Monitor Polski

M.P.1954.A-54.738

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1954 r.

ZARZĄDZENIE NR 125
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 1954 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na podstawie § 15 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Państwa dotacji dla instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i kulturalno-oświatowych (Monitor Polski Nr A-29, poz. 356) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołane w zarządzeniu paragrafy uchwały oznaczają paragrafy uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 14 marca 1953 r. w sprawie zasad i trybu udzielania z budżetu Państwa dotacji dla instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń społecznych i kulturalno-oświatowych (Monitor Polski Nr A-29, poz. 356).
§  2. Instytucje wymienione w § 1 uchwały mogą w przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami ogólnopaństwowymi lub wojskowymi otrzymywać z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej dotacje:
a) na zrównoważenie swego budżetu,
b) na wykonanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej lub wojskowej i nie przewidzianych w budżetach tych instytucji.
§  3. Dotacje przyznaje Ministerstwo Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanej instytucji lub i urzędu w ramach kredytów przewidzianych na dotacje w budżecie centralnym Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  4. Celowość przyznania dotacji stwierdza dowódca sprawujący nadzór nad instytucją po zbadaniu praktycznych potrzeb i dochodów tej instytucji.
§  5.
1. Przy udzielaniu dotacji na zrównoważenie budżetu Ministerstwo Obrony Narodowej analizuje i zatwierdza:
a) plan działalności instytucji dotowanej, a w szczególności etaty osobowe i fundusz płac oraz etaty samochodowe tej instytucji,
b) projekt preliminarza budżetowego tej instytucji.
2. Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki, jakie zostaną uznane za konieczne w związku z udzieleniem dotacji.
3. W razie niedotrzymania warunków określonych w ust. 2 Ministerstwo Obrony Narodowej może - niezależnie od innych skutków - wstrzymać dalsze udzielanie dotacji.
§  6.
1. Dla zapewnienia celowego i prawidłowego wydatkowania dotacji oraz umożliwienia należytej kontroli, w tym zakresie Ministerstwu Obrony Narodowej służy prawo badania całokształtu działalności instytucji dotowanej.
2. Ponadto instytucja podlega kontroli Ministerstwa Kontroli Państwowej.
§  7.
1. Do udzielania dotacji instytucjom wymienionym w § 1 uchwały stosuje się odpowiednio przepisy § 8, § 9 ust. 1, § 13 oraz § 16 ust. 1 uchwały.
2. Przewidziane w § 9 ust. 1 i w § 16 ust. 1 uchwały uprawnienia Ministra Finansów przechodzą na Ministra Obrony Narodowej.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.