Zasady i tryb rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego na obszarze m.st. Warszawy.

Monitor Polski

M.P.1957.39.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.

UCHWAŁA NR 169
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 maja 1957 r.
w sprawie zasad i trybu rozdziału mieszkań uzyskanych z publicznego budownictwa mieszkaniowego na obszarze m.st. Warszawy.

1.
Rozdział mieszkań uzyskanych w domach wznoszonych na obszarze m.st. Warszawy z jakichkolwiek środków finansowych przez instytucje państwowe i jednostki gospodarki uspołecznionej oraz organizacje społeczne następuje w trybie zarządzeń Prezesa Rady Ministrów, wydawanych na podstawie niniejszej uchwały.
2.
Przepis powyższy nie dotyczy budownictwa prowadzonego przez Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie i spółdzielnie mieszkaniowe.
1.
Stołeczny Zarząd Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (DBOR) oraz wszyscy inni inwestorzy centralni budownictwa mieszkaniowego obowiązani są do dnia 31 grudnia każdego roku zgłosić do Urzędu Rady Ministrów i Stołecznego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej wykaz domów mieszkalnych, które mają być oddane do użytku w roku następnym na obszarze m.st. Warszawy.
2.
Wykaz powinien zawierać adresy budynków (bloków), ilość mieszkań w każdym budynku (według rodzaju) oraz ilość izb (pomieszczeń).
3.
Wykaz budynków, które będą oddane do użytku w pierwszym kwartale każdego roku, powinien być złożony do dnia 1 grudnia roku poprzedniego.
4.
Z ogólnej ilości mieszkań, które mają być przekazane do użytku w danym roku przez Stołeczny Zarząd DBOR, Prezes Rady Ministrów określi corocznie na wniosek właściwych ministrów ilość mieszkań zastrzeżoną do dyspozycji resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych na potrzeby Wojsk Wewnętrznych i Milicji Obywatelskiej. Zastrzeżona ilość mieszkań będzie wyłączona z rozdzielnika (§ 4 pkt 2) i przekazana zostanie przez Stołeczny Zarząd DBOR bezpośrednio właściwym dysponentom po uzgodnieniu z właściwymi resortami oraz z Urzędem Rady Ministrów i Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie lokalizacji budynków i terminów ich przekazania.
1.
Stołeczny Zarząd DBOR oraz wszyscy inni inwestorzy centralni obowiązani są na 30 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału kalendarzowego zgłosić do Urzędu Rady Ministrów i Stołecznego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej wykaz budynków, które będą przekazane do użytku w nadchodzącym kwartale. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru ustalonego przez Stołeczny Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.
2.
Inwestorzy centralni odpowiedzialni są za terminowe zgłoszenie wszystkich mieszkań uzyskanych z realizacji budownictwa mieszkaniowego prowadzonego bezpośrednio lub przez podległe im jednostki na obszarze m.st. Warszawy.
Ustala się następujące ogólne zasady rozdziału mieszkań na obszarze m.st. Warszawy:
1)
mieszkania w budownictwie rozproszonym prowadzonym przez poszczególne resorty (budownictwo z planu inwestycyjnego, ze środków pozalimitowych, z funduszu zakładowego) przydzielane będą przez Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez właściwego ministra, przy czym co najmniej 75% izb w resortach przemysłowych powinno być przeznaczonych dla zakładów produkcyjnych resortu,
2)
mieszkania w budownictwie osiedlowym realizowanym przez dyrekcje budowy osiedli robotniczych przeznaczone będą:
a)
nie mniej niż 88% do dyspozycji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie, które dokonywać będzie przydziałów indywidualnych przez podległe sobie organy kwaterunkowe,
b)
5% do dyspozycji ministrów dla pracowników ministerstw, centralnych zarządów i zarządów,
c)
2% do dyspozycji naczelnych władz organizacji społecznych dla pracowników tych organizacji mających siedzibę w Warszawie;
3)
wytyczne co do rozdziału 5% izb ustala Prezes Rady Ministrów.
1.
Z ogólnej ilości izb realizowanych przez DBOR. a przekazanych w rozdzielniku do dyspozycji Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie zastrzeżone będą limity:
a)
nie mniej niż 10% dla pracowników większych zakładów produkcyjnych w poszczególnych resortach przemysłowych,
b)
6% dla pracowników podległych resortom jednostek budżetowych i biur projektów oraz wyższych zakładów naukowych.
2.
Prezes Rady Ministrów może zastrzec w rozdzielniku dla Prezydium Rady Narodowej określoną ilość izb dla załatwienia pewnych określonych pilnych bieżących potrzeb. Limit na te cele nie może przekraczać 2% ogólnej ilości izb budownictwa realizowanego przez DBOR.
3.
Rozdział mieszkań, o których mowa w ust. 1, pomiędzy zakłady i instytucje danego resortu dokonywany jest przez właściwego ministra w porozumieniu z Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie.
4.
Po dokonaniu rozdziału, o którym mowa w ust. 3, zainteresowane zakłady pracy składają listę kandydatów do przydziału mieszkań we właściwych organach kwaterunkowych Prezydium Rady Narodowej, według wytycznych i wzoru ustalonego przez Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie. Organy kwaterunkowe Prezydium Rady Narodowej dokonują kontroli warunków mieszkaniowych kandydatów i mogą złożyć zastrzeżenia przeciwko przydzieleniu mieszkania danemu pracownikowi oraz zgłosić innych kandydatów z tego samego zakładu pracy. Jeżeli zakład pracy zastrzeżenia nie uwzględni, sprawę rozstrzyga ostatecznie Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie.
5.
Z ogólnej ilości izb przeznaczonych dla zakładów produkcyjnych (ust. 1 lit. a) nie mniej niż 70% powinni otrzymać robotnicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji.
1.
Mieszkania przydzielane przez Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie będą miały charakter mieszkań komunalnych (kwaterunkowych), z wyjątkiem mieszkań położonych w budynkach nie podlegających publicznej gospodarce lokalami oraz mieszkań usługowych, tj. przeznaczonych dla osób spełniających usługi na rzecz mieszkańców danego rejonu (np. dozorcy, palacze itp.).
2.
Mieszkania uzyskane z budownictwa rozproszonego prowadzonego przez resorty (§ 4 pkt 1) w razie zwolnienia przez najemców będą przydzielane przez Prezydium Rady Narodowej w porozumieniu z właściwym ministrem wyłącznie pracownikom tego resortu.
Projekt rozdzielnika mieszkań sporządza co kwartał Urząd Rady Ministrów opierając się na zasadach wymienionych w §§ 4 i 5, wydzielając na wniosek Stołecznego Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej ilość izb potrzebną na mieszkania usługowe.
1.
Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie ustali tryb i wytyczne rozdziału mieszkań w części nie zastrzeżonej limitami (§ 5), wydzielając w drodze każdorazowo podejmowanej uchwały ilość izb przeznaczoną na przekwaterowania w związku z inwestycjami.
2.
Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie powoła opiniodawcze komisje społeczne, które czuwać będą nad prawidłowością przydziałów mieszkań.
3.
Prezydium Rady Narodowej powinno informować ludność o realizacji przydziałów mieszkań z nowego budownictwa wywieszając w siedzibie organów kwaterunkowych listy osób, które otrzymały lub otrzymają mieszkanie w danym kwartale.
4.
Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie składać będzie Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji rozdziału mieszkań w terminach:
a)
do 1 sierpnia za I półrocze,
b)
do 1 lutego następnego roku za rok ubiegły.
Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie uprawnione jest do przeprowadzania kontroli przydziałów mieszkań dokonywanych przez wszystkich dysponentów i do kontroli wykorzystania powierzchni wszystkich mieszkań zgodnie z obowiązującymi normami oraz do ustalenia warunków, trybu i terminu obejmowania mieszkań w używanie. O stwierdzonych uchybieniach Prezydium zawiadamiać będzie właściwego ministra, ponadto zaś może zakreślić termin zaludnienia mieszkań zgodnie z obowiązującymi przepisami i przydzielić po tym terminie mieszkanie lub jego część we własnym zakresie działania. W razie nie objęcia przez najemcę przydzielonego mieszkania w przepisanym terminie Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie może takie mieszkanie przydzielić we własnym zakresie działania innej osobie.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, wszystkim ministrom oraz Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie.
Tracą moc uchwała nr 137 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r. w sprawie trybu przygotowywania i wykonywania rozdzielników izb mieszkalnych z nowego budownictwa w m.st. Warszawie oraz uchwała nr 498 Prezydium Rządu z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 137 Prezydium Rządu z dnia 27 marca 1954 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.