Zasady i tryb przekazywania informacji o wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej tłumaczeniach tekstów technicznych i innych specjalistycznych.

Monitor Polski

M.P.1982.8.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 marca 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 29 stycznia 1982 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania informacji o wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej tłumaczeniach tekstów technicznych i innych specjalistycznych.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1978 r. Nr 37, poz. 141 i z 1981 r. Nr 29, poz. 267) zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy tłumaczonych z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce tekstów technicznych i innych specjalistycznych, z wyłączeniem tłumaczeń określonych w § 1 ust. 2 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1978 r. Nr 37, poz. 141 i z 1981 r. Nr 29, poz. 267).
2.
Przez teksty techniczne i inne specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności:
1)
dokumentację techniczną i gospodarczą, jak: plany, kosztorysy, harmonogramy, obliczenia techniczne, analizy, raporty, specyfikacje, cenniki,
2)
dokumentację techniczno-ruchową maszyn i urządzeń,
3)
dokumentację prac naukowo-badawczych i same prace,
4)
katalogi, prospekty, foldery,
5)
opisy techniczne i instrukcje,
6)
materiały konferencyjne,
7)
artykuły z czasopism fachowych,
8)
materiały pochodzące z organizacji międzynarodowych.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej przed zleceniem tłumaczenia tekstów określonych w § 1 nadsyłają do Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej zgłoszenie zamierzonego tłumaczenia według ustalonego wzoru (§ 3 ust. 2).
2.
Dopuszcza się możliwość zgłoszenia zamierzonego tłumaczenia za pośrednictwem technicznych środków łączności, co nie zwalnia od obowiązku późniejszego jego potwierdzenia w trybie ust. 1.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej po wykonaniu tłumaczenia nadsyłają do Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej kartę informacyjną o wykonanym tłumaczeniu według ustalonego wzoru (ust. 2).
2.
Wzory formularzy zgłoszenia zamierzonego tłumaczenia i ich potwierdzeń oraz kart informacyjnych o wykonanym tłumaczeniu i zasady ich wypełniania określa instrukcja wydana odrębnie.
1.
Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej:
1)
prowadzi centralny rejestr tłumaczeń oraz zbiór informacji o wykonanych tłumaczeniach,
2)
organizuje i nadzoruje funkcjonowanie centralnego systemu informacji o tłumaczeniach,
3)
opracowuje, przetwarza i udostępnia informacje o tłumaczeniach,
4)
bada i analizuje potrzeby jednostek gospodarki uspołecznionej w tym zakresie i dostosowuje odpowiednio zakres i formę udostępnianych informacji,
5)
potwierdza w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w § 2, że dany materiał:
a)
nie został dotychczas przetłumaczony,
b)
został przetłumaczony lub jest w toku tłumaczenia przez określoną jednostkę organizacyjną.
2.
Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dokonuje się na druku według ustalonego wzoru (§ 3 ust. 2). Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Przepisy zarządzenia nie dotyczą tłumaczeń tekstów, o których mowa w § 1, nie przekraczających 0,25 arkusza autorskiego, a także opracowań informacyjnych (opisy bibliograficzne, analizy dokumentacyjne, streszczenia) dokumentacji ofertowej i materiałów wykonywanych w ramach współpracy międzynarodowej na potrzeby organizacji i instytucji zagranicznych.
Traci moc zarządzenie nr 27 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 sierpnia 1979 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania informacji o wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej tłumaczeniach tekstów technicznych i innych specjalistycznych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.