 4 i 5 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych (Dz. U. Nr 6, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. Zadaniem chlewni zarodowych i reprodukcyjnych jest doskonalenie pogłowia trzody chlewnej i produkowanie zarodowych knurków i loszek wysokiej jakości dla potrzeb masowej hodowli.
§  2.
1. Chlewnie uznaje się za zarodowe lub reprodukcyjne, jeżeli odpowiadają następującym warunkom:
1) w chlewniach, które mają być uznane za zarodowe:
a) co najmniej 80% loch stada podstawowego jest wpisanych do wojewódzkiej księgi, a pozostałe lochy stada podstawowego - do powiatowej księgi zarodowej trzody chlewnej,
b) knury są wpisane przynajmniej do wojewódzkiej księgi zarodowej trzody chlewnej;
2) w chlewniach, które mają być uznane za reprodukcyjne:
a) co najmniej 50% loch stada podstawowego jest wpisanych do wojewódzkiej księgi, a pozostałe lochy stada podstawowego - do powiatowej księgi zarodowej trzody chlewnej,
b) knury są wpisane przynajmniej do wojewódzkiej księgi zarodowej trzody chlewnej;
3) wszystkie zwierzęta są zdrowe (bez klinicznych objawów chorobowych) oraz systematycznie szczepione przeciw różycy i pomorowi i w chlewni nie występują choroby o charakterze stacjonarnym;
4) zwierzęta żywione są racjonalnie, a gospodarstwo zabezpiecza w pełni pokrycie zapotrzebowania na paszę dla trzody chlewnej;
5) zapewnione są zdrowe warunki bytowania zwierząt i budynki chlewni posiadają okólniki o powierzchni odpowiedniej w stosunku do liczebności zwierząt;
6) średnia wartość użytkowa lochy stada podstawowego odpowiada następującym wskaźnikom:
w chlewniach, które mają być uznane za:
zarodowereprodukcyjne
rasy białerasa puławskarasy białerasa puławska
ilość miotów w ciągu roku1,71,71,51,5
plenność (ilość prosiąt odchowanych od lochy w ciągu roku)14131211
7) osoby zajmujące się prowadzeniem i obsługiwaniem chlewni posiadają odpowiednie kwalifikacje.
2. Uznanie chlewni za zarodową może nastąpić po upływie co najmniej 2-letniego okresu, a uznanie chlewni za reprodukcyjną - po upływie co najmniej 1-rocznego okresu przeprowadzania oceny wartości użytkowej loch (ust. 1 pkt 6).
3. Ocenę wartości użytkowej loch (ust. 1 pkt 6) przeprowadza personel chlewni pod kontrolą personelu zootechnicznego powiatowego zarządu rolnictwa.
§  3.
1. O uznaniu chlewni za zarodowe lub reprodukcyjne orzekają prezydia wojewódzkich rad narodowych na podstawie opinii wydanej przez komisję.
2. Komisja wydaje opinię po przeprowadzeniu lustracji chlewni.
3. W skład komisji przeprowadzającej lustracje chlewni, które mają być uznane za zarodowe, wchodzą:
1) jako przewodniczący - starszy zootechnik trzody chlewnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej;
2) jako członkowie - przedstawiciel Instytutu Zootechniki oraz lekarz weterynarii, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
4. Ministerstwo Rolnictwa może delegować do komisji (ust. 3) swego przedstawiciela, który pełni wówczas funkcję przewodniczącego.
5. W skład komisji przeprowadzającej lustracje chlewni, które mają być uznane za reprodukcyjne, wchodzą:
1) jako przewodniczący - starszy zootechnik hodowli trzody chlewnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej;
2) jako członkowie - główny zootechnik prezydium powiatowej rady narodowej oraz lekarz weterynarii, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
6. W przypadku gdy przeprowadza się lustrację chlewni podległej Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, w skład komisji wchodzi również zootechnik właściwego zjednoczenia państwowych gospodarstw rolnych lub zespołu hodowli zarodowej.
§  4.
1. Posiadacze chlewni uznanych za zarodowe lub reprodukcyjne obowiązani są - po zabezpieczeniu odnowienia własnego stada loch - odchować od każdej wpisanej do księgi lochy stada podstawowego corocznie na sprzedaż następującą przeciętnie ilość knurków i loszek nadających się do dalszej hodowli:
1) w chlewniach uznanych za zarodowe - 2 knurki i 3 loszki;
2) w chlewniach uznanych za reprodukcyjne - 1,5 knurka i 2,5 loszki.
2. Kwalifikację knurków i loszek do dalszej hodowli przeprowadza zootechnik wojewódzkiego zarządu rolnictwa.
§  5. Chlewnie uznane za zarodowe i reprodukcyjne pozostają pod nadzorem i szczególną opieką służby zootechnicznej prezydiów rad narodowych oraz korzystają z bezpłatnej opieki weterynaryjnej, której zakres ustali odrębne zarządzenie.
§  6.
1. W przypadku gdy chlewnia uznana za zarodową lub reprodukcyjną przestała odpowiadać warunkom podanym w § 2, uznanie zostaje cofnięte przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej na podstawie opinii komisji określonej w § 3. Komisja wydaje opinię po przeprowadzeniu lustracji chlewni.
2. W przypadku gdy posiadacz chlewni nie dopełnia obowiązku określonego w § 4, prezydium wojewódzkiej rady narodowej może cofnąć uznanie chlewni za zarodową lub reprodukcyjną.
§  7. Aktualny wykaz wszystkich chlewni uznanych za zarodowe i reprodukcyjne podaje się do publicznej wiadomości w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej dwa razy do roku:
1) za pierwsze półrocze roku kalendarzowego - w sierpniu;
2) za drugie półrocze - w lutym następnego roku.
§  8. Do 1957 r. mogą być uznane za reprodukcyjne chlewnie, w których ilość loch, wpisanych do wojewódzkich ksiąg zarodowej trzody chlewnej, wynosi tylko 25%.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.