Zasady i tryb przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Monitor Polski

M.P.1972.45.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1972 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 16 sierpnia 1972 r.
w sprawie zasad i trybu przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Mianowani nauczyciele akademiccy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114), uprawnieni są do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
1.
Zaświadczenie podpisane przez rektora szkoły wyższej lub dyrektora samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej o przysługującym nauczycielowi akademickiemu prawie do dodatkowej powierzchni mieszkalnej wydaje organ administracyjny szkoły wyższej lub placówki naukowo-dydaktycznej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę dla organu dysponującego mieszkaniem do przydzielenia nauczycielowi akademickiemu dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
1.
Dodatkową powierzchnią mieszkalną jest ta część mieszkania, którą nauczyciel akademicki może zajmować ponad powierzchnię przysługującą mu na podstawie ogólnie obowiązujących norm zaludnienia mieszkań.
2.
Przysługujące nauczycielowi akademickiemu uprawnienie do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej daje prawo do korzystania z osobnej izby mieszkalnej.
3.
Osobna izba, przydzielona jako dodatkowa powierzchnia mieszkalna, łącznie z podstawową powierzchnią nie powinna w zasadzie przekraczać podwójnej normy podstawowej zaludnienia, przysługującej uprawnionemu.
4.
Realizacja uprawnień do dodatkowej powierzchni mieszkalnej w lokalach odpowiadających obowiązującym standardom budowlanym następuje przez przydzielenie lokalu większego o jedną kategorię, wynikającą z normatywu projektowania mieszkań.
W razie zbiegu uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej u osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, uprawnienia do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej przysługują nauczycielowi akademickiemu niezależnie od uprawnień innych osób.
Uprawnienie do korzystania z dodatkowej izby mieszkalnej nie może być realizowane w razie zajmowania jednej izby przez osobę samotną.
1.
Nauczyciel akademicki traci prawo do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej z chwilą rozwiązania stosunku służbowego.
2.
Nauczyciel akademicki zachowuje prawo do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej w razie:
1)
przejścia na emeryturę lub rentę,
2)
przejścia do pracy w instancjach Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego właściwego związku zawodowego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zaświadczenie nr .....

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 1972 r. -

Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114)

...............................................................

(nazwa organu administracji szkolnej)

stwierdza prawo Ob. ...........................................

zamieszkałego(ej) w ...........................................

do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej w postaci

osobnej izby.

Zaświadczenie wciągnięto do rejestracji zaświadczeń pod nr

.............................................................

Data ............. ......................................

(podpis, pieczęć)