Zasady i tryb udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.

Monitor Polski

M.P.1965.53.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 9 września 1965 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. z 1949 r. Nr 55, poz. 437, z 1955 r. Nr 15, poz. 83 i z 1961 r. Nr 53, poz. 296) oraz w związku z § 2 ust. 4 zarządzenia nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1957 r. w sprawie ochrony tajemnicy państwowej przy dokonywaniu zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów ważnych ze względu na obronę lub bezpieczeństwo Państwa (Monitor Polski Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje:
1.
Dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych, będących w gestii jednostek organizacyjnych resortu łączności, wymaga zezwolenia.
2.
W resorcie łączności obiektami i przedmiotami zastrzeżonymi są:
1)
obiekty o przeznaczeniu specjalnym (budynki i urządzenia), części tych obiektów oraz poszczególne fragmenty urządzeń; wykaz tych obiektów ustalają odrębne przepisy,
2)
stacje wzmacniakowe telefonii naturalnej i nośnej, stacje telegrafii wielokrotnej, przełączalnie kablowe,
3)
centrale telefoniczne: międzynarodowa, międzymiastowe węzłowe, zbiorcze i końcowe w rozumieniu regulaminu służby ruchu telefonii międzymiastowej (VII.TF.3), centrale telegraficzne, biura badań, pomiarownie wojewódzkie i rejonowe oraz pomieszczenia dyspozytorskie,
4)
obiekty radiokomunikacji stałej i morskiej, nadawcze stacje radiofoniczne i telewizyjne oraz stacje linii radiowych,
5)
zakłady naukowo-badawcze, laboratoria oraz biura projektowe,
6)
zakłady produkcyjne i naprawcze, składnice zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz magazyny i składowiska.
1.
Zezwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wydaje Ministerstwo Łączności.
2.
Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek złożony do właściwej jednostki organizacyjnej resortu łączności podległej bezpośrednio Ministrowi Łączności.
3.
Wniosek powinien zawierać:
1)
nazwę organizacji (instytucji, przedsiębiorstwa) lub nazwisko i imię osoby fizycznej występującej z wnioskiem,
2)
nazwę obiektu (części obiektu) lub przedmiotu, które mają być fotografowane, filmowane lub szkicowane,
3)
określenie celu, w jakim mają być wykonane zdjęcia, szkice i rysunki,
4)
nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej do dokonania zdjęć, szkiców i rysunków,
5)
określenie dnia, w którym dokonywane będą zdjęcia, szkice i rysunki.
4.
Jednostka organizacyjna określona w ust. 2 przesyła wniosek wraz ze swą opinią do Ministerstwa Łączności.
Zezwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinno określać:
1)
obiekt z wyszczególnieniem pomieszczeń i urządzeń lub ich części, mających być przedmiotem zdjęć, szkiców i rysunków,
2)
cel, w jakim mogą być wykonane zdjęcia, szkice i rysunki,
3)
nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej do dokonania zdjęć, szkiców i rysunków,
4)
okres ważności zezwolenia.
Zezwolenie nie upoważnia:
1)
do dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków z góry, na których występowałyby obiekty strzeżone; na dokonywanie takich zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków zezwolenia udziela Minister Łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
2)
do podawania - przy publikowaniu zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych - szczegółowej lokalizacji tych obiektów i przedmiotów.
W zakresie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych obowiązują przepisy dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz. U. Nr 24, poz. 160).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.