§ 2. - Zasady i tryb udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.

Monitor Polski

M.P.1965.53.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1965 r.
§  2.
1.
Zezwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wydaje Ministerstwo Łączności.
2.
Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek złożony do właściwej jednostki organizacyjnej resortu łączności podległej bezpośrednio Ministrowi Łączności.
3.
Wniosek powinien zawierać:
1)
nazwę organizacji (instytucji, przedsiębiorstwa) lub nazwisko i imię osoby fizycznej występującej z wnioskiem,
2)
nazwę obiektu (części obiektu) lub przedmiotu, które mają być fotografowane, filmowane lub szkicowane,
3)
określenie celu, w jakim mają być wykonane zdjęcia, szkice i rysunki,
4)
nazwisko, imię i stanowisko osoby upoważnionej do dokonania zdjęć, szkiców i rysunków,
5)
określenie dnia, w którym dokonywane będą zdjęcia, szkice i rysunki.
4.
Jednostka organizacyjna określona w ust. 2 przesyła wniosek wraz ze swą opinią do Ministerstwa Łączności.