Monitor Polski

M.P.2015.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Zasady i tryb przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., określa załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W WARSZAWIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., z obwodów głosowania utworzonych za granicą są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, tj. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie, zwanej dalej "Okręgową Komisją Wyborczą".

2. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zarządzi stosowanie systemu informatycznego, obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą będą mogły korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej.

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą konsulowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4. Obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania i przesyłają dane z protokołu do Okręgowej Komisji Wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po uwierzytelnieniu przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez obwodową komisję wyborczą.

5. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie zarządziła stosowania systemu informatycznego lub obwodowa komisja wyborcza nie korzystała ze wspomagania informatycznego, obwodowa komisja wyborcza sporządza protokół głosowania w obwodzie ręcznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. (M.P. poz. 159).

6. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie zgodnie z pkt 4 lub 5 obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

7. Protokół głosowania sporządzony zgodnie z pkt 4 lub 5, podpisany i opieczętowany, wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem konsula.

8. W razie braku możliwości przekazania protokołu głosowania w sposób wskazany w pkt 7 obwodowa komisja wyborcza przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu głosowania wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnieniami komisji. Przekazane dane z protokołu głosowania konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie głosowania oraz wykreśla wyraz "protokół" i wpisuje wyrazy "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków obwodowej komisji wyborczej oraz wyjaśnienia komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu głosowania.

9. Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 8 informacje o wynikach głosowania w obwodach głosowania bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej.

10. Okręgowa Komisja Wyborcza - po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych - może powołać konsula na pełnomocnika, o którym mowa w art. 173 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez obwodowe komisje wyborcze, o których mowa w pkt 5, wykorzystując, w miarę możliwości technicznych, w przypadku zarządzenia przez Państwową Komisję Wyborczą stosowania systemu informatycznego, oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole głosowania, o którym mowa w pkt 7, lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 8.

11. Okręgowa Komisja Wyborcza w przypadku niekorzystania przez obwodową komisję wyborczą ze wspomagania informatycznego może upoważnić pełnomocnika, o którym mowa w pkt 10, do uwierzytelnienia sprawdzonego protokołu głosowania w zastępstwie przewodniczącego tej komisji oraz do transmisji danych z protokołu za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych.

12. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z obwodu głosowania konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie głosowania konsul niezwłocznie informuje Okręgową Komisję Wyborczą oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników, oraz o przyczynach ich nieuzyskania.

13. Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi dołączonymi do niego uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza pakuje w kopertę, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

"Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 21 w Warszawie

Obwód głosowania nr ........

Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

............................................................................................".

14. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie (jeśli nie została ona przekazana bezpośrednio po zakończeniu głosowania);

2) drugi egzemplarz protokołu głosowania, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami o prawie do głosowania, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe materiały oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej.

15. Otrzymane koperty z protokołami głosowania konsul przekazuje niezwłocznie (pocztą lub przesyłką kurierską) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej. Jeżeli koperty z protokołami głosowania nie zostaną przekazane Komisji do czasu jej rozwiązania, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

16. Drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią obwodowej komisji wyborczej konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami i pieczęcią.

17. Uchwałę stosuje się także w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania.