Monitor Polski

M.P.1965.27.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 29 maja 1965 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania kredytu bankowego na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe.

Na podstawie § 9 ust. 2 uchwały nr 122 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 27, poz. 133), po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych, w wytycznych do opracowania projektów planów spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego przez prezydia powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych, zwanych dalej "planami powiatowymi", dokonują podziału nakładów i kredytów bankowych przeznaczonych na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe między poszczególne powiaty i miasta stanowiące powiaty.
2. Przy dokonywaniu podziału nakładów i kredytów bankowych, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić:
1) przewidywane rozmiary spółdzielczego budownictwa resortowego realizowanego w ramach nakładów przekazywanych przez zakłady pracy,
2) planowany udział środków zakładowych funduszów mieszkaniowych w finansowaniu spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
§  2.
1. W ramach otrzymanych przez prezydia powiatowych (miast stanowiących powiaty) rad narodowych nakładów i kredytu bankowego (§ 1) spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego opracowują projekty planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych nowo rozpoczynanych oraz wkładki roczne do planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych kontynuowanych.
2. Projekty planów rzeczowo-finansowych (wkładki roczne) powinny być opracowane w porozumieniu z wykonawcą robót budowlano-montażowych oraz z uwzględnieniem opinii właściwego oddziału Banku Inwestycyjnego.
3. Warunkiem włączenia zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego do projektu planu jest posiadanie przez spółdzielnie między innymi wkładów własnych w odpowiedniej wysokości, dokumentacji terenowo-prawnej i projektowo-kosztorysowej w wymaganym zakresie oraz przestrzeganie obowiązujących normatywów projektowania i jednostkowych kosztów budowy.
§  3.
1. Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego mają obowiązek opracowania projektów planów rzeczowo-finansowych lub wkładek rocznych do planów rzeczowo-finansowych dla wszystkich zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w danym roku planowym w ramach spółdzielczego budownictwa powszechnego, zakładowego i resortowego.
2. Opracowanie projektów planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych nowo rozpoczynanych spółdzielczego budownictwa resortowego może nastąpić w terminie późniejszym, po zatwierdzeniu narodowego planu gospodarczego oraz po przekazaniu przez zainteresowany zakład pracy na rzecz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego nakładów i środków, w trybie zmian formalnych w planie.
§  4.
1. Projekty planów rzeczowo-finansowych (wkładki roczne), o których mowa w § 2 i § 3, akceptuje oddział Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego i przedstawia organowi do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydium powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej.
2. Organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 1, po przeanalizowaniu przyjmuje projekty planów rzeczowo-finansowych (wkładki roczne) i przedstawia zawarte w nich podstawowe zadania i wskaźniki wraz z wnioskami w trybie przewidzianym dla prac nad projektem planu powiatowego - prezydium rady narodowej do zatwierdzenia.
§  5.
1. Na podstawie projektów planów rzeczowo-finansowych (wkładek rocznych) oraz podstawowych zadań i wskaźników spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, ujętych zatwierdzonymi planami powiatowymi, oddział Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego opracowuje spis zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego dla całości zadań przewidzianych do realizacji na terenie danego województwa.
2. Spis zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego powinien być opracowany w układzie powiatowym (miast stanowiących powiaty).
3. Spis zadań inwestycyjnych, o którym wyżej mowa, może być uzupełniony w toku prac nad projektem planu lub w okresie przewidzianym na włączenie poślizgu i zmiany formalne w planie zadaniami spółdzielczego budownictwa resortowego zgodnie z ustaleniami § 3 ust. 2.
4. W miastach wyłączonych z województw oddział Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego opracowuje spis zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, przewidzianych do realizacji na terenie danego miasta, na podstawie wytycznych prezydiów rad narodowych tych miast oraz w oparciu o projekty planów rzeczowo-finansowych (wkładki roczne).
§  6.
1. Spisy zadań spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w § 5, są przedstawiane wojewódzkiemu zarządowi dyrekcji budowy osiedli robotniczych (jednostce równorzędnej).
2. Wojewódzki zarząd dyrekcji budowy osiedli robotniczych (jednostka równorzędna) przeprowadza analizę spisów zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, sprawdzając:
1) zgodność z wytycznymi prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej oraz zatwierdzonym planem powiatowym,
2) stan przygotowania inwestycji do realizacji,
3) zgodność planowanych kosztów ze średnim kosztem dyrektywnym ustalonym dla województwa (miasta wyłączonego z województwa),
4) prawidłowość etapowania inwestycji i koncentracji nakładów,
5) prawidłowość wykazanej akumulacji środków własnych i sposobu sfinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na odpowiedni udział środków zakładowych funduszów mieszkaniowych,
6) zapewnienie wykonawstwa.
3. Organ prezydium może zażądać w razie potrzeby przedstawienia przez oddział Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego dodatkowych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 2.
§  7.
1. Po przeanalizowaniu spisu zadań inwestycyjnych wojewódzki zarząd dyrekcji budowy osiedli robotniczych (jednostka równorzędna) przedstawia go wraz ze swoją opinią i wnioskami w trybie przewidzianym dla prac nad projektem planu wojewódzkiego do zatwierdzenia przez prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej.
2. Prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej, zatwierdzając spis zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, przyznaje równocześnie kredyt bankowy dla poszczególnych spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na realizację spółdzielczego budownictwa powszechnego.
§  8.
1. Zatwierdzony spis zadań inwestycyjnych budownictwa spółdzielczego oraz przyznany przez prezydium kredyt bankowy stanowią podstawę do zatwierdzenia opracowanych przez spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych nowo rozpoczynanych oraz wkładek rocznych do planów rzeczowo-finansowych dla zadań inwestycyjnych kontynuowanych.
2. Plany rzeczowo-finansowe oraz wkładki roczne do planów rzeczowo-finansowych są zatwierdzane przez oddział Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego po zaopiniowaniu przez oddział Banku Inwestycyjnego.
3. W razie rozbieżności zdań co do słuszności zastrzeżeń zgłoszonych przez oddział Banku Inwestycyjnego spór rozstrzyga wojewódzki zarząd dyrekcji budowy osiedli robotniczych (jednostka równorzędna).
4. Zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe (wkładki roczne) muszą być zgodne ze spisem zadań inwestycyjnych.
5. Zmiany w planach rzeczowo-finansowych (wkładkach rocznych), powodujące zmianę zadań i wskaźników ujętych zatwierdzonymi spisami zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, wymagają zgody wojewódzkiego zarządu dyrekcji budowy osiedli robotniczych (jednostki równorzędnej).
§  9.
1. Prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej może upoważnić wojewódzki zarząd dyrekcji budowy osiedli robotniczych (jednostkę równorzędną) do wprowadzenia w zatwierdzonym spisie zadań inwestycyjnych spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego zmian, łącznie z korektą przyznanego kredytu bankowego, wynikających z włączenia do planu poślizgu z roku ubiegłego oraz z innych uzasadnionych przyczyn.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, polegające na zmniejszeniu zakresu rzeczowego budownictwa spółdzielczego, przewidzianego w planie powiatowym do realizacji w danym roku, wymagają uzgodnienia z prezydium właściwej powiatowej (miasta stanowiącego powiat) rady narodowej.
§  10.
1. Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego mogą podejmować realizację inwestycji wyłącznie na podstawie zatwierdzonych w przepisanym trybie planów rzeczowo-finansowych (wkładek rocznych).
2. Wzory planów rzeczowo-finansowych (wkładek rocznych) dla spółdzielni budownictwa mieszkaniowego ustala Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Komunalnej i Ministerstwem Finansów.
§  11. Wzór spisu zadań inwestycyjnych dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego zostanie ustalony odrębnie.
§  12. Przy opracowywaniu projektów planów budownictwa spółdzielczego, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, obowiązują zasady i terminy określone w odrębnych przepisach regulujących tryb opracowania narodowego planu gospodarczego i terenowych planów gospodarczych.
§  13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą w stosunku do inwestycji przewidzianych do realizacji w planie na 1966 r.