Monitor Polski

M.P.2015.928

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., określa załącznik do uchwały.
§  2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 60, poz. 581).
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatora w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora, zwanej dalej "właściwą okręgową komisją wyborczą".

2. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi stosowanie systemu informatycznego, obwodowe komisje wyborcze utworzone na polskich statkach morskich mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatora, przekazane przez właściwą okręgową komisję wyborczą za pośrednictwem armatora.

4. Obwodowa komisja wyborcza korzystająca ze wspomagania informatycznego sporządza protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora i przesyła dane z protokołu do właściwej okręgowej komisji wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po uwierzytelnieniu przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez obwodową komisję wyborczą.

5. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego lub obwodowa komisja wyborcza nie korzystała ze wspomagania informatycznego, obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora ręcznie, według wzorów określonych odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora zgodnie z pkt 4 lub 5 obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołów w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

7. Jeden egzemplarz każdego protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza pakuje w kopertę, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

"Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr .........

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr .... w ................................................................................

(miejscowość)

Obwód głosowania nr ..................

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

.............................................................................................................................................."

(siedziba)

oraz

"Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr ............

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr .... w ................................................................................

(miejscowość)

Obwód głosowania nr ..................

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

.............................................................................................................................................."

(siedziba)

8. Koperty z protokołami oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć komisji.

9. Drugie egzemplarze protokołów, sporządzone zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisane przez członków komisji i opieczętowane, wraz z ewentualnymi dołączonymi do nich uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do właściwej okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem armatora.

10. W razie braku możliwości przekazania protokołów w sposób określony w pkt 9 kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołów, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołów armator zapisuje odpowiednio na formularzu protokołu głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora, wykreśla wyraz "protokół" i wpisuje wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołów armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

11. Armator niezwłocznie przekazuje właściwej okręgowej komisji wyborczej otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 9 i 10.

12. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje działania w celu ich uzyskania. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator niezwłocznie informuje właściwą okręgową komisję wyborczą o przyczynach nieuzyskania danych oraz podaje numery i siedziby obwodów, z których nie uzyskano wyników.

13. Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je właściwej okręgowej komisji wyborczej. Jeżeli dokumenty nie zostaną przekazane komisji do czasu jej rozwiązania, armator przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która obsługiwała komisję.