Monitor Polski

M.P.1962.55.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 9 czerwca 1962 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania zmian w zakresie inwestycji planu 1962 r. związanych z gospodarką wodną.

Na podstawie § 11 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961 (Monitor Polski Nr 13, poz. 69 i Nr 28, poz. 134) w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1962 (Monitor Polski Nr 6, poz. 20) zarządza się, co następuje:
§  1. Przedłuża się na rok 1962 moc obowiązującą zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 27 kwietnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania zmian w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodną na rok 1961 (Monitor Polski Nr 41, poz. 192).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.