Monitor Polski

M.P.2015.346

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., określa załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora, zwanej dalej "właściwą okręgową komisją wyborczą".

2. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi stosowanie systemu informatycznego, obwodowe komisje wyborcze utworzone na polskich statkach morskich mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, przekazane przez właściwą okręgową komisję wyborczą za pośrednictwem armatora.

4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania i przesyłają dane z protokołu do właściwej okręgowej komisji wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po uwierzytelnieniu przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez obwodową komisję wyborczą.

5. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego lub obwodowa komisja wyborcza nie korzystała ze wspomagania informatycznego, obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania w obwodzie ręcznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 159).

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie zgodnie z pkt 4 lub 5 obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

7. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza pakuje w kopertę, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

"Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg wyborczy nr ...............

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr ....................... w .............................................................

(siedziba)

Obwód głosowania nr .............

Nazwa statku ........................................................................................................................

Armator ..............................................................................................................................".

Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć komisji.

8. Drugi egzemplarz protokołu, sporządzony zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisany przez członków komisji i opieczętowany, wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do właściwej okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem armatora.

9. W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób określony w pkt 8 kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na odpowiednim formularzu protokołu głosowania w obwodzie oraz wykreśla wyraz "protokół" i wpisuje wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

10. Armator niezwłocznie przekazuje właściwej okręgowej komisji wyborczej otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 8 i 9.

11. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje działania w celu ich uzyskania. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator niezwłocznie informuje właściwą okręgową komisję wyborczą o przyczynach nieuzyskania danych oraz podaje numery i siedziby obwodów, z których nie uzyskano wyników.

12. Otrzymaną od obwodowej komisji wyborczej kopertę z protokołem głosowania oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je właściwej okręgowej komisji wyborczej.

13. Uchwałę stosuje się także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.