§ 1. - Zasady i tryb udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności.

Monitor Polski

M.P.1965.53.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1965 r.
§  1.
1.
Dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych, będących w gestii jednostek organizacyjnych resortu łączności, wymaga zezwolenia.
2.
W resorcie łączności obiektami i przedmiotami zastrzeżonymi są:
1)
obiekty o przeznaczeniu specjalnym (budynki i urządzenia), części tych obiektów oraz poszczególne fragmenty urządzeń; wykaz tych obiektów ustalają odrębne przepisy,
2)
stacje wzmacniakowe telefonii naturalnej i nośnej, stacje telegrafii wielokrotnej, przełączalnie kablowe,
3)
centrale telefoniczne: międzynarodowa, międzymiastowe węzłowe, zbiorcze i końcowe w rozumieniu regulaminu służby ruchu telefonii międzymiastowej (VII.TF.3), centrale telegraficzne, biura badań, pomiarownie wojewódzkie i rejonowe oraz pomieszczenia dyspozytorskie,
4)
obiekty radiokomunikacji stałej i morskiej, nadawcze stacje radiofoniczne i telewizyjne oraz stacje linii radiowych,
5)
zakłady naukowo-badawcze, laboratoria oraz biura projektowe,
6)
zakłady produkcyjne i naprawcze, składnice zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz magazyny i składowiska.