Zasady i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1959.55.265

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 7 kwietnia 1959 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na wykonywanie prac projektowych w budownictwie przez pracowników zatrudnionych w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pozwoleniach na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie (Dz. U. Nr 44, poz. 217) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownicy zatrudnieni w organach administracji, przedsiębiorstwach i instytucjach resortu komunikacji oraz w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych mogą podejmować się doraźnie, jako zajęcia ubocznego, wykonywania prac projektowych w budownictwie dla gospodarki uspołecznionej i osób prywatnych, za zezwoleniem właściwego organu przełożonego.
2.
Na przyjęcie każdego zlecenia pracownik powinien uzyskać oddzielne zezwolenie.
1.
Organem przełożonym, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest:
1)
Minister Komunikacji - dla:
a)
dyrektorów departamentów i centralnych zarządów, dyrektorów okręgów kolei państwowych oraz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw podległych bezpośrednio Ministrowi,
b)
zastępców pracowników wymienionych pod lit. a),
c)
radców Ministra;
2)
dyrektor departamentu, centralnego zarządu - dla pracownika departamentu, centralnego zarządu, z wyjątkiem pracowników określonych w pkt 1 lit. b);
3)
dyrektor centralnego zarządu (dyrektor jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwami) - dla podległych mu dyrektorów przedsiębiorstw i ich zastępców;
4)
dyrektor okręgu kolei państwowych - dla wszystkich pracowników okręgu, z wyjątkiem zastępców dyrektora;
5)
dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej Polskich Kolei Państwowych podległej Ministrowi Komunikacji - dla podległych mu pracowników, z wyjątkiem zastępców dyrektora (kierownika, naczelnika);
6)
dyrektor przedsiębiorstwa lub instytucji - dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zastępców dyrektora;
7)
przewodniczący prezydium rady narodowej - dla kierowników wydziałów komunikacji;
8)
kierownik wydziału komunikacji prezydium rady narodowej - dla podległych mu pracowników.
1.
Zezwolenia mogą być udzielane na podstawie pisemnego wniosku pracownika, złożonego do właściwego organu przełożonego z zachowaniem drogi służbowej.
2.
Zezwolenie może uzyskać jedynie pracownik posiadający:
1)
uprawnienia budowlane przewidziane przepisami art. 360, 361, 362, 363, 364 i 365 prawa budowlanego lub
2)
kwalifikacje fachowe do sporządzania projektów innych specjalności w budownictwie, ustalone rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określania kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 66, poz. 328).
3.
Pracownik ubiegający się o zezwolenie powinien załączyć do wniosku uwierzytelniony odpis dokumentów stwierdzających posiadanie przez niego wymaganych kwalifikacji fachowych.
4.
Organ udzielający zezwolenia jest obowiązany do prowadzenia ewidencji tych zezwoleń.
5.
W ewidencji (ust. 4) powinny być uwidocznione:
1)
imię i nazwisko pracownika przyjmującego zlecenie,
2)
przedmiot pracy projektowej i jej zleceniodawca,
3)
termin, w którym zamówienie powinno być wykonane,
4)
wysokość wynagrodzenia za wykonanie pracy.
1.
Niedopuszczalne jest udzielanie zezwolenia:
1)
pracownikowi, zatrudnionemu w jednostce zamawiającej, na wykonanie prac projektowych, które należą do normalnych obowiązków tego pracownika;
2)
pracownikowi państwowego biura (pracowni) projektów, do którego zakresu działania należy wykonywanie prac projektowych dla jednostki zamawiającej;
3)
na prace projektowe, których wykonanie przeszkadzałoby pracownikowi w należytym wykonywaniu czynności służbowych lub mogłoby wywołać uzasadnione podejrzenie o stronniczość;
4)
pracownikowi nie posiadającemu kwalifikacji, określonych w § 3 ust. 2.
2.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych jednostka nadrzędna nad państwowym biurem (pracownią) projektów może zezwolić na odstępstwa od przepisu ust. 1 pkt 2.
Łączna suma wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika w ciągu jednego roku nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł, z tym że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może być podwyższona przez właściwy organ przełożony.
Wykonywanie prac projektowych bez uzyskania zezwolenia ze strony organu przełożonego określonego w § 2 stanowi naruszenie obowiązków służbowych, za które pracownicy dopuszczający się tego naruszenia będą pociągani do odpowiedzialności z zastosowaniem najwyższych sankcji przewidzianych we właściwych przepisach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.